Ovdasiidu

Historjjálaš arkiiva

Soahpan ođđa boazodoallošiehtadusa

Historjjálaš arkiiva

Almmustahttináigodat Solberga ráđđehus

Almmustahtti: Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta

Norgga Boazosápmelaččaid Riikkasearvi (NBR) ja Stáhta sohpe guovvamánu 16. beaivve ođđa boazodoallošiehtadusa áigodahkii 01.07.2016 – 30.06.2017.

– Lean ilus go leat ovtta oaivilis ođđa boazodoallošiehtadusa hárrái. Šiehtadus vuoruha doaibmabijuid mat galget movttiidahttit eanet njuovvat ja vuovdit bohccobierggu. Dat addá vuođu positiiva ovdáneapmái, ja lassi tietnasa juohke boazoeaiggádii, ja dilli láhččojuvvo daid boazodolliide geain boazodoallu lea váldoealáhussan, cealká eanandoallo- ja biebmoministtar Jon George Dale.  

2016/2017 boazodoallošiehtadusa váldoulbmil lea ovddidit boazodoalloealáhusa rationála ealáhussan, mii doaibmá márkaniid vuođul ja mii lea nanus guhkes áiggi perspektiivvas. 

Soahpamuš mielddisbuktá boazodoalloealáhussii oktiibuot 114,5 miljovnna kruvnno ruhtadoarjaga. Dat lea 1,5 miljovnna kruvnno eanet go dálá boazodoallošiehtadusas.

NBR stivrajođiheaddji, Ellinor Marita Jåma ja Stáhta šiehtadallanjođiheaddji, Anne Mari Glosli vuolláičáliiga otne 2016-2017 boazodoallošiehtadusa.
NBR stivrajođiheaddji, Ellinor Marita Jåma ja Stáhta šiehtadallanjođiheaddji, Anne Mari Glosli vuolláičáliiga otne 2016-2017 boazodoallošiehtadusa. Govva: Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta

Ekologalaš ja ekonomalaš guoddevaš ealáhus

Ráđđehussoahpamuša mielde mii vuoruhat ekologalašvuđot doaibmabijuid.  Boazodoallošiehtadusas 2016/2017 rievdaduvvojit ja nannejuvvojit dat ortnegat mat galget movttiidahttit eanet njuovvat ja vuovdit bohccobierggu, mii fas ovddida ekologalaš ja ekonomalaš guoddevaš boazodoalu. Ekologalaš ja ekonomalaš guoddevaš ealáhus lea kultuvrralaš guoddevaš ealáhusa vuođđun.

Eanet njuovvat ja vuovdit bohccobierggu

Šiehtadusa oasálaččat oidnet mávssolažžan ahte Boazodoallošiehtadus 2016/2017 vuoruha erenoamáš doaibmabijuid mat lasihit njuovvamiid ja bohccobierggu vuovdima. Miessenjuovvandoarjja lasihuvvo 400 kruvnnus 475 kruvdnui. Resursaekonomalaččat lea maid gánnáhahtti eanet misiid njuovvat. Miessenjuovvan váikkuha maid dasa ahte dálveguohtumat sestojuvvojit ja massimat maid geahpeduvvojit dálvit. Miessenjuovvan mielddisbuktá ahte buvttadeapmi lassána dan geažil go miesit šaddet eanet go rávis bohccot.