Humanitært arbeid

Redde liv, lindre nød og sikre beskyttelse for dem som er i fare er en meget viktig del av Norges utenriks- og utviklingspolitikk.

Humanitært arbeid

Den norske innsatsen konsentreres om land der det er store udekkede humanitære behov, der Norge har spesielle forutsetninger for å bidra eller der tiltakene støtter opp under freds- og forsoningsprosesser.

Nyeste saker om humanitært arbeid

Den afrikanske union bekjemper ebola med norsk støtte

Statssekretær Hans Brattskar har signert en avtale med Den afrikanske union (AU) om utbetaling av tidligere lovet 17,5 millioner kroner til bekjempelse av ebola.

Svar på spørsmål om støtte til Bike for Peace

Utenriksminsiter Børge Brende har svart på et spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) om støtte til prosjektet Bike for Peace.

Norsk støtte til flomrammede i Pakistan

- Over tre millioner mennesker er rammet av flom i Pakistan. Regjeringen gir nå fire millioner kroner til Kirkens Nødhjelps innsats for å gi rent vann og sikre sanitærforhold til de flomrammede, sier utenriksminister Børge Brende.

Norge dobler støtten til Jordan

- Norge vil doble støtten til Jordan til inntil 100 millioner kroner i 2015. Jordan har tatt imot over 600.000 flyktninger fra Syria. Dette medfører store utfordringer for det jordanske samfunnet. Vi vil derfor øke vår støtte til Jordan, sier utenriksminister Børge Brende.

Utenriksdepartementet utpeker spesialrepresentant for ebola

Utenriksdepartementet har utpekt assisterende utenriksråd, Aud Kolberg, til spesialrepresentant for ebola. – Epidemien er ikke bare en helsekrise, men en alvorlig trussel mot sikkerhet og utvikling som krever en handlekraftig og koordinert respons, sier utenriksminister Børge Brende.

Utenriksminister Brende i Liberia: Norge styrker innsatsen mot ebola med nye 75 millioner kroner

- Ebolautbruddet i Vest-Afrika er det verste noensinne, og vurderes som en alvorlig trussel mot helse, sikkerhet og utvikling både i regionen og globalt. Uten en raskere og mer omfattende handling fra det internasjonale samfunnet og ikke minst FN og Verdens helseorganisasjon, vil situasjonen bli stadig verre, sier utenriksminister Børge Brende.

Svar på spørsmål om hjelp til kurdiske områder i Syria

Utenriksminister Børge Brende har svart på et spørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) om hva Norge vil gjøre for å få inn hjelp til kurdiske områder i Syria.

70 millioner kroner til Verdensbankens flergiverfond mot ebola

Norge er det første landet som gir støtte til Verdensbankens nye flergiverfond for kampen mot ebola. - Det er positivt at Verdensbanken nå setter opp et fond som skal gjøre helsevesenet i rammede land bedre i stand til å håndtere krisen. Norge bidrar med nærmere 70 millioner kroner, sier utenriksminister Børge Brende.

Øker nødhjelpsinnsatsen i kriserammede land

Flere, svært omfattende humanitære kriser pågår samtidig, og de udekkede behovene er store. De siste årene har behovet for humanitær bistand økt kraftig, men uten at budsjettene har økt tilsvarende. Regjeringen foreslår derfor å øke det humanitære budsjettet med 424 millioner kroner, til over 3,3 milliarder kroner totalt.

Norge styrker klasevåpenarbeidet i Laos

- Laos er det landet i verden som er hardest rammet av klasevåpen. Jeg er derfor glad for at Norge og Laos i dag har undertegnet en avtale om norsk støtte til gjennomføringen av Konvensjonen om klaseammunisjon i Laos, sier utenriksminister Børge Brende.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Avdeling for FN og humanitære spørsmål

Telefon: 23 95 14 30

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7

Humanitært arbeide

Aktuelle regjeringspublikasjoner

St.prp. nr. 9 (2005-2006)

Om bistand i forbindelse med jordskjelvet i Sør-Asia

St.prp. nr. 3 (2005-2006)

Om bistand i forbindelse med naturkatastrofer

St.prp. nr. 51 (2004-2005)

Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av vedtak nr. 2005/12/EF av 20. desember 2004 om endring av vedtak nr. 1999/847/EF med omsyn til lenging av fellesskapshandlingsprogrammet for katastrofevernebuing

Flere...

Kontaktinformasjon

Avdeling for FN og humanitære spørsmål

Telefon: 23 95 14 30

Adresse:

Postboks 8114 Dep.
0032 Oslo
Besøksadresse:
7. juni plassen 1/
Victoria Terrasse 7