Filbmapolitihkka

Filbma ja eará audiovisuála buvttadeamit leat dehálaš kultuvrralaš gulahallangaskaoamit ja dáiddalaš ovdanbuktinvuogit. Ráđđehus áigu láhčit dili nu ahte ráhkaduvvo audiovisuála sisdoallu dárogillii ja sámegillii mas lea alla kvalitehtalaš dássi ja olaha ollu gehččiid.

Filbma- ja mediasuorgi ovdána čađat, earret eará digitála ovdáneami geažil. Stáhta doarjjaortnegat dán suorggis fertejit hábmejuvvot nu ahte váikkuhit innovatiiva ja gilvovuoimmálaš filbma- ja mediasuorgái dađistaga go suorggi hástalusat rivdet.

Filbmapolitihkalaš mihttomearit:

  • Govda ja girjás filbmafálaldat mas lea buorre kvalitehta
  • Buorre gaskkusteapmi ja olámuttos gehččiide
  • Nanu gehččiidoassálastin
  • Profešunealla filbmasuorgi mas lea nanu ekonomiija

Norgga filbmainstituhtta (NFI) hálddaša Kulturdepartemeantta doarjagiid filbmasuorggis. NFI galgá Kulturdepartemeanta mearridan mihttomeriid, rámmaid ja resurssaid vuođul ollašuhttit stáhtalaš filbmapolitihka. 

NFI hálddaša stáhtalaš gaskaomiid čuovvovaš surggiin audiovisuála buvttademiin:

  • Ovdánahttin
  • Buvttadeapmi
  • Distribušuvdna
  • Almmuheapmi
  • filbmagaskkusteapmi
  • Filbmakultuvra

Norgga filbmainstituhtta doaibmá departemeantta ráđđeaddin dáin surggiin ja Norgga filbmainstituhtta hálddaša ortnegiid gustovaš njuolggadusaid mielde. NFI juolluda doarjagiid. 

Regionála filbmapolitihkka

Regionála filbmaáŋgiruššan lea oassi obbalaš našunála filbmapolitihkas. Ráđđehus áigu jođihit filbmapolitihka mii  lea mielde nanneme filbmabirrasiid guovlluin. Regionála filbmaguovddážat ja regionála filbmafoanddat ožžot odne stáhtalaš doarjagiid iešguđetlágan filbmadoaimmaide. Norgga filbmainstituhtta hálddaša doarjagiid regionála filbmaguovddážiidda ja regionála filbmafoanddaide. Regionála filbmaguovddážat ja regionála filbmafoanddat galget juogadit stáhtalaš doarjagiid seamma láhkaásahusaid mielde go Norgga filbmainstituhtta.

Regionála filbmaguovddážat galget geavahit stáhta doarjagiid ovdánahttit ja buvttadit oanehis filmmaid, dokumentárafilmmaid, ráhkadit ja almmuhit dihtorspealuid, gealbodoaimmaide ja suorgeovdánahttin doaimmaide guovllus  ja mánáid ja nuoraid doaimmaide.

Regionála filbmafoanddat galget leat veahkkin lasiheame doarjagiid norgga filbmii dakko ahte priváhta doarjagat leat seamma olu go stáhtalaš doarjagat. Dasa lassin galget hukset ja nannet profešunealla filbmasuorggi guovllus ja váikkuhit dasa ahte leat girjás ovdanbuktinvuogit ja ulbmiljoavkkut norgga filbmabuvttadeamis. Foanddat galget geavahit stáhta doarjagiid audiovisuála buvttademiid investeremiidda.

Filmreg addá bajilgova buot regionála filbmadoaimmahagain.

Áigeguovdilis leaŋkat