ESA lea dåhkasjahteme jïjnjevierhtiemaaksoe-luejhtiehtimmiem elektroneles saerniedïenesji åvteste

Dát sisdoallu lea eanet go 5 jagis boaris. Danne sáhttet dieđut leat boarásmuvvan.

EFTA:n vaaksjomeorgane (ESA) daen biejjien dåhkasjahteme jïjnjevierhtiemaaksoe-luejhtiehtimmiem elektroneles saerniedïenesji åvteste. – Aavosne juktie ESA dåhkasjahteme mijjieh maehtebe saernieh paehpierisnie jïh elektroneles hammosne seamma vuekine gïetedidh, finanseministere Siv Jensen (FrP) jeahta.

- Soejkesjibie luejhtiehtimmie aalka njoktjen 1.b. 2016 juhtedh. Luejhtiehtimmesne gaajhkh saernieh mah åesiestimmesne utnijenmaaksoen åvteste, dovne paehpierisnie, pc:sne, mobijlen aatine, radiosne jïh tv:sne. Seamma maaksoen gïetedimmie seamma saaht teknologije saerniebuektemem jïh siebriedahken raeriestimmiem freemmedh, Siv Jensen jeahta. 

-Daate lea stoerre biejjie nöörjen medijidie jïh medijeutnijidie. Daate jienebh innovasjonem vadta jïh orre åesiestimmiehammoeh nænnoste nöörjen medijesuerkesne, kulturministere Linda Hofstad Helleland (H) jeahta.

- Saerniemedijh stoerre aarvoem demokratijese jïh siebriedahkeraeriestæmman, jïh byöroe nullemomsem utnedh seamma saaht teknologijem nuhtjieh sisvegem åvtese buektedh. Dïhte juekeme maaksoen mietie paehpere jïh elektroneles saerniemediji gaskem jaepine orreme stoerre heerreme innovasjonen jïh jeatjahtehtemen åvteste medijesuerkesne. Dan gaavhtan manne madtjeles Nöörje daelie sjædta voestes laante Europesne mij maaksoeluejhtiehtimmiem sjïehtesje elektroneles saerniemedijidie, Helleland jeahta.

ESA sjæjsjele jïjnjeviehtiemaaksoe-luejhtiehtimmie staatedåarjoem sjædta, bene dïhte gujht lea staatedåarjoenjoelkedassi mietie. ESA lea luejhtiehtimmiem dåhkasjahteme njoktjen 1.b. 2022 raajan. 

Tsihkestahta luejhtiehtimmie elektroneles saerniedïenesjh jeenjemes edtja gaertjiedidh goh daen biejjien luejhtiehtimmie paehpereavijsidie jïh åejvietsiehkiem dïenesjen sisvegem tjatneme. Dïhte dan gaavhtan luejhtiehtimmie edtja dïenesjh faerhmiestidh mej sisvege gamte gaptjemem saernieh- jïh daaletjensåårnemh mah leah åålmegasse. Saerniedïenesjh mah jeenjemes ajve akte suerkesne jallh akte ïedtjese jallh sïeltese ij luejhtiehtimmiem åadtjoeh.

Daen biejjien plaeriej jïjnjevierhtiemaaksoe-luejhtiehtimmie ajve plaerieh paehpierisnie. Plaerieh jïh saernieh elektroneles hammosne vååjnoe goh elektroneles dïenesjh mah 25 prosenth jïjnjevierhtiemaaksoem utnieh. Luejhtiehtimmie jïjnjevierhtiemaaksoem elektroneles saerniedïenesji åvteste ESA notifiseradamme goeven 1.b. 2015. Stoerredigkie dah daerpies jeatjahtehtemh jïjnjevierhtiemaaksoe-laakesne goeven 18.b. 2015 sjæjsjali. Tsihkestahta luejhtiehtimmie aalka njoktjen 1.b. 2016 juhtedh.

Luejhtiehtimmine tjuara jïjnjevierhtiemaaksoe-njoelkedassem jeatjahtehtedh. Njoelkedasse goltelimmesne goevten 1.b. 2016 raajan.