Skogbruk, trebruk og bioenergi

Skogpolitikken skal legge grunnlag for en bærekraftig ressursforvaltning. Regjeringen vil legge til rette for økt verdiskaping fra skog og utmark gjennom tiltak for produksjon av trevirke, bioenergi og andre produkter og tjenester knyttet til skog og utmark. Skogen gir positive bidrag i klimasammenheng og kan bidra til å løse viktige miljøoppgaver.

Økt bruk av bioenergi og økt bruk av tre framfor mer energikrevende materialer er viktige satsingsområder.

Skogpolitikken legger vekt på frihet under ansvar for skogeieren. Lov- og regelverket stiller samtidig klare krav til miljøhensyn som en integrert del av skogforvaltningen.

Skogsmaskin

Tilskudd til bærekraftig skogbruk i 2013

I 2013 ble det utbetalt 179 millioner kroner i tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK), en økning på 32 millioner kroner fra 2012. For skogbruksplanlegging med miljøregisteringer ble det utbetalt 20 millioner kroner i tilskudd.

Utsnitt fra nettsiden Skoghelse

Skoghelse i tekst og bilder

Rett før påske ble den nye nettjenesten "Skoghelse" lansert på Skog og landskaps nettsider. Her kan du finne bilder av ulike skadegjørere og hvilke skader som forekommer på ulike

Jeger med felt elg.

Søknadsfrist for elgjakt er 30. april

Etter oppkjøpet av Orklas eiendommer i tidligere Borregaard, Børresen og Vafos skoger, har Statskog gjort flere jaktområder tilgjengelig for allmennheten. Søknadsfrist er 30. april

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Presseinvitasjon: Listhaug til Møre og Romsdal

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug vitjar Møre og Romsdal tysdag 22. april.

Åker og vei

Ny landbruksveiforskrift på høring

Forslag til ny forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier sendes i dag ut på høring. Forskriften vil erstatte forskrift av 20. desember 1996 nr. 1200 om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål (landbruksveiforskriften). Høringen omfatter også en mindre endring i forskrift av 4. februar 2004 nr. 447 om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

Skogsbilvei.

Skogsbilveier i endret klima

Tilskudd til bygging av nye og opprusting av eldre skogsbilveier vil styrke verdiskapingen i skogbruket. Dette er et svært viktig virkemiddel for å redusere risiko for at skogsbilveier i dårlig stand forårsaker skader ved intense nedbørsepisoder, skriver Arne Bardalen, direktør ved Norsk institutt for skog og landskap.

Grunneigarar samarbeider om skogen

Feiosprosjektet i Sogn og Fjordane er eitt av fire prosjekt i regi av Kystskogbruket som har utprøving av grunneigarsamarbeid som prosjektmål. Det er mellom anna utarbeidd 72 skogbruksplanar inkludert ein del enklare oversiktsplaner for dei minste eigedomane tilhøyrande Feiosbygda.

Skog

Statskog selger spredte skogeiendommer

Statskog gjennomfører i perioden 2011-2017 et omfattende salg av spredte skogeiendommer. Hittil er det solgt 110 eiendommer på til sammen om lag 178 000 dekar. Neste tidspunkt for annonsering er 2. mai 2014.

Skogsmaskin

Kystskogbruket - "Fra ti til en"

I fem år har forskerne fulgt kystskogbrukets forsøk på å få til eiendomsoverbyggende samarbeid for skogeiere. På prosjektets sluttkonferanse på Stjørdal 9. april, presenteres funnene.

Skogsbilvei i Vallehei, Lindesnes kommune.

Mer skogsbilvei i 2013

I 2013 ble det bygget ca. 105 km nye skogsbilveier i Norge, i tillegg ble 331 km skogsbilvei oppgradert til bedre standard

Innovasjonspris til Mjøsen Skog

Årets vinner av "Bioenergy Innovation Award" er skogeierandelslaget Mjøsen Skog for utviklingen av en solid, innovativ og forskningsbasert verdikjede for bioenergi fra skog.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Rekruttering til landbruket

Landbruks- og matminister Listhaug holder innlegg på en konferanse om rekruttering til landbruket i Oslo onsdag 2. april.

Landbruksareala er viktige friluftsområde.

Friluftslivets år 2015 – søk om midlar til tiltak

Regjeringa gjennomfører Friluftslivets år i 2015. Gjennom denne nasjonale satsinga vil det blir arrangert mange aktivitetar over heile landet, der friluftsliv får auka merksemd.

Valsjøhytta, Rendalen

Statskog byr på billig påskeidyll

Nordmenn som ønsker seg god, gammeldags påskeferie kan nå gjøre et skikkelig kupp. Statskog har ledige hytter mange steder i landet.

piktogram

Hald deg oppdatert på landbruk og mat i vår

Ynskjer du å vera oppdatert på landbruks- og matpolitikken kan du nytte deg av eit gratisabonnement på nyheiter frå nettsida til Landbruks- og matdepartementet.

Rypejakt

Bedre rypejakt

Forrige rypejakt ble rekorddårlig. Nå registrerer Statskog en oppgang. 7500 rypejegere har vært i sving på Statskogs områder siden rypejakta startet 10. september. De har felt i alt 14 597 ryper.

Hogstfelt

Hogstrekordar, men lite planting i Rogaland

Rogaland har i løpet av få år gått frå å vera eit typisk skogreisingsfylke til å bli eit fylke der det er stor kamp om tømmeret. Resultatkontrollen for 2011 – 2013 viser at over 40 prosent av hogstflatene anten blir omdisponerte til jordbruk eller ikkje forsøkt forynga.

Tømmer i skogen.

Vil du være med å påvirke fremtidens skognæring?

Hvordan skal skognæringen se ut? Hva skal til for å komme dit og hva bør man satse på? Nå kan du si din mening og sende inn dine innspill til hvordan fremtidens skognæring kan utvikles. SKOG22 ønsker innspill til arbeidsgruppene for skog, bygg, fiber og energi og minner om at innspillfristen er 28. mars.

Statsskog - Årsrapport 2013

Statskogs årsmelding for 2013

Statskog-konsernet hadde i fjor en omsetning på 339 millioner kroner og et driftsresultat på knappe 27 millioner. Styret understreker i foretakets årsmelding at det vil være viktig å følge med på og tilpasse seg de strukturendringene som nå skjer innenfor norsk skogindustri.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Presseinvitasjon: Listhaug til Østfold

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug besøker Østfold tirsdag 25. mars.

Alle ...

Kontaktinformasjon

Landbruks- og matdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 59

Adresse:

Teatergata 9 (R6), Oslo
Post:
Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Pressevakt: 22 24 91 40
(Hverdager kl. 08.00-15.45)
E-post:

Skogbruk og bioenergi

Tilknyttet lov

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Arbeidsmiljøloven

Loven i fulltekst

Flere lover ...

Kontaktinformasjon

Landbruks- og matdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 59

Adresse:

Teatergata 9 (R6), Oslo
Post:
Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Pressevakt: 22 24 91 40
(Hverdager kl. 08.00-15.45)
E-post: