Skogbruk, trebruk og bioenergi

Skogpolitikken skal legge grunnlag for en bærekraftig ressursforvaltning. Regjeringen vil legge til rette for økt verdiskaping fra skog og utmark gjennom tiltak for produksjon av trevirke, bioenergi og andre produkter og tjenester knyttet til skog og utmark. Skogen gir positive bidrag i klimasammenheng og kan bidra til å løse viktige miljøoppgaver.

Økt bruk av bioenergi og økt bruk av tre framfor mer energikrevende materialer er viktige satsingsområder.

Skogpolitikken legger vekt på frihet under ansvar for skogeieren. Lov- og regelverket stiller samtidig klare krav til miljøhensyn som en integrert del av skogforvaltningen.

Mer om temaet:
Proposisjoner og Meldinger til Stortinget | Lover | Forskrifter | RundskrivVeiledninger og brosjyrer |

Bioenergi

Økt produksjon og bruk av bioenergi er et høyt prioritert område for Landbruks- og matdepartementet. Bioenergi er en fornybar og CO2-nøytral energibærer som bidrar til å dekke opp landets energibehov, og til sysselsetting og økt verdiskaping i distriktene. Videre kan produksjon av bioenergi bidra til å hindre gjengroing av verdifullt kulturlandskap. Bruk av bioenergi til erstatning for fyringsolje er også et kostnadseffektivt klimatiltak.

Bruk av tre

Som leverandør av trevirke bidrar skogsektoren positivt i klimasammenheng, dels ved at bruk av varige treprodukter forlenger karbonbindingen som skjer i skogen, og dels ved at treprodukter erstatter andre produkter som har større klimagassutslipp i produksjon eller bruk.

Internasjonal skogpolitikk

FNs arbeid med å fremme bærekraftig skogforvaltning globalt er organisert i FNs skogforum (UNFF). UNFF ble etablert i 2000 og skal bidra til policyutvikling og jobbe for en felles global forståelse av bærekraftig skogforvaltning. . UNFF har et mandat og et arbeidsprogram som varer fram til 2015. I 2015 skal det vurderes om forumet skal videreføres i sin nåværende form eller om andre samarbeidsformer er mer relevante.

Jakt, fiske og friluftsliv

Skog- og utmarksarealene spiller en viktig rolle for befolkningen som arena for friluftsliv og rekreasjon. Befolkningens bruk og tilgang til skog og utmark bidrar til god folkehelse og gir forståelse for og kunnskap om landbruk og naturforvaltning.

Skogbruk

Skogpolitikken skal legge grunnlag for en bærekraftig ressursforvaltning. Landbruks- og matdepartementet har ulike tilskuddsordninger for skogbruket, som skal bygge opp under skogeiernes grunnlag for å drive et bærekraftig skogbruk.


Nyheter

Hald deg oppdatert på landbruk og mat i vinter

Ynskjer du å vera oppdatert på landbruks- og matpolitikken kan du nytte deg av eit gratisabonnement på nyheiter frå nettsida til Landbruks- og matdepartementet.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug sammen med vinnerne av stipend til masterstudenter i skogfag.

Stipender til skogfagstudenter

I samarbeid med Skoglauget delte landbruks- og matminister Sylvi Listhaug ut 350.000 kroner i stipend til 6 skogfagstudenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Fjelledelgran i Kvinesdal

Midler til informasjonstiltak i skog 2014

Landbruks og matdepartementet utlyser inntil 700.000 kroner til informasjonstiltak knyttet til ressurs- og miljøforvaltning i skogbruket over statsbudsjettets kapittel 1139 post 70 Tilskudd til miljø og ressurstiltak. Midlene skal bidra til å forbedre og formidle miljø- og ressurskunnskap i skogbruket.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Skogbruk er bioøkonomi

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug innledet i dag på et seminar i regi av European Forest Institute (EFI) i Europaparlamentet. – Forvaltningen av naturressursene og da spesielt skogressursene i Europa er svært viktig for utviklingen av økonomien, sysselsettingen, energi sikkerhet og miljø, sa Listhaug i sitt innlegg i dag.

Hogst av Sitkagran på Nesna i Nordland.

Kartlegging av skogressurser i Nordland

I samråd med kommunene og andre aktører i skogbruket er det nå utarbeidet en ny «Hovedplan for skogbruksplanlegging med miljøregistreringer i Nordland 2014-2030».

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug til Brussel

Landbruks- og matministeren skal torsdag 13. november holde et innlegg på et seminar i regi av European Forest Institute (EFI) i Europaparlamentet om bioøkonomi og skog – Forests and Bioeconomy – future steps.

Verdens høyeste trehus, Bergen og Omeng Boligbyggelag (BOB)

Sylvi følgjer bygginga av verdas høgste trehus

Verdas høgste trehus er under bygging hjå Moelven Limtre. Bustadblokka skal stå ferdig i Bergen i november neste år. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har vitja karane som arbeider med prosjektet.

Stabler med ved pakket i sekker.

Mindre bruk av biobrensel og ved

Energibruken i 2013, utenom energi brukt som råstoff, utgjorde rundt 215 TWh. Dette er en nedgang på 1,7 prosent fra året før. Ifølge foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) gikk forbruket av biobrensel, oljeprodukter og strøm ned.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug på Skogforum i dag.

Rekordaktivitet i skogbruket

Regjeringens satsing på infrastruktur i skognæringen gir resultater. Dette sa landbruks- og matminister Sylvi Listhaug da hun i dag møtte skognæringen på SKOGFORUM 2014.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Presseinvitasjon: Listhaug til Skogforum på Honne

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug er torsdag 6. november på Skogforum på Honne hvor hun skal innlede om regjeringens skogpolitikk og konsesjonsloven.

Ungskog

Full fart i skogbruksplanleggingen i Sør-Trøndelag

Etter noen år med liten aktivitet, er det nå stor etterspørsel fra skogeierne etter skogbruksplan med miljøregistreringer. Skogbruksplan er viktig for skogbruksaktiviteten i kommunene og er et grunnlag for gode miljøtilpasninger

Skogsbilvei i Vallehei, Lindesnes kommune.

121 millioner til skogsbilveier i 2015

I jordbruksavtalen for 2015 ble det vedtatt en økning i bevilgningen til skogbruk fra Landbrukets Utviklingsfond (LUF) på 10 millioner kroner. Bevilgningen til skogbruk fastsettes hvert år i jordbruksoppgjøret og fordelingen på ulike tiltak drøftes med avtalepartene hver høst. Landbruks- og matdepartementet har nå gjennomført drøftinger med avtalepartene om fordelingen av LUF-midler til skogbruk for 2015.

Romsdalsmuseets nye utstillings- og magasinbygg.

Romsdalsmuseet bygger nytt hovedbygg i masivtre

Romsdal har lange tradisjoner i bruk av tre i bygninger. Nå er Romsdalsmuseet i ferd med å bygge et nytt hovedbygg i massivtre og betong.

Tømmer

Rekordhøy tømmeravvirkning

Tredje kvartal 2014 fortsetter med høy avvirkning i skogbruket. Tømmerhogsten etter årets første tre kvartal er ca. 7,5 millioner m3. I hele etterkrigstiden er det bare på slutten av 80-tallet vi har hatt en så stor hogstaktivitet som nå.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Landbruk i hele landet

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har nå besøkt landbruket i alle landets fylker. - Satsingsviljen er stor i det norske landbruket, sier landbruks- og matminister Listhaug.

Tømmer.

Verden trenger skogprodukter

De globale trendene går i skogproduktenes favør. For å sikre konkurransekraftig industri må rammebetingelser bedres og det må satses på utvikling innen verdiskapende nisjer, viser en ny markedsanalyse.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Presseinvitasjon: Bynært landbruk i Oslo

Landbruks- og matminister Listhaug besøker tirsdag 21. oktober landbruket i Oslo. På programmet står bynært landbruk, landbruk midt i byen, Inn på Tunet og birøkt

FAO logo

FAO lanserer nytt verktøy for å overvåke skog

FAO – FNs organisasjon for landbruk og mat har lansert et nytt IT-verktøy som skal forbedre den nasjonale overvåkingen av skog. Målet er å gi utviklingsland bistand til å takle klimaendringer og avskoging.

Statskog logo

Statskog SF skal utrede privatisering av skogvirksomheten

Statskog SF er i foretaksmøte i dag bedt om å belyse ulike modeller for privatisering og organisering av Statskog SFs skogvirksomhet på økonomisk drivbare arealer, og økonomiske og praktiske konsekvenser av modellene. Dette omfatter videreføring og eventuelt også utvidelse av pågående arronderingssalg, og andre former for privatisering av Statskog SF sin skogvirksomhet.

Byggingen av verdens høyeste trehus til bruk som boliger er i gang i Bergen.

Verdens høyeste trehus reiser seg i Bergen

Byggingen av verdens høyeste trehus til bruk som boliger er i gang i Bergen. Nå er det montert et web-cam på byggeplassen slik at man kan følge arbeidet fortløpende.

Alle ...

Kontaktinformasjon

Landbruks- og matdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 59

Adresse:

Teatergata 9 (R6), Oslo
Post:
Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Pressevakt: 22 24 91 40
(Hverdager kl. 08.00-15.45)
E-post:

Skogbruk og bioenergi

Kontaktinformasjon

Landbruks- og matdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 59

Adresse:

Teatergata 9 (R6), Oslo
Post:
Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Pressevakt: 22 24 91 40
(Hverdager kl. 08.00-15.45)
E-post: