Statsbudsjettet

Regjeringens forslag til statsbudsjett for kommende år legges fram for Stortinget om høsten, Finansdepartementet starter arbeidet med budsjettet omkring ett år før. Regjeringen holder sin første budsjettkonferanse omkring et halvt år før framleggelsen.

Temabilde statsbudsjettet

Budsjettforslaget legges fram i flere forskjellige dokumenter. Melding til Stortinget nr. 1 er nasjonalbudsjettet, der Regjeringen gir en oversikt over samfunnsøkonomien og begrunner sine prioriteringer og budsjettforslag. Proposisjon til Stortinget nr. 1, (Prop. 1 S) Gul bok, inneholder en samlet framstilling av Regjeringens forslag til budsjettvedtak. I forslaget til vedtak blir det samlede statsbudsjettet fordelt på kapitler og poster etter departement. Detaljene kommer i fagproposisjonene for hvert departement.

Finansdepartementet har laget en egen portal som gjør det lettere å navigere i budsjettdokumentene og de viktigste prioriteringene i Regjeringens forslag.

Statsbudsjettet 2014

Budsjettarbeidet

Finansdepartementet er budsjettsekretariat for regjeringen, og skal derfor samordne arbeidet med budsjettene som regjeringen legger fram for Stortinget. De andre departementene skal legge fram for Finansdepartementet alle saker som kan få betydning for utgifter eller inntekter i statsbudsjettet eller for norsk økonomi. Sammensetningen av statsbudsjettets inntekts- og utgiftsside spiller en svært viktig rolle for verdiskapingen i det norske samfunnet og for fordelingen av de verdiene som skapes.

Om budsjettene

Finansdepartementet starter arbeidet med budsjettet omkring ett år før det legges fram for Stortinget. Straks Stortinget er kommet sammen i høstsesjonen, legger finansministeren fram Regjeringens budsjettforslag og holder finanstalen i Stortinget. Det gjøres endringer i statsbudsjettet i løpet av det året budsjettet gjelder for. De mest omfattende endringene skjer normalt i en stortingsproposisjon i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett om våren og ved nysalderingen av statsbudsjettet i desember. Når budsjettåret er over, utarbeider Finansdepartementet statsregnskapet. Det legges fram om våren etter budsjettåret.

Hvordan finne fram i statsbudsjettet?

Her finner du en oversikt over budsjettets inndeling og litt om hva de ulike budsjettdokumentene innholder. Statsbudsjettet blir inndelt i kapitler som igjen er inndelt i poster. Kapitlene nummereres fortløpende i ulike nummerserier for de ulike departementene, mens nummereringen av postene følger et fastlagt mønster hvor postnummeret brukes som kode for hva slags type utgift eller inntekt det er tale om.

Statsbudsjettets hovedprinsipper

Stort sett hele den offentlige økonomi behandles i tilknytning til Nasjonalbudsjettet, Gul Bok og skatte- og avgiftsproposisjonen. Det norske budsjettsystemet har beholdt de samme hovedprinsipper (ettårsprinsippet, fullstendighetsprinsippet, kontantprinsippet og bruttoprinsippet) siden bevilgningsreglementet ble utarbeidet i 1928. Budsjettet grupperes ved at ulike kapittelnummerserier tilhører et departement, et kapittel en administrativ enhet eller ett formål og en post en utgiftsart. Det er den enkelte statsråd som er ansvarlig for bevilgningene på sitt område og som er ansvarlig overfor Stortinget og Riksrevisjonen.

Bevilgningsreglementet

Stortinget vedtok 26. mai 2005 et nytt bevilgningsreglement på grunnlag av St.prp. nr. 48 (2004-2005) Om bevilgningsreglementet, jf. Innst. S. nr. 187 (2004-2005). Det nye reglementet trådte i kraft 1. januar 2006, og avløser gjeldende reglement av 19. november 1959 med senere endringer. Veileder i statlig budsjettarbeid er oppdatert mars 2014.

Regelverk for økonomistyring i staten

Det er fastsatt et felles administrativt regelverk for økonomistyring i staten. Regelverket består av Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten, Fastsatt 12. desember 2003 med endringer, senest 18. september 2013. Rundskriv R-115 om virksomheters årsregnskap er gitt ut 2. oktober 2013.

Tidligere budsjettfremleggelser

Her finner du oversikt over tidligere statsbudsjett.


Siste dokumenter om temaet statsbudsjettet:

Statsrekneskapen for 2013 lagt fram

Det oljekorrigerte underskotet i statsrekneskapen for 2013 vart 116,5 milliardar kroner. Kapitalen i Statens pensjonsfond auka i 2013 med 1230,5 milliardar kroner. Det syner statsrekneskapen som vart lagt fram i dag.

Lommebudsjettet 2014

Lommebudsjettet 2014

Brosjyre med nøkkeltall for norsk økonomi, hovedtall i statsbudsjettet og skatte- og avgiftssatser for 2014.

Innlegg under behandlingen av statsbudsjettet

- Vi bør hedre Nelson Mandelas minne ved å strekke oss etter hans idealer om fred, forsoning, menneskeverd og toleranse, sa utenriksminister Børge Brende i sitt innlegg i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet.

T-1/13 Tilskotsordningar for 2014

Ordningane omfattar områda naturforvaltning, friluftsliv, kulturminnevern og forureining

Oppdaterte budsjettall for 2013

Finansdepartementet har i dag lagt fram proposisjonen om ny saldering av statsbudsjettet for 2013. Anslaget for bruk av oljeinntekter i 2013 er noe redusert sammenliknet med Nasjonalbudsjettet 2014. Utgiftene er lavere enn tidligere lagt til grunn. Endret anslag for strukturelle skatter og avgifter trekker i motsatt retning.

Statsbudsjettet 2014 - svar på spørsmål fra utenriks- og forsvarskomitéen

Utenriksminister Børge Brende har sendt brev til Stortingets utenriks- og forsvarskomité med svar på spørsmål om statsbudsjettet 2014 og utgifter knyttet til ODA-godkjente flyktningutgifter og utdanningsbistanden.

Prop. 18 S (2013–2014)

Endringer i statsbudsjettet 2013 under Miljøverndepartementet

Prop. 7 S (2013–2014)

Endringar i statsbudsjettet 2013 under Arbeidsdepartementet

Prop. 8 S (2013–2014)

Endringar i statsbudsjettet 2013 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Prop. 12 S (2013–2014)

Endringer i statsbudsjettet 2013 under Helse- og omsorgsdepartementet

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Finansavdelingen

Telefon: 22 24 43 03
Faks: 22 24 95 05

Adresse:

Finansdepartementet
Finansavdelingen
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Gamle regjeringsbygningen: Detaljer fra interiøret

Viktige datoer i 2014

Med forbehold om endringer i Stortingets kalender blir:

  • Revidert nasjonalbudsjett 2014 lagt frem 14. mai
  • Statsbudsjettet 2015 lagt frem 8. oktober


Lommebudsjettet 2014

Lommebudsjettet 2014
Brosjyre med nøkkeltall for norsk økonomi.

Skattesatser 2014

Tabell med skattesatser og beløpsgrenser for 2013 og 2014. Ved lønns- eller prisjustering fra 2013 til 2014 blir de generelle fradragene og beløpsgrensene avrundet.

Les mer

Avgiftssatser 2014

Tabellen viser satser for merverdiavgiften og særavgiftene for 2013 og 2014. Alle særavgiftssatser er i utgangspunktet justert opp med 1,9 pst. fra 2013 til 2014 for å ta hensyn til forventet prisstigning. Små avvik fra dette skyldes avrundinger.

Les mer


Artikler fra andre hovedtema

Kontaktinformasjon

Finansavdelingen

Telefon: 22 24 43 03
Faks: 22 24 95 05

Adresse:

Finansdepartementet
Finansavdelingen
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo