Ohcan

Čájeha 1101-1120 oktiibuot 1218 bohtosis.

Rátkke mielde: Almmuhuvvon Relevánsa

 • Biebmobearráigeahčču (Mattilsynet)

  Olggut doaibma Ealáhus- ja guolástusdepartemeanta

  Biebmobearráigeahčču (Mattilsynet) mas lea váldokantuvra Oslos, lea oktasaš etáhta Eanandoallo- ja biebmodepartemeantta, guolástus ja riddodepartemeantta ja dearvvašvuođa ja fuolahusdepartemeantta vuolde. Biebmobearráigeahču ovddasvástádus lea

  Neahttasiidu: http://www.mattilsynet.no/

 • FHF

  Olggut doaibma Ealáhus- ja guolástusdepartemeanta

  Guolástus- ja mearrageavahanealáhusa dutkanfoanda (Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond) ( (FHF) lea ealáhusa dutkanáŋgiruššama oktasašorgána.

  Neahttasiidu: http://www.fiskerifond.no/

 • Guolásteddjiid dáhkáduskássa

  Olggut doaibma Ealáhus- ja guolástusdepartemeanta

  Guolásteddjiid dáhkáduskássa (Garantikassen for fiskerne) Troandimis hálddaša guolásteddjiid sosiála ortnegiid.

  Neahttasiidu: http://www.gff.no/

 • Bargomárkanpolitihkka

  Fáddá Bargo- ja sosiáladepartemeanta

 • Biebmu, guolástus ja eanandoallu

  Fáddá Ráđđehus.no

  Eanadoallo- ja biebmodepartemeanttas lea ovddasvástádus biebmo- ja eanandoallopolitihkas. Dasa gullá areálahálddašeapmi, eanan- ja vuovdedoallu, biebmošibitdoallu, boazodoallu ja ođđa ealáhusaid ovddideapmi eanandoalu vuođul. Ealáhus- ja

 • Kultuvra, valáštallan ja eaktodáhtolaš doaimmat

  Fáddá Kulturdepartemeanta

  Kultureallin galgá leat girjái, nanus ja sorjjasmeahttun. Kultuvra viiddida dan movt mii ipmirdit iežamet ja dan servodagas gos eallit. Falástallamis ja rumašlaš lihkadeamis lea stuorra iešárvu. Nubbi váldo- ja govdodatfalástallamis galgá nuppi

 • Olmmošvuoigatvuođat

  Fáddá Olgoriikadepartemeanta

  Olmmošvuoigatvuođat ja demokratiijaprinsihpat leat guovddážis Norgga olgoriikkapolitihkas. Olgoriikkapolitihkka ovddiduvvo riikkaidgaskasaš oktavuođain nugo ON:s, OSSE:s , Eurohpáráđis ja riikka dásis.

 • Dálkkádat ja biras

  Fáddá Dálkkádat- ja birasdepartemeanta

  Dálkkádat- ja birasdepartemeantta váldoovddasvástádus lea fuolahit ráđđehusa dálkkádat- ja biraspolitihka ollislašvuođas.

 • Mánáidsuodjaluslávdegoddi

  Stivrrat, ráđit ja lávdegottit Mánáid- ja bearašdepartemeanta

  Skábmamánu 28.b.2014 nammaduvvui láhkalávdegoddi geahčadit movt álkkásmahttit mánáidsuodjaluslága. Otná láhka lea moivvas ja eahpečielggas. Dasto lea dárbu heivehit lága dálá dillái. Mánáidsuodjaluslága geahčadeami ulbmil lea buoridit mánáid

 • Sisafárren

  Fáddá Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta, Máhttodepartemeanta

  Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanttas dat lea ovddasvástádus sisafárrenpolitihkas. Bargo- ja sosiáladepartemeantas fas lea ovddasvástádus bargoveaga sisafárremis Norgii ja Mánáid-, dásseárvo- ja searvadahttindepartemeanttas lea ovddasvástádus

 • Ekonomiija ja bušeahtta

  Fáddá Ruhtadandepartemeanta

  Ruhtadanministara ovddasvástádus ráđđehusas dat lea hábmet ja oktiiordnet ekonomalaš politihka. Ruhtadandepartemeanta lea ruhtadanministara čállingoddi. Politihkalaš eiseválddit - ráđđehus ja Stuorradiggi – dat dahket mearrádusaid. Dán siiddus

 • Ruhtadanmárkanat

  Fáddá Ruhtadandepartemeanta

  Ruhtadandepartemeanta galgá láhččet dilálašvuođa nu ahte máksámušaid ja kapitálaallokerema ruhtamárkan lea stáđis ja beaktil. Nana ja beaktilis ruhtadanásahusat ja ruhtamárkanat leat eaktun vai galgá joksat ekonomalaš politihka bajitdási

 • Dutkan

  Fáddá Máhttodepartemeanta

  Ráđđehus deattasta sakka dutkama ja máhtu sihke sierra politihkalaš ulbmilin, ja eará surggiid politihka vuođđun. Ráđđehus lea ovddidan dutkama ja alit oahpu guhkes áiggi plána áigodahkii 2015 - 2024 ja áigu ovddidit eanet dutkanbirrasiid, mat leat

 • Boazodoallu

  Fáddá Eanadoallo- ja biebmodepartemeanta

  Boazodoallu lea unna ealáhusaš nationála mihtuid mielde, muhto sihke sámi ja báikkálaš oktavuođas mearkkaša dat hui ollu, ekonomalaččat, barggaheami oktavuođas ja kultuvrralaččat. Ulbmil lea lágidit dili Norgga boazodollui mii lea ekologalaččat,

 • Vuovdedoallu ja bioenergiija

  Fáddá Eanadoallo- ja biebmodepartemeanta

  Vuovdeealáhus lea mávssolaš Norgii. Aktiiva ja gánnehahtti vuovdedoallu ja gilvalannávccalaš vuovdeindustriija mearkkašit ollu ássamii, bargamii ja ealáhusaid ovdáneapmái stuorra osiin riikkas. Leat stuorra vejolašvuođat ovddidit ain stuorat

 • Gïelemoenehtse saemien

  Stivrrat, ráđit ja lávdegottit Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta

  Lávdegotti bargu lea selvehit gustojeaddji ortnegiid, doaimmaid ja njuolggadusaid mat leat čatnasan sámegielaide, ja árvvoštallat movt dát sáhttet heivehuvvot almmolaš suorggi otná organiseremii ja sihkkarastit doaibmi ja ovttadássásaš almmolaš

 • Stáhta universitehtat ja allaskuvllat (vuollásaš doaibma)

  Olggut doaibma Máhttodepartemeanta

  Norggas leat otne 8 universitehta, 20 allaskuvlla ja 5 dieđalaš allaskuvlla maid stáhta eaiggáduššá. Dán oktasaš oppalašgovas oaidnibehtet daid.

 • Davviguovllut

  Fáddá Ráđđehus.no

  Davviguovllut leat Norgga deháleamos olgoriikkapolitihkalaš ulbmilsuorgi. Dáid guovlluin lea stuora sihkkarvuođapolitihkalaš ja ekonomalaš mearkkašupmi.

 • Norga Báŋku

  Olggut doaibma Ruhtadandepartemeanta

  Norgga Báŋku lea riikka váldobáŋku, ja das lea oktovuoigatvuohta ráhkadit báberruđaid ja minttaid. Báŋku addá loanaid ja vuostáiváldá ruđaid norgga fitnodatbáŋkkuin ja seastinbáŋkkuin, ja das lea dehálaš rolla máksinsystemas, earet eará dat ahte

  Neahttasiidu: http://www.norges-bank.no/

 • Bargu

  Fáddá Bargo- ja sosiáladepartemeanta

  Norgga bargomárkan doaibmá bures ja eatnašat leat barggus. Ráđđehusa bajimuš ulbmil lea dattetge, ahte eanebut besset bargui ja ahte nu unnán olbmot go vejolaš fertejit váldit vuostá NBČ doarjagiid.

Bajás