Kommuner og distrikter

Distrikts Norge

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det overordnede ansvaret for spørsmål som gjelder boligpolitikk, regional- og distriktspolitikk, lokalforvaltning og gjennomføring av valg.


På denne siden finner du informasjon og dokumenter som berører kommuner og distrikt på et overordnet nivå. Du kan utforske temaet nærmere i menyen til høyre.

Forsida til innovasjonsstrategien for kommunesektoren

Her kan du se utviklingen i din kommune

Hvordan vil din kommune se ut i framtida? Blir det flere eldre eller flere unge innbyggere? Vil behovet være størst for flere barnehageplasser eller flere omsorgsboliger?

Frie inntekter 2014

Er du interessert i nøkkeltall fra statsbudsjettet for din kommune? I denne nettløsningen finner du enkelt fram til fordelingen av rammetilskuddet og anslaget på skatteinntektene for 2014 for din kommune eller fylkeskommune.


Nyheter fra departementene om kommuner og distrikt:

Europa vil auke sjølvforsyninga av råvareressursar

Dei ressursrike nordområda speler ei viktig i rolle i arbeidet med å gjere Europa meir sjølvforsynt når det gjeld råvarer som metall og mineral. Men korleis bruke ressursane smartast mogeleg?

Kommunenes tilrettelegging for boligbygging

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har utarbeidet rapporten på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

§ 20-3 tredje ledd - Fortøyning/oppankring av lekter- søknadsplikt etter plan og bygningsloven kap 20

§ 20-1 bokstav j og § 20-2 bokstav c - Tilbakemelding på henvendelse om midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg

Ti øykommuner får penger til å utrede

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir 800 000 kroner i støtte til ti øykommuner, som ønsker å se på utfordringer for fergeavhengige kommuner. – Kommunereformen handler om bedre velferdstjenester i store og små kommuner, nå og i fremtiden, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Evaluerer kjøpesenterforskriften

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har startet opp en evaluering av dagens kjøpesenterforskrift. Asplan Viak har fått oppdraget og en bredt sammensatt referansegruppe vil følge arbeidet.

Retningslinjer for fylkesmannens samordning av statlig styring av kommunesektoren

Målet med retningslinjene er å bidra til at den lokale statsforvaltningen i fylket opptrer mest mulig samlet og ensartet i sitt arbeid med kommunene. Dette gjelder også på de områdene der fylkesmannen og øvrig regional statsforvaltning er i kontakt med fylkeskommunen.

Lytt til ungdom når nye kommuner skapes

Kommunereformen handler om bedre velferdstjenester og lokal samfunnsutvikling. Derfor er de unges stemmer viktige i debatten.

Inviterte til toppmøte om byutvikling

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner inviterte tirsdag 21. oktober politikere fra de største byene, KS og sjefene i NHO, Virke og Finans Norge til møte om byutvikling.

Møte 14. oktober 2014

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 27 40

Adresse:

Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgata 59

Kontaktinformasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 27 40

Adresse:

Postboks 8112 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Akersgata 59