Historjjálaš arkiiva

Raavrevijhke saemien gïelen reeremedajven sïjse

Historjjálaš arkiiva

Almmustahttináigodat Regjeringen Stoltenberg II

Almmustahtti: Ođasmahttin-, hálddahus- ja girkodepartemeanta

Reerenasse lea daan biejjien sjæjsjalamme Raavrevijhken tjïeltem Noerhte-Trööndelagesne meatan vaeltedh saemien gïelen reeremedajvesne tsiengelen 1.b. raejeste. Dellie Raavrevijhke dïhte mubpie åarjelsaemien tjïelte reeremedajvesne sjædta. Daate lea reerenassen vaajtelen mietie åarjelsaemien gïelem evtiedidh jih nænnoestidh.

Reerenasse lea daan biejjien sjæjsjalamme Raavrevijhken tjïeltem Noerhte-Trööndelagesne meatan vaeltedh saemien gïelen reeremedajvesne tsiengelen 1.b. raejeste. Dellie Raavrevijhke dïhte mubpie åarjelsaemien tjïelte reeremedajvesne sjædta. Daate lea reerenassen vaajtelen mietie åarjelsaemien gïelem evtiedidh jih nænnoestidh.

- Daan biejjien mijjieh aktem gaajh hijven evtiedimmiem vuejnebe åarjelsaemien gïelese, joekoen noere almetji luvnie. Jeenjesh leah tjarke barkeme juktie dohkoe båetedh gusnie mijjieh daan biejjien, jïh dejnie tjoerebe jåerhkedh. Gosse dïhte saemien daelie vielie våajnoes sjædta Raavrevijhkesne, dle badth vienhtem daate sæjhta dam saemien identiteetem sagki nænnoesåbpoe darjodh dej saemien årroji luvnie tjïeltesne. Daate sæjhta darjodh guktie stuerebe iedtje sjædta åarjelsaemien lïeredh jïh soptsestidh, orrestehteme-, reereme- jïh gærhkoeministere Rigmor Aasrud jeahta.

Åarjelsaemien gïele lea tjïelkestamme goh akte ietjmies håvhtadihks gïele UNESCO’n rööpses læstosne håvhtadihks gïeligujmie, jïh daerpies jïjnjh råajvarimmiejgujmie juktie dam gïelem vaarjelidh jïh evtiedidh. Dååjrehtimmie, gaskem jeatjah dehtie åarjelsaemien tjïelteste Snåase, lea vuesiehtamme gosse meatan sjïdteme reeremedajvesne, dle dïhte aktem jollebe staatusem vadta gïelese.

Saemien gïeli reeremedajvesne saemien jïh nöörjen leah seammavyörtegs gïelh. Daejnie tjïeltine dle gaajhkesh reaktoem utnieh gagkestimmiem åadtjodh saemien gïelesne gosse byögkeles etaatigujmie dajvesne govlesedtieh. Tjïeltine dle årroji aaj stuerebe reaktah lïerehtimmiem åadtjodh saemien gïelesne, jïh akte krieveme sjïltadimmien bïjre dovne saemien jïh nöörjen gïeline. Gosse Raavrevijhken tjïeltem meatan vaalteme dle ållesth luhkie tjïelth Finnmaarhkesne, Tromsesne, Nordlaantesne jïh Noerhte-Trööndelagesne reeremedajvesne.

Raavrevijhken tjïelte ohtsedi jaepien 2010 mejtie åadtjoeji meatan sjïdtedh saemien gïeli reeremedajvesne. Reerenassen raeriestimmesne staatebudsjedtese jaapan 2013 dle 4,1 mill. kråvnah lyjkeme juktie reeremedajvem vijriedidh Raavrevijhken tjïeltine. Dah vierhtieh edtjieh tjïelten jïh fylhkentjïelten lissiemaaksoeh maeksedh guektiengïeleldh reeremasse.

Lohkh vielie saemien gïeli reeremedajven bïjre