Skogbruk, trebruk og bioenergi

Skogpolitikken skal legge grunnlag for en bærekraftig ressursforvaltning. Regjeringen vil legge til rette for økt verdiskaping fra skog og utmark gjennom tiltak for produksjon av trevirke, bioenergi og andre produkter og tjenester knyttet til skog og utmark. Skogen gir positive bidrag i klimasammenheng og kan bidra til å løse viktige miljøoppgaver.

Økt bruk av bioenergi og økt bruk av tre framfor mer energikrevende materialer er viktige satsingsområder.

Skogpolitikken legger vekt på frihet under ansvar for skogeieren. Lov- og regelverket stiller samtidig klare krav til miljøhensyn som en integrert del av skogforvaltningen.

Utførende entreprenør er Bygg og Vedlikehold Bodø AS.  Arkitekt og rådgivende byggingeniør er firmaet Green Adviser v/Joakim Dørum.

Bodø bygger idrettshall i tre

I Bodø bygges i disse dager Bankgata idrettshall. Det spesielle med prosjektet er at bygget over bakkenivå i all hovedsak er en ren trekonstruksjon.

Verdens høyeste trehus, Bergen og Omeng Boligbyggelag (BOB)

Verdens høyeste trehus er under bygging i Bergen

I april startet byggingen av det som blir verdens høyeste trehus. Bygget som skal reise seg i form av en boligblokk ved Puddefjordsbroen i Bergen blir hele 51 meter høyt og får 14 etasjer. I dag er det Melbourne i Australia som har verdens høyeste trehus, en ti etasjers blokk på 32 meter.

Tømmer

Stor tømmeravvirkning i Østfold

Mengden innmålt tømmer i Østfold er hittil i 2014 den største på flere år. Fortsetter dette ligger det an til rekordavvikling.

Ku

Høring - Tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg

Landbruks- og matdepartementet har i dag sendt forslag til forskrift om tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg på høring. Frist for kommentarer er 15. september 2014.

Trebro.

Trebroer for millioner

Da Landbruks- og matdepartementet rundt årtusenskiftet etablerte en egen satsing på økt bruk av tre var (og er) visjonen at Norge skal være et forbilde i verdiskapende foredling og ny bruk av tre. For trebroer kan man nå med en viss rett si at man er svært nær denne visjonen.

Nye Søreide skole

Søreide skole Bergen

Nye Søreide skole ligger på veien fra Flesland til Bergen og er en fleksibel arealskole som huser 600 elever fra 1. til 7. trinn fordelt på 3 hoveddeler med felles område mellom hver del. I tillegg til en flerbrukshall og baser til de ulike klassetrinnene inneholder bygget kjøkken, bibliotek, verksted, musikk- og formingsrom.

Innlandsfiske

Fiskelykke med Statskog

Statskogs sommerkampanje Fiskelykke skal inspirere og motivere fler til å komme seg ut og benytte seg av mulighetene som ligger i norsk natur.

FAO logo

Skogpolitikk må handle mer om folk

Nasjonale programmer burde ha et sterkere fokus på skogens potensial i bekjempelse av fattigdom og som en spore til bygdeutvikling. Dette kom frem da FAOs flaggskiprapport ”The State of the Worlds Forests (SOFO)”, ble presentert på åpningen av det 22. møtet i FAO-komiteen for skog (COFO).

Skogsarbeider med motorsag

Tømmerhogst for 345 millioner kroner i Oppland

I 2013 ble det hogd 1,2 millioner kubikkmeter tømmer til en verdi av 345 millioner kroner i Oppland.

Treprisen 2014

Arkitektselskapet Brendeland og Kristoffersen er tildelt Treprisen 2014. Det er en av landets mest prestisjetunge arkitekturpriser og har vært utdelt i over 50 år.

Global status for genressurser hos skogtrær

Skog gir grunnlag for mat, varer og tjenester som er viktige for overlevelse og velvære for hele menneskeheten. FAO – FNs organisasjon for landbruk og mat har nylig gitt ut rapporten State of the World Forest Genetic Resources.

Trevirke

Forsker på ny teknologi i skogindustrien

Nanoteknologi og cellulosefiber kan være nøkkelfaktorer for å få fart på skogindustrien igjen. Det viser en ny, nordisk studie som skal inngå i en OECD-rapport. Den peker på unike industrielle muligheter som ligger i Norges store råstofftilgang fra skog.

Trær kan bli verdifullt dyrefôr

Skogen har potensial til å brukes som fôr til oppdrettsnæring og husdyrproduksjon. Forrige uke var skogsindustrien, fôrprodusenter og oppdrettsnæringen samlet i regi av Innovasjon Norge for sammen å vurdere mulighetene for å anvende trevirke som ressurs for å nå målet om økt matproduksjon.

Kløvd ved i sekk.

App for beregning av energimengde i ved

Fyringsved er en viktig energibærer i Norge. Men ved omsettes i dag basert på volum og ikke energimengden veden gir. En ny vedkalkulator hjelper deg med å sjekke energimengden i vedsekken du kjøper.

Tømmerkai

Flere tømmerkaier

Statens landbruksforvaltning (SLF) har mottatt 17 nye og justerte skisser til oppgradering og nybygging av tømmerkaier. Fire prosjekter går videre i søknadsprosessen. Det er satt av 22,4 millioner kroner over Statsbudsjettet for 2014 som skal fordeles i denne runden

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug holdt innlegg om Regjeringens ambisjoner for skognæringen på konferansen Skog og Tre, 27. juni 2014.

Listhaug på Skog og Tre 2014

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug holdt innlegg om Regjeringens ambisjoner for skognæringen på konferansen Skog og Tre, 27. juni 2014. Samtidig fikk hun overlevert rapporten ”Bærekraftig skogbruk i Norge”.

Elv i skog.

Målrettet gjødsling av skog som klimatiltak

De norske skogene tar opp CO2 tilsvarende over halvparten av de norske klimagassutslippene. I klimaforliket, som ble vedtatt av Stortinget i 2012, er det lansert et mål om å bidra til økt karbonopptak gjennom målrettet gjødsling av skog. Samtidig skal det utvikles miljøkriterier for slik gjødsling.

Stormskadet skog

Store vinterskader på skogen

Skogen langs hele kysten fra Rogaland i sør til Bodø i nord har fått vinterskader. Omfanget synes å være formidabelt.

Bioenergianlegg i Krødsherad, Buskerud.

Nasjonalt laboratorium for bioraffinering

Norges forskningsråd har oppdatert Norsk veikart for forskningsinfrastruktur. 14 nye prosjekter er tatt inn på listen, blant dem prosjektet NorBioLab – et nasjonalt laboratorium for bioraffinering.

Alle ...

Kontaktinformasjon

Landbruks- og matdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 59

Adresse:

Teatergata 9 (R6), Oslo
Post:
Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Pressevakt: 22 24 91 40
(Hverdager kl. 08.00-15.00)
E-post:

Skogbruk og bioenergi

Kontaktinformasjon

Landbruks- og matdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 59

Adresse:

Teatergata 9 (R6), Oslo
Post:
Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Pressevakt: 22 24 91 40
(Hverdager kl. 08.00-15.00)
E-post: