Historjjálaš arkiiva

Reviderejuvvon nationálabušeahtta:

Ođđa hábmen- ja arkiteaktaorganisašuvdna

Historjjálaš arkiiva

Almmustahttináigodat Regjeringen Stoltenberg II

Almmustahtti: Kulturdepartemeanta

Kulturdepartemeanta ja Ealáhus- ja gávpedepartemeanta ásaheaba ođđa hábmen- ja arkiteaktaorganisašuvnna. Vuođđudus Norgga Hábmen- ja Arkiteaktaguovddáš (HjaA) galgá doaibmagoahtit 1.1.2014 rájes.

Kulturdepartemeanta ja Ealáhus- ja gávpedepartemeanta ásaheaba ođđa hábmen- ja arkiteaktaorganisašuvnna.  Vuođđudus Norgga Hábmen- ja Arkiteaktaguovddáš (HjaA) galgá  doaibmagoahtit 1.1.2014 rájes.

Dat boahtá ovdan ráđđehusa jagi 2013 reviderejuvvon stáhtabušeahttaárvalusas.

-Buorre hábmen ja arkitektuvra lea mielde čoavdimin dehálaš servodathástalusaid, lehkoset dal  birasseasti visttit, čoahkkebáikkiid kvalitehta dahje ođasteapmi almmolaš bálvalusain. Bargat fágasurggiiguin lahkalagaid ja iešguđet ulbmiljoavkkuid ektui jáhkkimis vuolggahit ođđa fámuid, cealká kulturministtar Hadia Tajik. 

Vuođđudus Norsk Designråd ja Norsk Form heaittihuvvojit. Váikkuhusat bušeahta ja hálddahusa ektui meannuduvvojit jagi 2014 stáhtabušeahta oktavuođas.

-Lea olu ovdamunni  go bargá lahkalagaid ja ollislaččat. HjaA sáhttá nannet čanastagaid kultuvrra ja ealáhusa guoski áššiin ja leat mielde ovddideamen  kulturpolitihkalaš ja ealáhuspolitihkalaš ulbmiliid.  Ođđa organisašuvdna šaddá eallinfámoleabbo ja beaktileabbo, cealká ealáhus- ja gávpeministtar Trond Giske.

Vuođđudus Norgga Hábmen- ja Arkiteaktaguovddáš šaddá Ealáhus- ja gávpedepartemeantta vuollásaš.  Kulturdepartemeanta áigu earret eará leat mielde hábmemin jahkásaš doarjjareivviid. Ealáhus ja kultuvra galget leat dásseárvosaččat ođđa organisašuvnnas.

Ođđa vuođđudusa ulbmilat mielddisbuktet vuosttamužžan dan ahte Norsk Designråd ja Norsk Form ulbmilat joatkašuvvet dálá hámis.  Ođđa vuođđudus sáhttá ulbmiliid árvvoštallat stuorit oktavuođas, ulbmiljoavkkuid ektui bargat oktilaččat ja doaibmat beaktileabbo.

Guovddáš galgá ealáhuslaš ja servodatlaš oaidninsajis ovddidit áddejumi ja máhtu hábmen- ja arkiteaktageavaheamis. Hábmen- ja arkiteaktageavaheami oktavuođas galgá guovddáš ovddidit kvalitehta ja ođasteami guovlluid, buktagiid ja bálvalusaid ovddidettiin, ja movttiidahttit ovddidit ođđahutkamiid, beavttálmahttit ja buoridit árvoháhkama norgga ealáhuseallimis ja almmolaš suorggis.

Preassaoktavuohta:

Tajik: Gulahallanhoavda Hanne Gjørtz, mátketlf. 957 55 213, dahje e-poasta: hanne.gjortz@kud.dep.no

Giske: Preassabálvalus, mátketlf. 902 51 303, (ii SMS), e-poasta: media@nhd.dep.no