Kommuner og distrikter

Distrikts Norge

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det overordnede ansvaret for spørsmål som gjelder boligpolitikk, regional- og distriktspolitikk, lokalforvaltning og gjennomføring av valg.


På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører kommuner og distrikt på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Forsida til innovasjonsstrategien for kommunesektoren

Her kan du se utviklingen i din kommune

Hvordan vil din kommune se ut i framtida? Blir det flere eldre eller flere unge innbyggere? Vil behovet være størst for flere barnehageplasser eller flere omsorgsboliger?

Frie inntekter 2014

Er du interessert i nøkkeltall fra statsbudsjettet for din kommune? I denne nettløsningen finner du enkelt fram til fordelingen av rammetilskuddet og anslaget på skatteinntektene for 2014 for din kommune eller fylkeskommune.


Nyheter fra departementene om kommuner og distrikt:

Distriktsbutikker vil modernisere

Nærbutikkene i distrikta har fortsatt stort behov for modernisering. 96 butikker fikk støtte til investeringer gjennom Merkur-programmet i første halvår 2014.

Kjersti Garberg pendler mellom Sarpsborg og Brussel fram til februar 2015, mens hun besitter stillingen som direktør ved Osloregionens Europakontor. Foto: Stian Mathisen

Direktør for et år

Kjersti Garberg har et års permisjon fra jobben i Østfold fylkeskommune, for å være direktør ved Osloregionens Europakontor i Brussel. Der skal hun bistå kommunene, fylkeskommunene og høgskolene som er medlemmer av regionskontoret.

Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene 2015

Vedlagt følger kommunevis oversikt over kriteriedata til beregning av rammetilskuddet til kommunene i 2015.

Oppnevner uavhengig faggruppe som skal jobbe med forenkling av utmarksforvaltningen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet, oppnevner en faggruppe som skal identifisere utfordringer og foreslå konkrete tiltak med sikte på å forenkle utmarksforvaltningen.

Høring - Forslag endringer i valgloven og valgforskriften

Departementet har sendt på høring forslag til enkelte endringer i valgloven og valgforskriften.

Høringsfrist: 31. oktober 2014

Oppstart av kommunereformen

I dag går startskuddet for kommunereformen. Nå får fylkesmennene i oppdrag å legge til rette for lokale prosesser. Også KS blir invitert til å bistå i reformprosessen.

Invitasjon til å delta i reformprosessen

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vil med dette invitere kommunesektorens organisasjon KS til samarbeid om kommunereformen, og til deltakelse i de regionale prosessene i reformen.

Enklere å utføre byggetiltak på egen eiendom - forslag til endringer i byggesaksforskriften

Stortinget har vedtatt at det skal bli enklere å utføre mindre tiltak på egen eiendom. Kommunal- og moderniseringdepartementet sender nå på høring forslag til forskriftsendringer der mer detaljerte bestemmelser og forutsetninger fastsettes.

Høring - Forslag til forenklinger og endringer i forskrift om byggesak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette forslag til forenklinger og endringer i forskrift om byggesak på høring. Forslaget er utarbeidet i samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet.

Høringsfrist: 27. oktober 2014

Bedre regelverk om konsekvensutredninger

Regjeringen foreslår endringer for å legge til rette for et enklere og mer effektivt regelverk om konsekvensutredninger.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 27 40

Adresse:

Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgata 59

Kontaktinformasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 27 40

Adresse:

Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgata 59