Ohcan

Čájeha 1181-1200 oktiibuot 1218 bohtosis.

Rátkke mielde: Almmuhuvvon Relevánsa

 • Vearroetáhtta

  Olggut doaibma Ruhtadandepartemeanta

  Vearroetáhtta galgá láhčit dili nu ahte vearut ja divadat mearriduvvojit ja máksojuvvojit rievttes ládje, fuolahit ahte riikkas lea ođasmahttojuvvon álbmotregisttar ja fállat buori bálvalusa.

  Neahttasiidu: https://www.skatteetaten.no/

 • Álgoálbmogat ja unnitlogut

  Fáddá Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta

  Sámit ja nationála unnitlogut Norggas galget beassat ovddidit iežaset giela, kultuvrra ja servodateallima. Sámiin lea stáhtus álgoálbmogin Norggas. Juvddálaččain, kvenain/norggasuopmelaččain, romániálbmogis/táhteriin, meahccesuopmelaččain ja

 • Riikkateáhter

  Olggut doaibma Kulturdepartemeanta

  Riikkateáhter galgá fállat ámmátdáiddalaš lávdedáidaga olles riikka álbmogii.

  Neahttasiidu: https://www.riksteatret.no/nn/

 • Našunálagirjerájus

  Olggut doaibma Kulturdepartemeanta

  Našunálagirjerájus lea dehálaš diehtogáldu Norggas. Dasa gullá čohkket, vurket ja čalmmustahttit buot lágan mediaid mat gávdnojit.

  Neahttasiidu: https://www.nb.no/

 • Lotteriija- ja vuođđudusbearráigeahčču

  Olggut doaibma Kulturdepartemeanta

  Lotteriija- ja vuođ đ udusbearráigeahčču lea stáhtalaš orgána masa gullet guokte vuollásaš fágabearráigeahču, Lotteriijabearráigeahčču ja Vuođđudusbearráigeahčču, ja dain lea oktasaš direktevra ja hálddahus.

  Neahttasiidu: https://lottstift.no/se/

 • DÁVI - Dáidda almmolaš visttiin

  Olggut doaibma Kulturdepartemeanta

  DÁVI- Dáidda almmolaš visttiin lea stáhta dáiddalaš fágaorgána fuolahit dáiddasuorggi almmolaš visttiin ja lea maid riikka stuorimus dáiddabuvttadeaddji.

  Neahttasiidu: http://www.koro.no/

 • Ođasmahtti energiija

  Fáddá Oljo- ja energiijadepartemeanta

 • Nationala fievrredanplána (NFP)

  Fáddá Johtalusdepartemeanta

  Nationála fievrredanplána (NFP) almmuha ráđđehusa fievrredanpolitihka. Deaŧalaš ulbmilat leat geavahit váikkuhangaskaomiid beaktilit ja nannet ovttasdoaimma gaskal fievrredanvugiid. NFP 2018-2029 biddjojuvvui ovdan 2017:s. Bargu NFP 2022-2033 bargu

 • Stáhtabušeahtta

  Fáddá Ruhtadandepartemeanta

  Ráđđehusa čuovvovaš jagi stáhtabušeahttaárvalus ovddiduvvo Stuorradiggái čakčat, Ruhtadandepartemeanta álggaha bušeahttabarggu sullii jagi ovdal. Ráđđehus lágida vuosttaš bušeahttakonferánssa sullii jahkebeali ovdal go bušeahtta almmuhuvvo.

 • Oadju ja sosiála bálvalusat

  Fáddá Bargo- ja sosiáladepartemeanta

  Buohkain galget leat seamma vejolašvuođat, vuoigatvuođat ja geatnegasvuođat searvat servodahkii ja geavahit resurssaideaset, beroškeahttá ekonomalaš ja sosiála duogážis.

 • Vealahanlávdegoddi

  Olggut doaibma Kulturdepartemeanta

  Lávdegoddi galgá bearráigeahččat ahte dásseárvo- ja vealahanláhka čuvvojuvvo.

  Neahttasiidu: http://www.diskrimineringsnemnda.no/

 • Olgodaddan

  Fáddá Dálkkádat- ja birasdepartemeanta

  Buohkaidvuoigatvuohta, olgodaddanjahki, lagaš birrasis olgodaddan, luondduguovlluid láhka, mohtorjohtolat meahcis, álbmotmeahcit ja gáddeavádat

 • Geavaheaddji

  Fáddá Mánáid- ja bearašdepartemeanta

  Geavaheddjiin lea vuoigatvuohta oažžut buriid dieđuid gálvvuid ja bálvalusaid birra, maid sii ostet, ja sis lea vuoigatvuohta oažžut vuđolaš dieđuid iežaset vuoigatvuođaid ja geatnegasvuođaid birra. Vuovdi ja oasti gaskasaš ruossariidduid čoavdimii

 • Finnmárkkuopmodaga dárkkástuslávdegoddi

  Stivrrat, ráđit ja lávdegottit Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta

  Lávdegoddi galgá earret eará gozihit ahte doaibma Finnmárkkuopmodagas čađahuvvo finnmárkkulága ja eará lágaid mielde.

 • Bargobearráigeahčču

  Olggut doaibma Bargo- ja sosiáladepartemeanta

  Bargobearráigeahčču goziha ahte mearrádusat mat leat addojuvvon bargobiraslágas ja dan vuođul, čuvvojuvvojit.

  Neahttasiidu: http://www.arbeidstilsynet.no/

 • Svalbard AS universitehtaguovddáš (SUNI)

  Olggut doaibma Máhttodepartemeanta

  SUNI fállá oahppofálaldagaid ja čađaha dutkamiid Árktalaš guovllus. SUNI ulbmil lea váikkuhit dasa ahte Svalbárda ovdána norgga ja riikkaidgaskasaš dutkanguovlun.

  Neahttasiidu: http://www.unis.no/

 • Direktoráhta birra

  Olggut doaibma Dálkkádat- ja birasdepartemeanta

  Suoidnemánu 1. beaivvi rájes lea Luondduhálddašandirektoráhtta ja Dálkkádat- ja nuoskkidandirektoráhtta ovttastahttojuvvon ja ođđa namman lea Birasdirektoráhtta. Ođđa direktoráhtta váldá badjelasas doaimmaid ja ovddasvástádusa mat ovdal gulle dán

  Neahttasiidu: http://www.miljodirektoratet.no/

 • Norgga Olgoriikapolitihkalaš Instituhtta (NOPI) (vuollásaš etáhta)

  Olggut doaibma Máhttodepartemeanta

  Norgga Olgoriikapolitihkalaš Instituhtta (NOPI) lea sorjjasmeahttun dutkaninstituhtta mii dutká ja gaskkusta máilmmálaš fápmodili, sihkkarvuođapolitihka, ovddidanáššiid, riikkaidgaskasaš ekonomiija ja eará áššiid mat norgga olgoriikapolitihkkii leat

  Neahttasiidu: http://www.nupi.no/

 • Oahpahusdirektoráhtta (vuollásaš doaibma)

  Olggut doaibma Máhttodepartemeanta

  Oahpahusdirektoráhtta lea Máhttodepartemeantta vuollásaš etáhta mii vástida mánáidgárddiid, vuođđoskuvlla ja joatkkaoahpahusa.

  Neahttasiidu: http://www.udir.no/

 • VOX, Nationála fágaorgánas gelbbolašvuođa politihka várás (Vuollásaš doaibma)

  Olggut doaibma Máhttodepartemeanta

  Vox ulbmil lea loktet rávisolbmuid gelbbolašvuođa nu ahte sis lea vejolaš searvat servodat- ja bargoeallimii.

  Neahttasiidu: http://www.vox.no/

Bajás