Skogbruk, trebruk og bioenergi

Skogpolitikken skal legge grunnlag for en bærekraftig ressursforvaltning. Regjeringen vil legge til rette for økt verdiskaping fra skog og utmark gjennom tiltak for produksjon av trevirke, bioenergi og andre produkter og tjenester knyttet til skog og utmark. Skogen gir positive bidrag i klimasammenheng og kan bidra til å løse viktige miljøoppgaver.

Økt bruk av bioenergi og økt bruk av tre framfor mer energikrevende materialer er viktige satsingsområder.

Skogpolitikken legger vekt på frihet under ansvar for skogeieren. Lov- og regelverket stiller samtidig klare krav til miljøhensyn som en integrert del av skogforvaltningen.

Mer om temaet:
Proposisjoner og Meldinger til Stortinget | Lover | Forskrifter | RundskrivVeiledninger og brosjyrer |

Bioenergi

Økt produksjon og bruk av bioenergi er et høyt prioritert område for Landbruks- og matdepartementet. Bioenergi er en fornybar og CO2-nøytral energibærer som bidrar til å dekke opp landets energibehov, og til sysselsetting og økt verdiskaping i distriktene. Videre kan produksjon av bioenergi bidra til å hindre gjengroing av verdifullt kulturlandskap. Bruk av bioenergi til erstatning for fyringsolje er også et kostnadseffektivt klimatiltak.

Bruk av tre

Som leverandør av trevirke bidrar skogsektoren positivt i klimasammenheng, dels ved at bruk av varige treprodukter forlenger karbonbindingen som skjer i skogen, og dels ved at treprodukter erstatter andre produkter som har større klimagassutslipp i produksjon eller bruk.

Internasjonal skogpolitikk

FNs arbeid med å fremme bærekraftig skogforvaltning globalt er organisert i FNs skogforum (UNFF). UNFF ble etablert i 2000 og skal bidra til policyutvikling og jobbe for en felles global forståelse av bærekraftig skogforvaltning. . UNFF har et mandat og et arbeidsprogram som varer fram til 2015. I 2015 skal det vurderes om forumet skal videreføres i sin nåværende form eller om andre samarbeidsformer er mer relevante.

Jakt, fiske og friluftsliv

Skog- og utmarksarealene spiller en viktig rolle for befolkningen som arena for friluftsliv og rekreasjon. Befolkningens bruk og tilgang til skog og utmark bidrar til god folkehelse og gir forståelse for og kunnskap om landbruk og naturforvaltning.

Skogbruk

Skogpolitikken skal legge grunnlag for en bærekraftig ressursforvaltning. Landbruks- og matdepartementet har ulike tilskuddsordninger for skogbruket, som skal bygge opp under skogeiernes grunnlag for å drive et bærekraftig skogbruk.


Nyheter

Tømmer.

Verden trenger skogprodukter

De globale trendene går i skogproduktenes favør. For å sikre konkurransekraftig industri må rammebetingelser bedres og det må satses på utvikling innen verdiskapende nisjer, viser en ny markedsanalyse.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Presseinvitasjon: Bynært landbruk i Oslo

Landbruks- og matminister Listhaug besøker tirsdag 21. oktober landbruket i Oslo. På programmet står bynært landbruk, landbruk midt i byen, Inn på Tunet og birøkt

FAO logo

FAO lanserer nytt verktøy for å overvåke skog

FAO – FNs organisasjon for landbruk og mat har lansert et nytt IT-verktøy som skal forbedre den nasjonale overvåkingen av skog. Målet er å gi utviklingsland bistand til å takle klimaendringer og avskoging.

Statskog logo

Statskog SF skal utrede privatisering av skogvirksomheten

Statskog SF er i foretaksmøte i dag bedt om å belyse ulike modeller for privatisering og organisering av Statskog SFs skogvirksomhet på økonomisk drivbare arealer, og økonomiske og praktiske konsekvenser av modellene. Dette omfatter videreføring og eventuelt også utvidelse av pågående arronderingssalg, og andre former for privatisering av Statskog SF sin skogvirksomhet.

Byggingen av verdens høyeste trehus til bruk som boliger er i gang i Bergen.

Verdens høyeste trehus reiser seg i Bergen

Byggingen av verdens høyeste trehus til bruk som boliger er i gang i Bergen. Nå er det montert et web-cam på byggeplassen slik at man kan følge arbeidet fortløpende.

Statsbudsjetet 2015 - logo

Statsbudsjettet 2015: Skogsvegar og antibiotikaresistente bakteriar

Set av 10 millionar kroner meir til skogsvegar. Antibiotikaresistente bakteriar - utvidar erstatningsordninga. Styrkjer Mattilsynet med 29 millionar kroner. Erstatningar etter naturskadar - 10 millionar kroner til nytt IKT-system.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Statsbudsjettet 2015: Listhaug til Møre og Romsdal Presseinvitasjon

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug besøker Møre og Romsdal onsdag 8. oktober for å presentere regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Skriftleg svar til Stortinget frå landbruks- og matministeren

Gjennom spørsmål til regjeringa sine medlemmar har stortingsrepresentantane mogelegheit til å få informasjon om bestemte saker og kartlegge regjeringa sine holdningar til aktuelle politiske spørsmål. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har svart på spørsmål frå representant Line Henriette Hjemdal (KrF) på Stortinget.

skog

Skog- og utmarkseiendommer til salgs

Statskog SF skal selge skogteiger i store deler av landet for å effektivisere skogsdriften. Salget representerer en unik mulighet til å styrke næringsgrunnlaget for landets skogeiere. Høstens skogsalg er nå i gang.

Hald deg oppdatert på landbruk og mat i haust

Ynskjer du å vera oppdatert på landbruks- og matpolitikken kan du nytte deg av eit gratisabonnement på nyheiter frå nettsida til Landbruks- og matdepartementet.

Sitkagran med sine karakteristiske spisse nåler.

Sitkagran: best vekst - best økonomi

Skogen i Norge vokser som aldri før, ikke minst langs kysten. Skogvolumet i kyststrøk er firedoblet siden 1925, og i dag er det over 250 millioner kubikkmeter skog mellom Rogaland og Finnmark. Men selv om mange arter skogstrær vokser godt langs vår varme og fuktige kyst, kan ingen arter måle seg med sitkagranas vekst og volum.

Område for ny kaifront i Bamble.

Kaier i Telemark og Rogaland får statlig tilskudd

Landbruksdirektoratet har gitt tilsagn om tilskudd til to tømmerkaier i september. Herre i Bamble kommune (Telemark) får omlag 17 millioner kroner og Søndenåneset i Vindafjord kommune (Rogaland) får knappe 6 millioner kroner. Tilskudd til tømmerkaier ble første gang gitt i 2012. Til nå har ni kaier spredt langs kysten fra Buskerud til Nordland mottatt tilsagn om 77 millioner kroner.

Nordisk trepris til Massiv Lust

Den norske masssivtreprodusenten Massiv Lust fikk den nyetablerte Nordiske treprisen under Forum Holzbau Nordic i Trondheim.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug på Bioøkonomikonferansen.

Stort potensiale i norsk skog

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug holdt innlegg om den grønne sektoren i bioøkonomien på en nasjonal bioøkonomikonferanse i Oslo.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Presseinvitasjon: Listhaug til nasjonal bioøkonomikonferanse

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug holder innlegg på nasjonal konferanse om bioøkonomi i Oslo 24. september.

Solid norsk innsats i Internasjonal skogkonkurranse for ungdom

Den 11. "International Junior Forest Contest" ble i år arrangert i St. Petersburg, Russland. 40 ungdommer fra 27 land deltok i konkurransen. Deltakerne som er mellom 15-22 år og kommer fra både videregående skoler og universiteter.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og statsminister Erna Solberg.

Erna og Sylvi besøkte Akershus-landbruket

Statsminister Erna Solberg og landbruks- og matminister Sylvi Listhaug møtte sist tirsdag ulike deler av landbruket i Akershus.

Dine innspill til SKOG 22

De fire arbeidsgruppene i SKOG 22 har lagt frem sine delrapporter om Skog, Bygg, Energi og Fiber. Nå har du anledning til å komme med dine kommentarer til rapportene.

Alle ...

Kontaktinformasjon

Landbruks- og matdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 59

Adresse:

Teatergata 9 (R6), Oslo
Post:
Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Pressevakt: 22 24 91 40
(Hverdager kl. 08.00-15.45)
E-post:

Skogbruk og bioenergi

Kontaktinformasjon

Landbruks- og matdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 59

Adresse:

Teatergata 9 (R6), Oslo
Post:
Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Pressevakt: 22 24 91 40
(Hverdager kl. 08.00-15.45)
E-post: