Statlig økonomistyring

Finansdepartementet har et overordnet ansvar for økonomistyring i statsforvaltningen.

Temabilde: Senter for statlig økonomistyring

Forvaltningen av økonomiregelverket og operative oppgaver knyttet til statsregnskapet og statlig betalingsformidling er i hovedsak delegert til Direktoratet for økonomistyring (DFØ). Finansdepartementet forvalter departementenes styring av statlige virksomheter (kapittel 1 i Bestemmelser om økonomistyring i staten).

Regelverk for økonomistyring i staten

Det er fastsatt et felles administrativt regelverk for økonomistyring i staten. Regelverket består av Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten, Fastsatt 12. desember 2003 med endringer, senest 18. september 2013. Rundskriv R-115 om virksomheters årsregnskap er gitt ut 2. oktober 2013.

Ekstern kvalitetssikring

Statlige investeringsprosjekter med antatt kostnad over 750 millioner kroner skal gjennomgå ekstern kvalitetessikring.

Nærmere om statlig økonomistyring

Finansdepartementet fastsetter prinsipper og standarder for god økonomistyring. Ansvaret for statlig økonomistyring ligger i Økonomistyringsseksjonen i Finansavdelingen.

Bevilgningsreglementet

Stortinget vedtok 26. mai 2005 et nytt bevilgningsreglement på grunnlag av St.prp. nr. 48 (2004-2005) Om bevilgningsreglementet, jf. Innst. S. nr. 187 (2004-2005). Det nye reglementet trådte i kraft 1. januar 2006, og avløser gjeldende reglement av 19. november 1959 med senere endringer. Veileder i statlig budsjettarbeid er oppdatert mars 2014.

Statens konsernkontoordning og statlig betalingsformidling

Statens betalingsformidling skjer gjennom statens konsernkontoordning. Dette sikrer at alle statlige midler daglig samles i Norges Bank. Direktoratet for økonomistyring har etter fullmakt fra Finansdepartementet, inngått rammeavtaler med enkelte banker om betalingstjenester og kontohold. Ordningen gjelder for departementene og underliggende virksomheter og dekker statens behov for betalingstjenester og likviditetsforvaltning.

Standard kontoplan for statlige virksomheter

Standard kontoplan for statlige virksomheter er fastsatt som obligatorisk fra 2014, jf. rundskriv R-102 og kapittel 9.4.3 i Gul bok 2014. Tiltaket er siden 2010 omtalt i Gul bok under kapittel 9 Økonomistyring i staten. Rundskrivet oppdateres normalt årlig, senest 22. november 2013. Standard kontoplan er vedlegg til rundskrivet.

Statsregnskapet

Statsregnskapet utarbeides og sendes Stortinget i en egen melding innen 1. mai hvert år. Meldingen har fast nummerering og Meld.St. 3 utarbeides med grunnlag i rapportering fra statlige virksomheter og fagdepartement. Fra desember 2010 publiserer Direktoratet for økonomistyring (DFØ) månedlig bevilgningsregnskap.

Statlige regnskapsstandarder

Finansdepartementet har fastsatt anbefalte, men ikke obligatoriske statlige regnskaps-standarder for virksomheter, som i samråd med overordnet departement, velger å føre periodisert virksomhetsregnskap, jf. rundskriv R-114. Det vises også til omtale i kapittel 9.2 i Gul bok 2010 (Prop 1 S (2009-2010)).

Veiledere

Her finner du lenker til flere ulike veiledere utarbeidet av Finansdepartementet, blant annet veileder i Etatsstyring, Samfunnsøkonomiske analyser og veilederen i statlig budsjettarbeid.

Samfunnsøkonomiske analyser

Finansdepartementet reviderte i 2014 rundskriv med prinsipper og krav ved utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser. Rundskrivet er en oppfølging av anbefalingene i NOU 2012:16 Samfunnsøkonomiske analyser. Det er et mål at samfunnsøkonomiske analyser skal bidra til å bedre beslutningsgrunnlaget for offentlige tiltak og reformer. Formålet med rundskrivet er å gi føringer for hvordan slike analyser utformes for å bidra til kvalitet på analysene, sammenlignbarhet mellom analysene og god informasjon om forutsetningene som er lagt til grunn. Direktoratet for økonomistyring skal bidra til å heve kompetansen og gi råd til statlige virksomheter om hvordan samfunnsøkonomiske analyser bør gjennomføres. Basert på rundskrivet har Direktoratet for økonomistyring utarbeidet en veileder i samfunnsøkonomiske analyser.

Kontaktinformasjon

Finansavdelingen

Telefon: 22 24 43 03
Faks: 22 24 95 05

Adresse:

Finansdepartementet
Finansavdelingen
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Gamle regjeringsbygningen: Den gamle statsrådssalen

Kontaktinformasjon

Finansavdelingen

Telefon: 22 24 43 03
Faks: 22 24 95 05

Adresse:

Finansdepartementet
Finansavdelingen
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo