Energiija- ja čáhceresursaossodat (EČ)

Energiija- ja čáhceresursaossodat galgá ovddasvástidit departemeantta energiijaresurssaid hálddašeami riikkas ja eanaš oasi čázádathálddašeami.

Energiija- ja čáhceresursaossodat galgá ovddasvástidit departemeantta energiijaresurssaid hálddašeami riikkas ja eanaš oasi čázádathálddašeami. Ossodaga vuođđoulbmil lea ovddidit beaktilis resursageavaheami, fápmolágádusa sihkkarvuođa ja birasáššiid.

Ossodagas leat 6 sekšuvnna

 • Resurssat, areála ja biras (RAB)
 • Konsešuvdna ja lobiidčuovvolan ossodat (KL)
 • Fápmomárkansekšuvdna (FM)
 • Energiijaanalysa sekšuvdna (EA)
 • Energiijageavaheami ja elfápmodohkkehusa sekšuvdna (EE)
 • Energiija ja čázádatvuoigatvuođat (EČR)

Ossodaga čuovvovaš sekšuvnnat:

 • Resurssaid, areálat ja biras (RAB)

  Sekšuvnna bargosuorgái gullá hálddašit čáhceriggodagaid – nugo čázádagaid geavaheapmi ja suodjaleapmi ja meannudit smávvafápmofitnodagaid konsešuvnnaid – areálaplánen energiijarusttegiid oktavuođas, ja gearggusvuohta ja sihkkarvuohta čázádagain. Stivrengulahallan Norgga čázádat- ja energiijadirektoráhtain gullá maid sekšuvnna bargosuorgái.

 • Konsešuvdna sekšuvdna (KS)

  Sekšuvdna galgá meannudit konsešuvnnaid ja čázádatbuođđumiid bággolonistemiid, čáhcefápmorusttegiid, bieggamilluid ja eará energiijarusttegiid, fápmojođđasiid, gáidduslieggasa ja riikkalaš luonddugássarusttegiid. Dan lassin konsešuvdnaáššit fápmovuođđudusaid oastimiid oktavuođas ja oasusháhkankonsešuvnnat. Čuovvolit ja dárkkistit devdet go ovdalis juogaduvvon lobit mearriduvvon eavttuid.

 • Fápmomárkansekšuvdna (FM)

  Sekšuvnna váldodoaibma lea meannudit Norgga fápmomárkana guoskevaš áššiid ja fápmogávppašeami olgoriikkain, ja vel gozihit Statnett SF eaiggátvuođa ja čuovvolit Statskraft konsearna šiehtadusaid fápmogáibideaddji industriijain. Dasto meannudit neahttadoaimmaid reguleremiid ja áššiid mat gusket elfápmoneahttatariffaide. Sekšuvdna bargá maid ealáhusekonomalaš gažaldagaiguin mat gullet fápmolágideapmái, nugo vearuid ja divadiid, ja galgá maid vástidit fápmolágidemiid gearggusvuođa.

 • Energiijaanalysa sekšuvdna (EA)

  Sekšuvnna bargosuorgái gullet dábálaš energiijapolitihkalaš gažaldagat, analyseret energiija- ja fápmodási, árvvoštallat movt iešguhtetlágan váikkuhangaskaoamit váikkuhit energiijasuorgái ja čađahit servodatekonomalaš árvvoštallamiid dihto doaibmabijuin.

 • Energiijageavaheami ja elfápmodohkkehusa sekšuvdna (EE)

  Sekšuvdna galgá fuolahit váikkuhangaskaomiid energiijageavaheami ja -buvttadeami ođasmahttimiid oktavuođas. Stáhtafitnodaga Enova SF eaiggátvuođačuovvoleapmi.

 • Energiija ja čázádatvuoigatvuođat (EČV)

  Sekšuvnna bargosuorgái gullet energiija- ja čáhceláhkamearrádusat. Nugo mearrádusat ja láhkaásahusat mat gusket industriijakonsešuvdnaláhkii, čáhceláhkii, čáhceresursaláhkii, energiijaláhkii ja luonddugássaláhkii. Sekšuvdna galgá maid fuolahit eaiggátvuođamearrádusaid čáhcefápmoresurssaid ektui, oppalaš láhkadulkonáššiid ja EES-rievttálaš gažaldagaid mat gullet energiijaáššiide ja čáhcehálddašeapmi.