Humanitært arbeid

Redde liv, lindre nød og sikre beskyttelse for dem som er i fare er en meget viktig del av Norges utenriks- og utviklingspolitikk.

Humanitært arbeid

Den norske innsatsen konsentreres om land der det er store udekkede humanitære behov, der Norge har spesielle forutsetninger for å bidra eller der tiltakene støtter opp under freds- og forsoningsprosesser.

Nyeste saker om humanitært arbeid

Utenriksdepartementet utpeker spesialrepresentant for ebola

Utenriksdepartementet har utpekt assisterende utenriksråd, Aud Kolberg, til spesialrepresentant for ebola. – Epidemien er ikke bare en helsekrise, men en alvorlig trussel mot sikkerhet og utvikling som krever en handlekraftig og koordinert respons, sier utenriksminister Børge Brende.

Utenriksminister Brende i Liberia: Norge styrker innsatsen mot ebola med nye 75 millioner kroner

- Ebolautbruddet i Vest-Afrika er det verste noensinne, og vurderes som en alvorlig trussel mot helse, sikkerhet og utvikling både i regionen og globalt. Uten en raskere og mer omfattende handling fra det internasjonale samfunnet og ikke minst FN og Verdens helseorganisasjon, vil situasjonen bli stadig verre, sier utenriksminister Børge Brende.

Svar på spørsmål om hjelp til kurdiske områder i Syria

Utenriksminister Børge Brende har svart på et spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) om hva Norge vil gjøre for å få inn hjelp til kurdiske områder i Syria.

70 millioner kroner til Verdensbankens flergiverfond mot ebola

Norge er det første landet som gir støtte til Verdensbankens nye flergiverfond for kampen mot ebola. - Det er positivt at Verdensbanken nå setter opp et fond som skal gjøre helsevesenet i rammede land bedre i stand til å håndtere krisen. Norge bidrar med nærmere 70 millioner kroner, sier utenriksminister Børge Brende.

Øker nødhjelpsinnsatsen i kriserammede land

Flere, svært omfattende humanitære kriser pågår samtidig, og de udekkede behovene er store. De siste årene har behovet for humanitær bistand økt kraftig, men uten at budsjettene har økt tilsvarende. Regjeringen foreslår derfor å øke det humanitære budsjettet med 424 millioner kroner, til over 3,3 milliarder kroner totalt.

Norge styrker klasevåpenarbeidet i Laos

- Laos er det landet i verden som er hardest rammet av klasevåpen. Jeg er derfor glad for at Norge og Laos i dag har undertegnet en avtale om norsk støtte til gjennomføringen av Konvensjonen om klaseammunisjon i Laos, sier utenriksminister Børge Brende.

Norge dobler støtten til kampen mot ebola

Norge dobler støtten i kampen mot ebola og tar nå kontakt med FN, den britiske regjering og andre relevante aktører med tilbud om å støtte deres operasjoner med personell og utstyr. Et nytt bidrag på 89 millioner kroner bringer den samlede norske støtten til bekjempelse av ebola til i overkant av 184 millioner kroner.

Norge dobler støtten til kampen mot ebola

Norge dobler støtten i kampen mot ebola og tar nå kontakt med FN, den britiske regjering og andre relevante aktører med tilbud om å støtte deres operasjoner med personell og utstyr. Et nytt bidrag på 89 millioner kroner bringer den samlede norske støtten til bekjempelse av ebola til i overkant av 184 millioner kroner.

Norges innsats i kampen mot ebola

Utenriksminister Børge Brende, helse- og omsorgsminister Bent Høie og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide inviterer til pressekonferanse mandag 6. oktober for å orientere om de norske bidragene til den internasjonale innsatsen mot ebola.

Norges innsats i kampen mot ebola

Utenriksminister Børge Brende, helse- og omsorgsminister Bent Høie og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide inviterer til pressekonferanse mandag 6. oktober for å orientere om de norske bidragene til den internasjonale innsatsen mot ebola.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Avdeling for FN og humanitære spørsmål

Telefon: 23 95 14 30

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7

Humanitært arbeide

Aktuelle regjeringspublikasjoner

St.prp. nr. 9 (2005-2006)

Om bistand i forbindelse med jordskjelvet i Sør-Asia

St.prp. nr. 3 (2005-2006)

Om bistand i forbindelse med naturkatastrofer

St.prp. nr. 51 (2004-2005)

Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av vedtak nr. 2005/12/EF av 20. desember 2004 om endring av vedtak nr. 1999/847/EF med omsyn til lenging av fellesskapshandlingsprogrammet for katastrofevernebuing

Flere...

Kontaktinformasjon

Avdeling for FN og humanitære spørsmål

Telefon: 23 95 14 30

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7