Ođđasat ja preassadieđáhusat

Čájeha 481-500 oktiibuot 639 bohtosis.

Rátkke mielde: Almmuhuvvon Relevánsa

 • Eanet ruhtadoarjja nuppástuhttindoaimmaide daid guovlluin gos leat erenoamáš ollu boraspiret

  09.10.2014 Preassadieđáhus Dálkkádat- ja birasdepartemeanta

  Ráđđehus árvala ásahit sierra álkis ja diehttevaš nuppástuhttinortnega šibiteaiggádiidda geat háliidit álggahit ođđa eanadoalloguoskevaš ealáhusdoaimmaid dakkár guovlluin gos boraspiret leat áittan.

 • Nannejit barggu doaibmavádjegiid ovdii

  09.10.2014 Preassadieđáhus Bargo- ja sosiáladepartemeanta

  Ráđđehus duogŋá mávssolaš ráiggiid sosiála sihkarvuođafierpmádagas ja árvala nannet doaimmaid, maid vehkiin doaibmavádjegat álkibut sáhttet searvat bargoeallimii ja beaivválaš doaimmaide.

 • Ođđa olgoriikka bargiid bálvalanguovddáš Bergenii

  09.10.2014 Preassadieđáhus Bargo- ja sosiáladepartemeanta

  Ráđđehus árvala ásahit ođđa olgoriikabargiid bálvalanguovddáža (OBB) 2015, daid doaimmahagaid lassin, mat leat jo álggahuvvon Stavangerii, Osloi ja Girkonjárgii.

 • Áŋgiruššet nannoseappot bargorihkolašvuođa vuostá

  09.10.2014 Preassadieđáhus Bargo- ja sosiáladepartemeanta

  Ráđđehus áigu bargat politihkain, mii ovddida ahte lea álki bargat vuoiggalaččat ja váttis leat rihkolaš.

 • Álbmotoaju golut

  09.10.2014 Preassadieđáhus Bargo- ja sosiáladepartemeanta

  Bargo- ja sosiáladepartementii gullevaš álbmotoaju ollislaš golut 2015 leat bušeterejuvvon 370,5 miljárdan kruvdnon. Dat lea sullii 31,5 miljárdda kruvnno eanet go 2014 salderejuvvon bušeahtas.

 • Vuoruheamit rievdan: Norga áŋgiruššá nannoseappot arvevuvddiid ovdii

  09.10.2014 Preassadieđáhus Dálkkádat- ja birasdepartemeanta

  Ráđđehus nanne Norgga áŋgiruššama arvevuvddiid seailluheami ovdii. Dálkkádat- ja birasdepartemeantta boahtte jagi bušeahtas juolludit dálkkádat- ja vuovdeprošektii golbma miljárdda kruvnno. Nu olahit dál vuosttaš háve dási, mii álggus lohpiduvvui

 • Dálkkádatdoaimmaid ja kulturmuittuid nannen/Nænnoestahteme barkoe klijman jïh kultuvremojhtesi gaavhtan/Nanniji dálkádagá ja kulturmujtoj bargov

  09.10.2014 Preassadieđáhus Dálkkádat- ja birasdepartemeanta

  Ráđđehus vuoruha dálkkádatdoaimmaid ja kulturmuittuid 2015 bušeahttaárvalusas. Dálkkádat- ja birasdepartemeantta bušeahtta lassána golmmain miljárddain boahtte jagi, ja ruđat vuoruhuvvojit dálkkádat- ja vuovdeprošektii. Departemeanta árvala maid

 • Ollu lihku Sámediggái 25-jagi ávvudemiin

  09.10.2014 Preassadieđáhus Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta

  - Golggotmánu 9. beaivve 1989:s rabai Norgga Gonagas Ovllá V vuosttas Sámedikki virggálaččat. Mun háliidan sávvat lihku Sámediggái go 25 jagi lea doaibman demokráhtalaš sáhkaguoddin sámi álbmoga várás. Sámediggi lea áŋgiruššan sámegielaid, sámi

 • Áššedovdilávdegoddi galgá árvvoštallat doaibmanjuolggadusa geavaheami ja máŋgga jagi bušeahtaid dárbbu

  08.10.2014 Preassadieđáhus Ruhtadandepartemeanta

  - Ráđđehus lea mearridan ásahit guokte áššedovdilávdegotti, maiguin nannejit ruhtadanpolitihkalaš rámmaid ja beavttálmahttet almmolaš ruđaid geavaheami, ruhtadanministtar Siv Jensen dadjá.

 • Ráđđehusa 2015 vearro- ja divatárvalusat

  08.10.2014 Preassadieđáhus Ruhtadandepartemeanta

  - Ráđđehusa árvalusat, maid mii dál ovddidit, geahpedit ollislaš vearu ja divadiid badjel 15 miljárddain kruvnnuin dan rájes go mii leat stivregoahtán. Dainna mii leat čielgasit rievdadan vearropolitihka, nu ahte dat ovddida šaddama ja buorredili,

 • Áigot bajidit divatkeahtes olgoriikkas buktima ráji 500 kruvdnui

  08.10.2014 Preassadieđáhus Ruhtadandepartemeanta

  Ráđđehus árvala bajidit divatkeahtes olgoriikkas buktima ráji 200 kruvnnos 500 kruvdnui. Submi guoská gálvvuid sáddemii olgoriikkas Norgii priváhta olbmuide. - Dat leat buorit ođđasat olbmuide, geat neahta bokte gávppašit dávviriid olgoriikkas,

 • Nannet vuođđogálggaid oahpahusa rávisolbmuide

  08.10.2014 Preassadieđáhus Máhttodepartemeanta

  Ráđđehus árvala juolludit 169 miljovnna ruvnno guovtti ortnegiidda mat galget nannet vuođđogálggaid rávisolbmuin.

 • Ulbmillaš plána eanet dutkama várás

  08.10.2014 Preassadieđáhus Máhttodepartemeanta

  Odne ovddida ráđđehus vuosttaš guhkesáiggeplána dutkama ja alit oahpahusa birra. Ráđđehus dieđiha ceahkkálastinplána mas lea 1,4 miljárdda ruvdno dávviriidda, rekruterenvirggiide ja doaimmaide mat galget movttiidahttit vel eanet searvat eurohpálaš

 • Áigu huksehahttit eanet studeantaásodagaid

  08.10.2014 Preassadieđáhus Máhttodepartemeanta

  Ráđđehus evttoha boahtte jagi hukset 1500 ođđa studeantaásodagaid - 200 eanet go dán jagi. Seammás árvalit doaibmabijuid mat galget geahpidit ekonomalaš riska ja buoridit válljenfriddjavuođa olgoriikkastudeanttaide.

 • Jotket vuoruheames alit oahpahusa

  08.10.2014 Preassadieđáhus Máhttodepartemeanta

  Ráđđehus joatká vuoruheames alit oahpahusa ja dutkama. Oktiibuot evttoha ráđđehus juolludit 30,9 miljárdda ruvnno universitehtaide ja allaskuvllaide 2015:s. Dát lea badjel guokte proseanta duohta lassáneapmi 2014 rájes.

 • Ulbmillaš Okta miljárda oahpaheddjiid lassiohppui

  08.10.2014 Preassadieđáhus Máhttodepartemeanta

  Norgga oahppit galget oahppat eanet. Ráđđehus evttoha joatkit fállamis historjjálaš lassioahpu oahpaheddjiide, ja evttoha badjel ovtta miljárdda ruvnno dahkat buori oahpaheddjiid vel buorebun.

 • Vuoruha kvalitehta mánáidgárddis

  08.10.2014 Preassadieđáhus Máhttodepartemeanta

  Eai goassege ovdal leat atnán eanet ruđaid kvaliteahtabuorideapmái mánáidgárddis. Ráđđehus áigu adnit 60 miljovnna ruvnno nannet mánáidgárdebargiid gelbbolašvuođa. Seammás hálbu mánáidgárdi daid bearrašiidda geain leat vuollegis bálkkát.

 • Stáhtabušeahtta 2015: Mii nannet gieldaekonomiija 2015

  08.10.2014 Preassadieđáhus Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta

  - Mii nannet gielddaid vai sis lea vejolaš nannet máhtolašvuođa skuvllain, buoridit dearvvašvuođa- ja sosiálabálvalusaid ja duogŋat ráiggiid mat olbmuid sihkarvuođafierpmádagas leat, cealká gielda- ja ođasmahttinministtar Jan Tore Sanner.

 • Dagaha ahte buohcci jođáneappot oažžu dálkasiid

  08.10.2014 Preassadieđáhus Dearvvašvuođa- ja fuolahusdepartemeanta

  Ráđđehus evttoha 2015 bušeahtas addit moanaid buhcciide vejolašvuođa jođáneappot oažžut ođđa beaktilis dálkasiid alit dálkkasčujuhusain.

 • Stáhtabušeahta 2015: Álkidat go vuostecealkámušaid ovttastahttit

  08.10.2014 Preassadieđáhus Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta

  - Mii áigut plána- ja huksenproseassaid álkidit ja beavttálmahttit ja dainna lágiin láhčit dilálašvuođaid viessohuksendoaimmaide, ealáhus- ja servodatovdáneapmái ja buoridit báikkálaš iešstivrejumi, cealká gielda- ja ođasmahttinministtar Jan Tore

Bajás