Ain dárbu geavahit vearjjuid gaskaboddosaččat

Dát sisdoallu lea eanet go 5 jagis boaris. Danne sáhttet dieđut leat boarásmuvvan.

Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta lea Politiijadirektoráhta fágalaš ávžžuhusa vuođul miehtan joatkit gaskaáigásaš vearjogeavahanlobi golggotmánu 15.b.2015 rádjái.

Justiisa- ja gearggusvuođaministtar Anders Anundsen, politiijadirektevra Odd Reidar Humlegård ja PST-hoavda Benedicte Bjørnland áigot dan almmuhit preassačoahkkimis mii lágiduvvo departemeanttas Nydalen báikkis gaskavahku borgemánu 19.b.2015.Justiisa- ja gearggusvuođaministtar Anders Anundsen, politiijadirektevra Odd Reidar Humlegård ja PST-hoavda Benedicte Bjørnland áigot dan almmuhit preassačoahkkimis mii lágiduvvo departemeanttas Nydalen báikkis gaskavahku borgemánu 19.b.2015. (Foto: JD)

Dat dahkko Politiija sihkkarvuođabálvalusa (PST) ja Oktasaš kontraterrorguovddáža áittaárvvoštallama vuođul mii dahkkui golggotmánu 31.b.2014.

-Golggotmánus 2014 muitaleimmet ahte mii vásihat áitagiid ja váralašvuođaid, erenoamážit vierissoahteveagain ja ISIL- doarjaleddjiin. Dilli ii leat rievdan ja min árvvoštallama mielde lea dilli seammá go ovdal, cealká PST-hoavda Benedicte Bjørnland.

Riikka 27 politiijaguovllu leat áitagiid olis čađahan riska- ja raššivuođaanalysaid. Ii oktage politiijameašttir leat dieđihan molssaevttolaš doaibmabijuid maid gaskaáigásaččat sáhtašii geavahit vearjjuid sajis.

Politiija oaivvilda ahte ain lea dárbu gaskaboddosaččat geavahit vearjjuid sihkkarastit olbmuid dorvvolašvuođa, ja politiijabálvváid dorvvolašvuođa. Áittagovva ii leat rievdan, ja mii eat leat vel dán rádjái gávdnan doaibmabijuid maid sáhtašii geavahit vearjjuid sajis, dadjá politiijadirektevra Odd Reidar Humlegård.

Áittagovva maid dál vásihat ja lobálaš doaibmabijut, leat vuođuštuvvon PST analysaid ala ja POD ávžžuhusaid. Ráđđehus doarju vearjogeavahanlobi ja dasa gullá maid fuolahit politiija ja olbmuid sihkkarvuođa. Das ferte deattuhit ahte Norgga politiijasuorgi ii galgga geavahit vearjjuid dábálaš dilis, cealká justiisa- ja gearggusvuođaministtar Anders Anundsen.

Mii leat bivdán POD joatkevaččat iskat movt vearjogeavaheapmi doaibmá iešguhtet politiijaguovllus ja addit raportta Justiisa- ja gearggusvuođadepartementii vejolaš sávakeahtes dáhpáhusaid birra.

-Áiggun maid fuolahit dan ahte politiijameaštárat raporterejit jos politiijabálvvát geavahit vearjjuid dárkkiskeahttá, ja rievdadit gustovaš vearjonjuolggadusaid, joatká justiisa- ja gearggusvuođaministtar Anders Anundsen.

Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta lea maid bivdán POD joatkevaččat árvvoštallat buhttejeaddji váikkuhangaskaomiid maid sáhtašii geavahit vearjjuid sadjái. Dan lassin galget ráhkaduvvot njuolggadusat movt politiija virgedoaimmaid čađahit vearjjuid haga.

Justiisa- ja gearggusvuođaministtar lea dieđihan ahte ráđđehus áigu maŋŋelis ovddidit Stuoradiggái árvvoštallama movt boahtteáiggis searvadahttit Stuoradikki go politiijasuorgi ferte geavahit vearjjuid guhkit áiggi.