Gir pasienten fritt behandlingsvalg

Spill video »

Reformen fritt behandlingsvalg skal redusere ventetidene, øke valgfriheten for pasientene og stimulere de offentlige sykehusene til å bli mer effektive. Dette er viktig for å skape pasientens helsetjeneste.

Ny folkehelsemelding – kom med dine innspill

Spill video »

Regjeringen ønsker en bred satsing på folkehelse og vil styrke det forebyggende helsearbeidet. Nå kan du komme med dine innspill på hvordan regjeringen kan utvikle folkehelsepolitikken på ny nettside.

110 nye behandlingsplasser for rusmiddelavhengige

Spill video »

Helse Sør-Øst RHF har tildelt avtale til sju private ideelle institusjoner innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB). - Dette vil føre til økt kapasitet og større valgfrihet for pasientene allerede fra høsten av, og er de første tildelingsbrevene i en rekke slike avtaler framover.

Regjeringen har lagt frem reformen fritt behandlingsvalg.

Nasjonal helse- og sykehusplan

Sykehuslogo

Høsten 2015 legger regjeringen frem en nasjonal helse- og sykehusplan for Stortinget som skal skissere prinsipper og kriterier for ulike typer sykehus og framtidig sykehusstruktur.

Aktuelle dokument

Helse- og omsorgstjenesteloven

Ny helse- og omsorgstenestelov tredde i kraft 1. januar 2012. Frå same tid vart kommunehelsetenestelova og sosialtenestelova oppheva.