Folkehelse

Illustrasjonsbilde Folkehelsemeldingen

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, og arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

Illustrasjonsfoto, gutt ved hav

Folkehelseloven

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) trådte i kraft 1. januar 2012 og erstattet deler av kommunehelsetjenesteloven og lov om fylkeskommuners oppgaver i folkehelsearbeidet. Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller.

lege foran pc

Helseovervåking og helseregistre

For å få kunnskap om utbredelse av sykdommer og risikofaktorer og hvordan dette utvikler seg over tid i ulike grupper av befolkningen må det drives løpende helseovervåkning ved hjelp av helseregistre, befolkningsbaserte helseundersøkelser og data fra forskningsprosjekter.

sykling

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet er en kilde til helse og livskvalitet, og er nødvendig for normal vekst og utvikling hos barn og unge. Fysisk aktivitet som helsefremmende faktor er en ”ferskvare” som må vedlikeholdes gjennom daglig bevegelse og aktiv bruk av kroppen.

Sosial_ulikhet

Sosiale helseforskjeller

Den norske befolkningen har god helse, men er ulikt fordelt mellom sosiale grupper. Det er et langsiktig mål å redusere de sosiale forskjellene i helse uten at noen får dårligere helse.

miljø og helse

Miljø og helse

Et helsefremmende miljø er en forutsetning for god helse. Gode steder og lokalsamfunn har stor betydning for livskvalitet, trivsel og helse. Negative miljøpåvirkninger som luftforurensning, støy, miljøgifter og stråling vil kunne forårsake og forsterke utviklingen av sykdommer som kreft, luftveissykdommer og allergier.

Smittevern

Smittevern

Å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer og hindre at sykdommer overføres i befolkningen står sentralt i departementets smittevernarbeid.

atomkraftverk

Strålevern og atomberedskap

Norge har i flere år vært en pådriver i internasjonalt atomsikkerhetsarbeid.

Tobakk

Tobakksbruk er den viktigste enkeltårsaken til for tidlig død og sykdom. Redusert tobakksbruk vil bety et stort løft for folkehelsen.

tannkrem

Kosmetikk

Mange kosmetiske produkter er viktige for hygiene og kroppspleie. Dette gjelder for eksempel såpe, sjampo og hudkrem. Andre kosmetiske produkter kan være viktige for helsen, som solkrem og tannkrem. Mye kosmetikk inneholder stoffer som kan være skadelige i for store konsentrasjoner, eller som kan gi allergi. Derfor finnes det et eget regelverk om slike produkter.

hender

Kjønnslemlestelse

Kjønnslemlestelse av jenter er forbudt og straffbart i Norge. Praksisen strider mot grunnleggende menneskerettigheter, og mot FNs kvinnekonvensjon og barnekonvensjon, artikkel 24.


Aktuelle nyheter

Nytt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

I dag åpnet helse- og omsorgsminister Bent Høie det nye nasjonale senteret for mat, helse og fysisk aktivitet ved Høgskolen i Bergen.

Reduserer salt i maten

Helse- og omsorgsminister Bent Høie fikk i dag overlevert matvarebransjens mål for reduksjon av saltinnhold i ulike matvaregrupper innen 2018.

Les flere nyheter om tema folkehelse

Kontaktinformasjon

Folkehelse­avdelingen

Telefon: 22 24 87 01
Faks: 22 24 86 56

Adresse:

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Kontaktinformasjon

Folkehelse­avdelingen

Telefon: 22 24 87 01
Faks: 22 24 86 56

Adresse:

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo