Historjjálaš arkiiva

Buorre ja lagas politiijasuorgi

Historjjálaš arkiiva

Almmustahttináigodat Solberga ráđđehus

Almmustahtti: Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta

-Lagaspolitiijaođastus galgá sihkkarastit bures doaibmi ja nana oassálasti politiijasuorggi, mii lea doppe gos olbmot ásset, cealká justiisa- ja gearggusvuođaministtar Anders Anundsen (OB).

 

Ráđđehus ovddida otne šiehtadallamiid bohtosiid  gaskal Olgešbellodaga, Ovddádusbellodaga ja Gurutbellodaga lagaspolitiijaođastusa birra.

Politiijačielggadeapmi (NOU 2013:9) ja suoidnemánu 22.b.-kommišuvnna raporta duođaštii ahte politiijasuorggi lea dárbu vuđolaččat rievdadit.  Ođastusas lea čielggaduvvon politiijasuorggi ja leansmánneetáhta struktuvra, ollislaš doaimmat ja ovddasvástádusa juohkin ja seammás maiddái geahčadan politiijasuorggi jođiheami ja kultuvrra.  

-Mii leat gávdnan čovdosiid mat sihkkarastet beaktilis ja oassálasti politiijasuorggi. Ođastus maid nanne politiijasuorggi eastadandoaimmaid, dutkanbargguid ja gearggusvuođa, dadjá justiisa- ja gearggusvuođaministtar Anders Anundsen.

-Jos ođastus galggaš lihkostuvvat, de lea dehálaš sihkkarastit ahte politiijas lea báikkálaš čanastat ja ahte ovttasbargu gielddaiguin doaibmá bures boahtteáiggi politiijafálaldagaid hárrái. Šiehtadusas leat ollu doaibmabijut mat galget dan sihkkarastit, joatká justiisa- ja gearggusvuođaministtar Anundsen.  

-Mii fertet sihkkarastit gelbbolaš ja beaktilis báikkálaš lagaspolitiija mii gávdno doppe gos olbmot ásset. Seammás áigut ovddidit nana fágabirrasiid mat sáhttet dustet dálá ja boahttevaš rihkolašvuođahástalusaid, cealká justiisa- ja gearggusvuođaministtar.