Ohcan

Čájeha 1101-1120 oktiibuot 1209 bohtosis.

Rátkke mielde: Almmuhuvvon Relevánsa

 • Boazodoallu

  Fáddá Eanadoallo- ja biebmodepartemeanta

  Boazodoallu lea unna ealáhusaš nationála mihtuid mielde, muhto sihke sámi ja báikkálaš oktavuođas mearkkaša dat hui ollu, ekonomalaččat, barggaheami oktavuođas ja kultuvrralaččat. Ulbmil lea lágidit dili Norgga boazodollui mii lea ekologalaččat,

 • Dásseárvo- ja vealahanáittardeaddji

  Olggut doaibma Kulturdepartemeanta

  Áittardeaddji váldodoaibma lea ovddidit dásseárvvu ja vuosttaldit vealaheami beroškeahttá sohkabealis, čearddalaš gullevašvuođas, oskkus, doaibmavádjitvuođas, seksuála sojus, sohkabealleidentitehtas, sohkabealleovdanbuktimis ja agis.

  Neahttasiidu: https://www.ldo.no/

 • Dutkan

  Fáddá Máhttodepartemeanta

  Ráđđehus deattasta sakka dutkama ja máhtu sihke sierra politihkalaš ulbmilin, ja eará surggiid politihka vuođđun. Ráđđehus lea ovddidan dutkama ja alit oahpu guhkes áiggi plána áigodahkii 2015 - 2024 ja áigu ovddidit eanet dutkanbirrasiid, mat leat

 • Sisafárren

  Fáddá Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta, Máhttodepartemeanta

  Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanttas dat lea ovddasvástádus sisafárrenpolitihkas. Bargo- ja sosiáladepartemeantas fas lea ovddasvástádus bargoveaga sisafárremis Norgii ja Mánáid-, dásseárvo- ja searvadahttindepartemeanttas lea ovddasvástádus

 • Dálkkádat ja biras

  Fáddá Dálkkádat- ja birasdepartemeanta

  Dálkkádat- ja birasdepartemeantta váldoovddasvástádus lea fuolahit ráđđehusa dálkkádat- ja biraspolitihka ollislašvuođas.

 • Mánáidsuodjaluslávdegoddi

  Stivrrat, ráđit ja lávdegottit Mánáid- ja bearašdepartemeanta

  Skábmamánu 28.b.2014 nammaduvvui láhkalávdegoddi geahčadit movt álkkásmahttit mánáidsuodjaluslága. Otná láhka lea moivvas ja eahpečielggas. Dasto lea dárbu heivehit lága dálá dillái. Mánáidsuodjaluslága geahčadeami ulbmil lea buoridit mánáid

 • Gïelemoenehtse saemien

  Stivrrat, ráđit ja lávdegottit Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta

  Lávdegotti bargu lea selvehit gustojeaddji ortnegiid, doaimmaid ja njuolggadusaid mat leat čatnasan sámegielaide, ja árvvoštallat movt dát sáhttet heivehuvvot almmolaš suorggi otná organiseremii ja sihkkarastit doaibmi ja ovttadássásaš almmolaš

 • Mánáidgárddiid váhnenlávdegoddi (MVL) (vuollásaš doaibma)

  Olggut doaibma Máhttodepartemeanta

  MVL galgá sihkkarastit ahte váhnenjietna gullo áigeguovdilis mánáidgárdepolitihkalaš áššiin, ja ahte Máhttodepartemeanttas lea ráđđeaddi orgána ja gulahallanásahus mii áimmahuššá váhnemiid beroštumiid.

  Neahttasiidu: http://www.fubhg.no/

 • Gilvobearráigeahčču

  Olggut doaibma Ealáhus- ja guolástusdepartemeanta

  Gilvobearráigeahču váldobargun lea bearráigeahččat ahte gilvoláhka čuvvojuvvo.

  Neahttasiidu: http://www.konkurransetilsynet.no/

 • Bargo- ja čálgoetáhta

  Olggut doaibma Bargo- ja sosiáladepartemeanta

  Bargo- ja čálgoetáhta válddii 01.07.2006 badjelasas dan ovddasvástádus ja daid bargamušain mat ovdal ledje Aetat:s, Bargodirektoráhtas, Riikaoadjodoaimmahagas (ROD) ja NAV interim:s.

  Neahttasiidu: http://www.nav.no/

 • Standardiserenráđđi

  Stivrrat, ráđit ja lávdegottit Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta

  Standardiserenráđđi galgá dahkat álgagiid ja láhčit vejolašvuođaid nu ahte lea vejolaš systemáhtalaččat geavahit DT-standárddaid. Ráđđi galgá rávvet Ođasmahttin-, hálddahus- ja girkodepartementii makkár standárddat berrejit evttohuvvot dahje

 • Norgga Servodatdieđalaš dáhtabálvalus (NSD)

  Olggut doaibma Máhttodepartemeanta

  NSD fuolaha dutkansuorggi dáhtahálddašeami ja bálvalusaid, ja galgá norgga empiralaš dutkansuorgái buoridit bargovejolašvuođaid ja bargoeavttuid.

  Neahttasiidu: http://www.nsd.uib.no/

 • Mearraduktaninstituhtta (Havforskningsinstituttet)

  Olggut doaibma Ealáhus- ja guolástusdepartemeanta

  Mearraduktaninstituhtta (Havforskningsinstituttet) mas lea váldodoaimmahat Bergenis lea Guolástus- ja riddodepartemeantta ráđđeaddi ja guovddáš barggut leat iskat ja vákšut guolle- ja mearranjiččehasaid loguid, mearra- ja riddobirrásiid ja bargat

  Neahttasiidu: http://www.imr.no/

 • Guoli olggosfievrredanlávdegotti

  Olggut doaibma Ealáhus- ja guolástusdepartemeanta

  Guoli olggosfievrredanlávdegotti (Norges sjømatråd) Tromssás lea ovddasvástádus guoli ja guollebuktagiid oktasaš márkanfievrredeamis olgoriikkas ja riikkas. Olggosfievrredanlávdegotti leat ovddasteaddjit deaŧalaš márkaniin.

  Neahttasiidu: http://www.seafood.no/

 • Dihtorbearráigeahčču

  Olggut doaibma Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta

  Dihtorbearráigeahčču gieđahallá dihtorlobiid ja sáhttá vejolaččat mearridit daidda gáibádusaid. Dihtorbearráigeahčču juohká dieđuid ja rávve áššiin mat gusket persunsuodjaleapmái oppalaččat ja geahččá earenoamaš váraid mat gusket peršunsuodjaleapmái

  Neahttasiidu: http://www.datatilsynet.no/

 • Stáhta loatnakássa oahpahussii (vuollásaš doaibma)

  Olggut doaibma Máhttodepartemeanta

  Stáhta loatnakássa oahpahussii (Loatnakássa) hálddaša oahppostipeanddaid ja loatnaortnegiid.

  Neahttasiidu: http://www.lanekassen.no/

 • Stáhta universitehtat ja allaskuvllat (vuollásaš doaibma)

  Olggut doaibma Máhttodepartemeanta

  Norggas leat otne 8 universitehta, 20 allaskuvlla ja 5 dieđalaš allaskuvlla maid stáhta eaiggáduššá. Dán oktasaš oppalašgovas oaidnibehtet daid.

 • Gielddabáŋku

  Olggut doaibma Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta

  Gielddabáŋku.

 • Almmolaš háhkamiid váiddanammagoddi (AHVN)

  Stivrrat, ráđit ja lávdegottit Ealáhus- ja guolástusdepartemeanta

  Almmolaš háhkamiid váiddanammagoddi meannuda váidagiid almmolaš háhkamiid vástesaš lága rikkumiid oktavuođas ja dán lága vuođul addojuvvon láhkaásahusa rihkkumiid oktavuođas. Nammagoddi addá rávvejeaddji cealkámušaid ja galgá váikkuhit dasa ahte

 • Nationála dutkanehtalaš lávdegottit (vuollásaš doaibma)

  Olggut doaibma Máhttodepartemeanta

  Nationála dutkanehtalaš lávdegottit galget ovddidit buorre ja ehtalaš dohkálaš dutkama, ja eastadeaddji ja guorahallamiid bokte váikkuhit dasa ahte almmolaš ja priváhta dutkan čađahuvvo dohkkehuvvon ehtalaš njuolggadusaid mielde. .

  Neahttasiidu: http://www.etikkom.no/

Bajás