Historjjálaš arkiiva

Eaktodáhtolaš suorggis besset doallat stáhtadoarjaga

Historjjálaš arkiiva

Almmustahttináigodat Solberga ráđđehus

Almmustahtti: Kulturdepartemeanta

– Lean movtta, go mun, kultur- ja dásseárvoministtar, sáhtán ráđđehusa beales dáhkidit eaktodáhtolaš servviide, ahte dat besset doallat stáhta doarjaga, maid dat leat jo vuostáiváldán dahje nannen ahte sii vuostáiváldet. Dat guoská doaimmaide, maid eai sáhte lágidit dearvvašvuođaeiseválddiid mearrádusaid geažil, dadjá kultur- ja dásseárvoministtar Abid Q. Raja (G).

Mearrádus, man vuođul searvvit doalahit stáhtadoarjaga, guoská buot departemeanttaid juolludan doarjagiidda. Iešguđet departemeanttat fuolahit ahte direktoráhtat ja daid vuolit ovttadagat, mat hálddašit eaktodáhtolaš servviid doarjagiid, čuovvulit mearrádusa.

– Eaktodáhtolaš suorgi lea mávssolaš oassi Norggas ja fátmmasta buot servodatsurggiid. Buohkat, stuorra servviin gitta unnit servviide ja joavkkuide, vásihit dáid beivviid ahte gártet šluhttet doaimmaid ja lágidemiid eiseválddiid ávžžuhusaid vuođul. Dat buktá eahpesihkarvuođa viidásut doaimmaid hárrái. Gilvvut dahje adnojuvvon dávviriid vuovdimat, maid gártet šluhttet, attášedje vejolašvuođaid viidásut doaimmaide. Dakkár dilis stáhta doarjaga sihkkarastin buktá einnostahttivuođa, dadjá kultur- ja dásseárvoministtar Abid Q. Raja.

– Ráđđehus lea jo ásahan doaibmačoahki, maiguin geahpedit iešguđet aktevrraid dili. Fargga bohtet eanet doaimmat. Seammás mii leat geahčadeamen eará vejolašvuođaid ásahit govttolaš čovdosiid hástalusaide, mat min surggiin leat badjánan, loahpaha kultur- ja dásseárvoministtar.