Historjjálaš arkiiva

Vuotnaguolástuslávdegotti mandáhta

Historjjálaš arkiiva

Almmustahttináigodat Solberga ráđđehus

Almmustahtti: Guolástus- ja riddodepartemeanta

§ 1 Ulbmil ja doaibmaguovlu

Vuotnaguolástuslávdegoddi galgá nannet vuotnabivddu hálddašeami, ja erenoamážit deattuhit sámi geavaheami ja dan mearkkašumi sámiid báikegottiide. Doaibmaguovlu leat fylkkat Finnmárku, Romsa ja Nordlánda.

§ 2 Čoahkkádus ja nammadeapmi

Vuotnaguolástuslávdegottis galget leat guhtta miellahtu persovnnalaš várremiellahtuiguin. Sámediggi nammada golbma miellahtu ja Finnmárkku, Romssa ja Nordlándda fylkkagielddat nammadit juohkehaš ovtta miellahtu.

Lávdegotti miellahtuid nammadeamis galgá erenoamážit deattuhit riddo- ja vuotnabivddu  máhtolašvuođa ja servodatberoštumi. Miellahtuid gaskkas galget leat aktiiva riddo- ja vuotnaguolásteaddjit. Sámediggi ja fylkkagielddat galget ovttasráđiid nammadit miellahtuid.

 Vuotnaguolástuslávdegotti miellahtut ja várrelahtut nammaduvvojit guovtti jahkái hávális. Lávdegoddi vállje ieš jođiheaddji. Jos gártet ovtta meare jienat, de galgá goabbáge árvaluvvon miellahttu doaibmat jagi, ja vuorbáduvvot goabbá galgá doaibmat vuosttas jagi.

§ 3 Doaimmat

a)Árvvoštallat dilálašvuođa ja ovdáneami báikkálaš vuotnaguolásteamis, erenoamážit sámi geavaheami, ja árvalit ulbmillaš báikkálaš heivehuvvon doaibmabijuid mat nanosmahttet riddoguovlluid ja sámi báikegottiid. Doaibmabijuid sáhttet leat rámmaeavttut, rekruteren, vuostáiváldinstašuvnnat ja eará siskkáldas strukturdoaimmat.

b)Háhkat dieđalaš ja báikkálaš ja árbevirolaš máhtu vuotna- ja riddoguovlluid guollešlájaid dehálaš gođđan- ja šaddanbáikkiid birra, ja árvvoštallat muddendoaimmaid, nugo bivdoneavvuid, mat sihkkarastet ceavzilis bivddu ja láhčet dili báikkálaš resursageavaheapmái.

c) Árvvoštallat vuotnalinjjáid mat muddejit fatnasiid mat leat badjel 15 mehtera bivdimis vuonain, ja dasa heivvolaš spiehkastagaid.

d) Árvvoštallat jahkásaš liigeeari dorskebivdui rabas joavkkus, ja movt dan buoremusat juogadit vai nannešii báikkálaš vuotnabivddu, ja erenoamážit deattuhit sámi geavaheapmi ja dan mearkkašupmi sámi báikegottiide.

e) Árvvoštallat makkár gielddaide/suohkaniidda dahje guovlluide berrejit sierra njuolggadusat gustot mat addet guolástanvuoigatvuođa oassálastilága § 21 goalmmát lađđasa mielde, jienastuslogu mearrádusaid mielde mat sisttisdollet sierra njuolggadusaid sámi guovlluide ja dorskebivddu lassiearrái, mearraresursalága § 11 guđát lađđasa mielde.

§ 4 Doaimmaid organiseren

Vuotnaguolástuslávdegoddi organisere ieš doaimmaidis. Vuotnaguolástuslávdegoddi sáhttá searvat Guolástusdirektoráhta muddenčoahkkimiidda.

Guolástusdirektoráhta guovllukantuvra Finnmárkkus galgá doaimmahit Vuotnaguolástuslávdegotti čállinbargguid, nugo áššeráhkkanemiid ja čoahkkingohččumiid.