Robert Eriksson ođđa bargo- ja sosiálaministtar

Dát sisdoallu lea eanet go 7 jagis boaris. Danne sáhttet dieđut leat boarásmuvvan.

Gaskavahku golggotmánu 16. beiavvi stáhtaministtar Erna Solberga almmuhii, ahte Robert Eriksson (ovddádusbellodat) joatká bargo- ja sosiálaministtarin Anniken Huitfeldt (bargiidbellodat) maŋŋá.

Govva: AD

Gaskavahku golggotmánu 16. beiavvi stáhtaministtar Erna Solberga almmuhii, ahte Robert Eriksson (ovddádusbellodat) joatká bargo- ja sosiálaministtarin Anniken Huitfeldt (bargiidbellodat) maŋŋá.

Čoavdagiid geigema oktavuođas Huitfeldt, gii dál luohpá barggus, muitalii ahte Bargodepartemeanttas barget áššiiguin, mat guoskkahit ollu olbmuid eallimii.

– Dakkár áššiiguin don leat bargan jo guhká, Anniken Huitfeldt dadjalii.

Ođđa bargo- ja sosiálaministtar maid bealistis rábmostii Huitfeldta, gii luohpá stáhtaráđi barggus.
– Mus leat vuordámušat bargui. Mun dovddan suorggi ja válddán badjelasan du barggu nana gudnejahttimiin ja vuollegašvuođain, Robert Eriksson nannestii.

 

Robert Eriksson orre barkoe- jïh sosijaaleministere 

Gaskevåhkoen, rïhkeden 16.b. staateministere Erna Solberg bæjhkoehti Robert Eriksson (FrK) orre barkoe-jïh sosijaaleministere sjædta Anniken Huitfeldt (Bk) minngesne.

Gosse tjoevtenjem deelli dle orrije staateraerie Huitfeldt Barkoedepartemeentem buerkiesti goh akte departemeente aamhtesigujmie mah leah joekoen gelliej almetji jieledi bïjre.

– Dah leah aamhtesh mejgujmie guhkiem barkeme, Anniken Huitfeldt.

Dïhte fïerske barkoe- jïh sosijaaleministere dam orrije staateraeriem garmerdi.
– Mov leah veanhtadimmieh barkose. Manne aamhtesesuerkiem damtem, jïh stoerre respektine jïh dujmiesvoetine manne dov barkoem åadtjoem, Robert Eriksson jeehti.Robert Eriksson ådå barggo- ja sosiálminisstar

Gasskavahko stáhtaminisstar Erna Solberg almodij Robert Eriksson (FrP) sjaddá ådå barggo- ja sosiálminisstar Anniken Huitfeldta (Ap) maŋŋela.

Gå tjoavddagav vattij de hiejtte stáhtaráde Huitfeldt gåvvidij Barggodepartementav departemænntan ássjij ma guosski moadda ulmutjij iellemav.

- Dá li ássje majna le guhkev barggam, javlaj Anniken Huitfeldt.

Ådå barggo- ja sosiálminisstar vásstedij rámpujn hiejtte stáhtarádes.

- Mujna li stuorra vuorddemusá bargguj. Mån dåbdåv ássjesuorgev ja stuorra vieledusájn ja vuollegisvuodajn duv bargov joarkáv, javlaj Robert Eriksson.