Oljo- ja gássaossodat (OG)

Oljo- ja gássaossodat galgá vástidit buot bohkanguovlluid oljo- ja gássadoaimmaid mat gullet departemeantta ovddasvástádussuorgái.

Ohcanpolitihkka: Čuovvolit huksemiid, jođiheami ja buvttadanloahpaheami oljo- ja gássabohkanguovllus. Čuovvolit gássaráiddu. Petrovladoaimmaid ekonomalaš analysat, nugo našunálabušeahta ja stáhtabušeahta meroštallamat ja árvvoštallamat. Juridihkalaš gažaldagat mat gullet petrovladoibmii.

Ossodagas leat 6 sekšuvnna

 • Ohcansekšuvdna (OS)
 • Huksen- ja jođihansekšuvdna (HJS)
 • Gássa- ja siskkáldasstruktuvra sekšuvdna (GS)
 • Analysa ja márkansekšuvdna (AMS)
 • Petrovlajuridihkalaš sekšuvdna (PJS)
 • Ođđa surggiid sekšuvdna (OSS)

Ossodaga čuovvovaš sekšuvnnat:

 • Ohcansekšuvdna

  Ohcanpolitihkka. Rahpat ođđa bohkanguovlluid petrovladoaimmaide. Áššit mat gusket petrovladoaimmaide Barentsábis ja Lofuohtas. Almmuhit blohkaid, šiehtadallamat ja juolludit ohcanlobiid. Hábmet ja čuovvolit konsešuvnnaid. Ovddalgihtii gealbudit vuođđudusaid.

 • Huksen ja jođihansekšuvdna (HJS)

  Áššit čadnon huksemii ja jođiheapmái ja buvttadanloahpaheapmái oljo- ja gássabohkanguovllus. Birasáššit mat gusket nuoskkidemiide mearas. Gearggusvuohta čadnon oljofievrridansihkkarvuhtii. Etáhtavásttolašvuohta Oljodirektoráhtas.

 • Gássa- ja siskkáldasstruktuvrra sekšuvdna (GS)

  Gássaráiddu čuovvoleapmi. Gássa ja oljodoaimmaid guoskevaš revrejohtasiid ja gádderusttegiid plánet, ovddidit, jođihit ja geavahit. Gássahálddašeapmi, nugo revrejohtasiid lobiidstivrejupmi ja eaiggátvuohta. Gassco ja gássa fievrridansihkkarvuohta. Márkangažaldagat ja –analysat gássa oktavuođas. Gássa vuovdinpolitihkka. Gássaáššiin doallat oktavuohta eará buvttadeaddji- ja gávperiikkaiguin GEFC. Koordineren, oktavuohta Stuora Británnian.

 • Analysa- ja márkansekšuvdna (AMS)

  Petrovladoaimmaid ekonomalaš analysat, nugo našunálabušeahta ja stáhtabušeahta meroštallamat ja árvvoštallamat. Petrovlavearru ja divatvuogádat. Oppalaš márkangažaldagat ja márkananalysat ja luonddugássa, gássa, njuoskagássa ja golgigássa haddemeroštallamat. Petrovlaráđi čállingoddi. Norbmahattit. Stáhta vuovdinpolitihkka luonddugássas. Oljomárkangažaldagat riikkaidgaskasaš forain. Riikkaidgaskasaš energiijafitnodat (IEA), Riikkaidgaskasaš energiijaforum (IEF). Oktavuohta eará oljobuvttadeaddji riikkaiguin.

 • Petrovlajuridihkalaš sekšuvdna (PJS)

  Juridihkalaš gažaldagat petrovladoaimmaid oktavuođas. Ráhkadit šiehtadallanteavsttaid, lágaid, láhkaásahusaid ja konsešuvnnaid. EO/EES riekteáššit. Juridihkalaš ráđđeaddin. Meannudit juridihkalaš áššiid mat gusket šiehtadallamiidda ja lobiid maid departemeanta meannuda.