Gulahallanhoavda Kjersti Bjørgo

Preassagulahalli

Kjersti Bjørgo

E-poasta: kjersti.bjorgo@kdd.dep.no
Telefovdna: 22 24 68 10
Mátketelefovdna: 97 16 48 35