Frivillig virksomhet

Norge er på verdenstoppen i frivillighet. Halvparten av den voksne befolkningen gjør en frivillig innsats

Enklere tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

Regjeringen vil forenkle tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner. Nå har departementene gjennomgått sine tilskuddsordninger og funnet forenklingstiltak. Mange av forenklingstiltakene vil gjennomføres allerede i løpet av 2014.

Frivilligsentraler

Kulturdepartementet forvalter den statlige tilskuddsordningen for frivilligsentraler. Frivilligsentralene er lokale møteplasser for enkeltmennesker, lag/foreninger og det offentlige. Sentralene finnes over hele landet og har som mål å nå ut til brede lag av befolkningen.

Momskompensasjon til frivillige organisasjoner

Momskompensasjonsordningen skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester etter enkelte fradrag. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet.

Grasrotandelen og Frivillighetsregisteret

Grasrotandelen er en ordning der alle som spiller på Norsk Tippings spill kan velge seg et lokalt lag eller en lokal forening, og gi 5 prosent av det de spiller for til laget/foreningen. Ordningen ble innført 1. mars 2009 med tilbakevirkende beregning av grasrotandeler fra 1. januar 2009. De siste to årene har det blitt utbetalt ca. 340 millioner kroner årlig til de frivillige lokallagene i Norge gjennom grasrotordningen.

Veilederen "Forenkling av statlige tilskuddsordninger for barne- og ungdomsorganisasjoner"

Veileder - Forenkling av statlige tilskuddsordninger for barne- og ungdomsorganisasjoner

Regjeringen vil bedre vilkårene for frivillige organisasjoner, blant annet ved å gjøre reglene enklere og byråkratiet mindre.

Frifond teater

Kulturdepartementet fordeler tilskudd til paraplyorganisasjonene med ansvar for støtteordningen Frifond. Formålet med ordningen er å stimulere barn og unges aktivitet og deltakelse lokalt og bedre rammebetingelsene for frivillige organisasjoners og gruppers medlemsbaserte virke på lokalt nivå.

Kontaktinformasjon

Samfunns- og frivillighetsavdelingen

Telefon: 22 24 80 62

Kontaktinformasjon

Samfunns- og frivillighetsavdelingen

Telefon: 22 24 80 62