Historjjálaš arkiiva

Aarporte meatan saemiengïelen reeremedajvese sjædta

Historjjálaš arkiiva

Almmustahttináigodat Solberga ráđđehus

Almmustahtti: Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta

– Manne sïjhtem åarjelsaemien gïelem jïh kultuvrem nænnoestidh jïh gorredidh. Manne dan gaavhtan aavodem juktie Aarporte daelie bieliem saemiengïelen reeremedajveste sjædta. Daate vihkeles aaj dan saemien identiteeten åvteste tjïeltesne, tjïelte- jïh orrestehtemeministere Jan Tore Sanner jeahta.

Reerenasse lea daan biejjien sjæjsjalamme Aarporten tjïelte Nordlaantesne edtja meatan saemiengïelen reeremedajvesne snjaltjen 1.b. daan jaepien raejeste. Daate lea reerenassen vaajtelen mietie åarjelsaemiengïelem evtiedidh jïh nænnoestidh.

Aarporte lea akte daejstie vihkeles åarjelsaemiengïelen dajvijste. UNESCO;en læstosne håvhtadihks gïeligujmie åarjelsaemien akte itjmies håvhtadihks gïele jïh boelhkesne mahte nåhkehtamme. Dej minngemes jaepiej lea positijveles evtiedimmie orreme. Sjïere dah noerh leah ïedtjem åådtjeme åarjelsaemien gïelem lïeredh jïh saemiestidh. Dååjresh jeatjah tjïeltijste mah leah reeremedajvine vuesiehtieh gïele jollebe statusem åådtjeme dej dajvine.

–  Dïhte lea vihkeles voengesne saemiengïelen jïh kultuvren evtiedimmine barkedh jïh gusnie saemieh årroeh. Reerenasse dan gaavhtan positijve tjïelth ohtsedieh meatan sjïdtedh reeremedajvese, tjïelte- jïh orrestehtemeministere Jan Tore Sanner jeahta.

Saemiengïelen reeremedajvesne saemiengïelen nöörjengieline mïrrestalleme. Daejnie tjïeltine fïerhten almetjen lea reakta gaegkiestimmien åadtjodh saemien gïeline gosse byjjes åajvaladtjine dajvesne bïeljelieh.

Årroji aaj stuerebe reaktah lïerehtimmie saemien gïelesne. Gosse Aarporte meatan saemien reeremedajvesne dellie reeremedajven daelie luhkieakte tjïelth, Finnmaarhkesne, Romsesne, Noerhtelaantesne jïh Noerhte-Trööndelaagesne. Aarporte gåalmede åarjelsaemien tjïelte reeremedajvesne sjædta.