Meld. St. 37 (2020–2021)

Sámi giella, kultuvra ja servodateallin— Ealli sámi báikkálaš servodagaid ealáhusvuođđu

Sisdollui

Referánsalistu

Angell, E., Eikeland, S., Grünfeld, L.A., Lie, I., Myhr, S., Nygaard, V., Pedersen, P. (2012): Tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms – utviklingstrekk og gjennomgan av virkemidlene. Rapport 2012:2, Norut.

Berge, T. (2018). Kunnskapsoppsummering om markedet for etter- og videreutdanning. Kompetanse Norge.

Eriksen, F. (2012): Jakten på Tanaidentiteten: En sosiokulturell studie av det relativt nyetablerte kommunesenteret Tana bru. Universitetet i Tromsø.

Forsknigsrådet (2019): Samisk kunnskapsgrunnlag

Gaup Eira, I. M. og Sara, M. N. (2017) Reindriftsnæringens erfaringsbaserte kunnskap om reindrift og rovvilt. Samisk høgskole.

Gyene, M., Norberg-Schulz, M., Røtnes, R. og Walbækken. M.M. (2020): Tilgang på boliger i distriktene og rekruttering av arbeidskraft. Samfunnsøkonomisk analyse AS. Rapport 35-2020

Holen, D. et al (2015): Interdependency of subsistence and market economies in the Arctic. Glomsrød S., Duhaime G., Aslaksen I. (2015): The Economy of the North 2015. Statistical analyses 151. SSB

Innovasjon Norge (2021): Nasjonal reiselivsstrategi 2030 – Sterke inntrykk med små avtrykk. Strategi.

Johansen, T.J., Hykkerud, A.J., Uleberg, E., Mølmann, J.A.B. (2018): Arktisk kvalitet – En beskrivelse av nordlige natur- og klimaforhold og virkning på egenskaper hos nordnorske matprodukter. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). NIBIO-rapport nr. 4 (40) 2018

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2018): Regionale utviklingstrekk 2018. Rapport.

Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (2019): Strategi for kultur og reiseliv – Noreg som attraktiv kulturdestinasjon. Strategi.

Landbruks- og matdepartementet (2021): Opplevingar for ein kvar smak, strategi,

Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (2021): Matnasjonen Norge. Strategi.

Landbruksdirektoratet (2020): TOTALREGNSKAP FOR REINDRIFTSNÆRINGEN, Regnskap 2019 og budsjett 2020, RAPPORT NR. 39/2020

Landbruksdepartementet (2019): Ressursregnskap for reindriften.

Landbruksdepartementet (2020): Reindriftsavtale 1. juli 2020 – 30. juni 2021

Landbruksdirektoratet (2020): Gjennomgang av beitekrisen i reindriften. Rapport fra arbeidsgruppe. Rapport nr. 45/2020

Lærings- og omsorgstjenester i reindrifta (2020): Ut på vidda – læring og omsorg i reindriftsfamilier. Strategiplan 2020–2021

Markussen, E., og Seland, I. (2012): Å redusere bortvalg – bare skolens ansvar? En undersøkelse av bortvalg ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune skoleåret 20102011. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). NIFU-rapport 2012:6.

Meld. St. 25 (2015–2016) Kraft til endring – Energipolitikken mot 2030. Olje- og energidepartementet

Meld. St. 32 (2016–2017) Reindrift – Lang tradisjon – unike muligheter. Landbruks- og matdepartementet

Meld. St. 6 (2018–2019) Oppgaver til nye regioner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Meld. St. 5 (2019–2020) Levende lokalsamfunn for fremtiden – Distriktsmeldingen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Meld. St. 14 (2019–2020) Kompetansereformen – Lære hele livet. Kunnskapsdepartementet

Meld. St. 20 (2019–2020) Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene. Nærings- og fiskeridepartementet

Meld. St. 28 (2019–2020) Vindkraft på land – Endringer i konsesjonsbehandlingen. Olje- og energidepartementet

Meld. St. 9 (2020–2021) Mennesker, muligheter og norske interesser i nord (nordområdemeldingen) Utenriksdepartementet

Meld. St. 20 (2020–2021) Nasjonal transportplan 2022–2033. Samferdselsdepartementet

Meld. St. 21 (2020–2021) Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og fremtiden. Kunnskapsdepartementet

Meld. St. 22 (2020–2021) Data som ressurs – Datadrevet økonomi og innovasjon. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Meld. St. 28 (2020–2021) Vår felles digitale grunnmur – Mobil-, bredbånds- og internettjenester. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Noot og Reiding AS (2019): Samisk kunstnerundersøkelse. Situasjonsanalyse. Sametinget/Samisk kunstnerråd.

Norges institusjon for menneskerettigheter (2020): En menneskerettighetsbasert tilnærming til samisk statistikk i Norge.

NOU 2008: 5 Retten til fiske i havet utenfor Finnmark. Kystfiskeutvalget.

NOU 2013: 4 Kulturutredningen 2014. Offentlig utvalg som utredet utviklingen i norsk kulturpolitikk.

NOU 2016: 18 Hjertespråket. Samisk språkutvalg.

NOU 2018: 5 Kapital i omstillingens tid — Næringslivets tilgang til kapital. Kapitaltilgangsutvalget.

NOU 2020: 12 Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn. Distriktsnæringsutvalget.

NOU 2020: 15 Det handler om Norge — Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene. Distriktsdemografiutvalget.

NVE (2018): Nasjonal ramme for vindkraft. Temarapport om reindrift og annen samisk utmarksbruk. Rapport 58/2018

Olli, A.M., Aira, H., Andersen, S., Isaksen, K., Joks, S. (2021): Maadtoej aerpie båetijen aajkan Máttoj árbbe boahtteájggáj Máttuid árbi boahtteáigái. Sametinget.

Oslo Economics (2020): Kartlegging og vurdering av lokale ordninger for å beholde og rekruttere arbeidskraft i Nord-Norge. Rapport utarbeidet for Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Protect Sápmi (2020): Analyse av virkningen for reindriften ved planlagt gruvedrift i Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune, på oppdrag for Sametinget

Prop. 116 L (2017–2018) Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner). Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Prop. 137 L (2019–2020) Lov om Endringer i deltakerloven og havressursloven. Nærings- og fiskeridepartementet

Prop. 86 L (2020–2021) Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner). Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Prop. 145 L (2020–2021) Endringar i opplæringslova, friskulelova og barnehagelova (behandling av personopplysningar, fjernundervisning o.a.) Kunnskapsdepartementet

Riksrevisjonen (2019) Undersøkelse av samiske elevers rett til opplæring i og på samisk. Dokument 3:5 (2019–2020)

Riksrevisjonen (2020): Undersøkelse av kvotesystemet i kyst- og havfisket. Dokument 3:6 (2019–2020)

Sametinget (2013): Kreativ næring – et uforløst potensial. Sametingsrådets handlingsplan for kulturell- og kreativ næring

Sametinget (2016): Sametingsmelding om reindrift.

Sametinget (2017): Sametingsrådets handlingsplan for kulturell- og kreativ næring 20172019.

Sametinget (2018): Gïelelutnjeme – Giellalåpptim – Giellalokten. Sametingets strategier for samiske språk.

Sametinget (2018): Sametingsmelding om duodji som næring.

Sametinget (2019a): Sametingsmelding om næringsutvikling.

Sametinget (2019b): Šattolaš Sápmi – Bærekraftig næringsutvikling – Sametingsmelding om næringsutvikling.

Sametingsrådet (2017): Muohtačalmmiterklæringen. Sametingsrådets tiltredelseserklæring for perioden 2017–2021.

St.prp. nr. 73 (2005–2006) Om samtykke til ratifikasjon av UNESCOs konvensjon av 17. oktober 2003 om vern av den immaterielle kulturarven. Utenriksdepartementet.

Sønstebø, A. (2020): Samiske tall – faste tabeller. Samiske tall forteller 13. Faglig analysegruppe for samisk statistikk.

Telemarksforsking (2020) Norsk kulturindeks 2020.

Tovmo, P. (2018): Verdiskapning i STN-området. Samiske tall forteller nr. 11. Faglig analysegruppe for samisk statistikk.

UNDRIP (2020): Indigenous navigator – data by Indigenous Peoples: Where are Indigenous Peoples’ Rights in the Sustainable Development Goals?

UNWTO (World Tourism Organization) (2018) Tourism and culture synergies.

Vareide, K., Vareide D. (2020): Regional analyse for Samisk område 2020. Telemarksforsking

Vareide, K., Vareide D., Miland K.P. (2019): Regional analyse for Samisk område 2019. Telemarksforsking, TF-rapport nr. 508

Wright, R. J., (2014): Samisk reiseliv & salg av kulturuttrykk – Autenistet, integritet og den store fortellingen. Universitetet i Tromsø

Aall C., Aamaas B., Aaheim A., Alnes K., van Oort B., Dannevig H., Hønsi T. (2019): Oppdatering av kunnskap om konsekvenser av klimaendringer i Norge. Oppdragsrapport nr. M-1209, Cicero, Vestlandsforsking

"Áššemeannudeapmái/ovdasiidui"