Gulahallanhoavda Ottar Løvik

Gulahallanhoavda Ottar Løvik

Gulahallanossodat

E-poasta: ottar.lovik@lmd.dep.no
Telefovdna: (+47) 22 24 91 05
Mátketelefovdna: (+47) 481 40 477