St.prp nr. 1 Tillegg nr. 4

(2006-2007)

FOR BUDSJETTÅRET 2007

Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2007

Tilråding fra Finansdepartementet av 10. november 2006, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)

Finansdepartementet

Videre saksgang

Saken er oversendt Stortinget.

Andre relaterte dokumenter