Helse- og omsorgsbudsjettet 2015

Spill video »

Regjeringens forslag til budsjett på helse- og omsorgsområdet er om lag 174,2 milliarder kroner. Realveksten er om lag 3,2 milliarder kroner.

Foreslår rett til kontaktlege for alvorlig syke

Spill video »

Alvorlig syke pasienter skal få rett på egen kontaktlege. Det foreslår Helse- og omsorgsdepartementet i en høring om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven.

Innspill til opptrappingsplan for rusfeltet

Spill video »

Regjeringen vil ha en forsterket innsats på rusfeltet. Vi jobber med å lage en ny opptrappingsplan. På en ny nettside kan du nå komme med dine innspill på hvordan regjeringen kan utvikle ruspolitikken.

Logo statsbudsjettet

Nasjonal helse- og sykehusplan

Sykehuslogo

Høsten 2015 legger regjeringen frem nasjonal helse- og sykehusplan. Den skal skissere prinsipper og kriterier for en framtidig sykehusstruktur.

Aktuelle dokument

Helse- og omsorgstjenesteloven

Ny helse- og omsorgstenestelov tredde i kraft 1. januar 2012. Frå same tid vart kommunehelsetenestelova og sosialtenestelova oppheva.