Historjjálaš arkiiva

Ráđđehus árvala nannet geatnegasvuođa konsulteret Sámedikkiin ja sámi beroštumiiguin

Historjjálaš arkiiva

Almmustahttináigodat Solberga ráđđehus

Almmustahtti: Gielda- ja ođasmahttindepartemeanta

– Ráđđehus háliida láhčit dili buriid demokráhtalaš proseassaide gaskal eiseválddiid ja sápmelaččaid. Mii árvalit danne nannet geatnegasvuođa konsulteret Sámedikkiin ja sámi beroštumiiguin áššiin mat gusket sidjiide. Dat addá beaktileappot proseassaid ja stuorát einnostahttivuođaid buot beliide, dadjá sámeministtar Linda Hofstad Helleland.

Ráđđehus sáddii odne árvalusa Stuorradiggái nannet sámelága ráđđádallannjuolggadusaid. Láhkaárvalusain joatkašuvvet «Stáhta eiseválddiid ja Sámedikki gaskasaš konsultašuvnnaid prosedyraid» dálá njuolggadusat.

– Mun lean ilus go mii sáhttit bidjat ovdan láhkaárvalusa mii áimmahuššá sihke sámi beroštumiid ja gielddasuorggi buori láhkai, dadjá Helleland.

Stuorradikki sávaldagaid mielde lea láhkaproposišuvdna leamaš dábálaš gulaskuddamis oktan bagadusárvalusain mii čielggasmahttá gielddaide ja fylkkagielddaide maid konsultašuvnnat mielddisbuktet. 

– Leat boahtán olu gulaskuddancealkámušat ja eanaš gulaskuddanásahusat čájehit ahte leat buorit ákkat nannet konsultašuvdnageatnegasvuođa. Sávan ahte láhkaárvalus oažžu govda politihkalaš guorraseami Stuorradikkis, dadjá Helleland.

Álkit proseassat

Konsultašuvnnat galget sihkkarastit ahte sámi beroštumit árrat váldojuvvojit mielde proseassaide, ja ahte sis lea vejolašvuohta váikkuhit mearrádusaide. Gielddat ja stáhta dat ain mearridit bohtosa.

 

– II šatta álo ovttaoaivilvuohta, muhto konsultašuvdnaprosedyrat addet eanet áddejumi dárbbuide. Lágadeapmi addá midjiide vejolašvuođa njulget eahpečielggasvuođaid, ja fuolaha ahte njuolggadusat šaddet čielgaseabbot.

Gielddalaš iešstivrejupmi ii rievdda

Láhka sajáiduhttá konsultašuvdnageatnegasvuođa buot hálddašandásiide, maiddái gielddaide ja fylkkagielddaide.

 

Olu gielddain leat jo buorit ortnegat fátmmastit iešguđet osiid álbmogis dehálaš mearrádusaide. Konsultašuvdnageatnegasvuođa lágadeapmi ii rievdat gielddalaš iešstivrejumi.

Mii ii gula konsultašuvdnageatnegasvuhtii?

Sámedikkis ii leat konsultašuvdnavuoigatvuohta áššiin main sis lea vuosttaldanvejolašvuohta plána- ja huksenlága vuođul, dása gullet maiddái áššit energiija- ja čázádatlágain.

Sámelága konsultašuvdnanjuolggadusat eai guoskka stáhtabušeahttaáššiide.

Ođđa bagadus

Oktan láhkaárvalusain sáddii departameanta maiddái bagadusárvalusa gulaskuddamii. Bagadus ulbmil lea addit gielddaide ja fylkkagielddaide praktihkalaš veahkkeneavvu konsultašuvnnaid čađaheamis.

Gielddat dovdet iežaset báikkálaš birrasa ja dili buoremusat. Gielddaide eai leat danne árvaluvvon bienalaš áššemeannudannjuolggadusat, vai gielddat sáhttet heivehit organiserema iežaset gieldda dillái. Konsultašuvdnageatnegasvuođa lágadeapmi ii galgga hehttet gielddalaš iešstivrejumi.

Gielddat leat KS bokte searvan bagadusbargui, ja KS lea guorrasan árvalussii. Departemeanttas leat dasa lassin leamaš cealkámuščoahkkimat Romssa ja Finnmárkku, Nordlándda ja Trøndelága fylkkagielddaiguin ja dasa lassin muhtun gielddaiguin juohke fylkkas.