Barnevern

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår.

Både kommunene og staten har oppgaver og ansvar på barnevernområdet. Alle kommuner skal ha en barneverntjeneste som utfører det daglige løpende arbeidet etter loven. Barneverntjenesten skal blant annet gi råd og veiledning, foreta undersøkelser, treffe vedtak etter loven eller forberede saker i fylkesnemda, iverksette og følge opp tiltak.

 Nyheter   |  Taler  |  Høringer

 

Ill.foto: Colourbox

Ansvarsfordelingen i barnevernet

Både kommunene og staten har oppgaver og ansvar på barnevernområdet. Alle kommuner skal ha en barneverntjeneste som utfører det daglige løpende arbeidet etter loven. Barneverntjenesten skal blant annet gi råd og veiledning, foreta undersøkelser, treffe vedtak etter loven eller forberede saker for behandling i fylkesnemnda samt iverksette og følge opp saker.

Barnevernsinstitusjon

Barneverninstitusjonene i Norge blir drevet av det offentlige (Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) og kommunene), ideelle organisasjoner og andre private aktører. I løpet av 2010 ble 2631 barn og unge plassert i barneverninstitusjoner.

Barnevernets oppgaver

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Barneverntiltak utenfor hjemmet

For flertallet av de familiene som kommer i kontakt med barneverntjenesten, er hjelpetiltak i hjemmet tilstrekkelig. Plassering av barn utenfor hjemmet er bare aktuelt dersom slike hjelpetiltak ikke er nok til å sikre barnet en forsvarlig omsorgssituasjon.

Fosterhjem og fosterhjemsavtalen

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på barn som for en periode ikke kan bo hos foreldrene sine. Over 80 % av alle barn som under omsorg av barneverntjenesten bor i fosterhjem.

Hjelpetiltak i barnevernet

Når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, skal barneverntjenesten sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien.

Melde til barnevernet

Alle som bekymrer seg for et barns utvikling eller omsorg kan ta kontakt med barneverntjenesten om dette.

Tiltak i barnevernet for ungdom over 18 år

Den nyeste endringen i ettervernsbestemmelsen i barnevernloven kom 1. juli 2009. Bestemmelsen slår nå blant annet fast at barneverntjenesten skal begrunne dersom den IKKE gir tilbud om ettervern til en ungdom.