Statsbudsjettet

Regjeringens forslag til statsbudsjett for kommende år legges fram for Stortinget om høsten, Finansdepartementet starter arbeidet med budsjettet omkring ett år før. Regjeringen holder sin første budsjettkonferanse omkring et halvt år før framleggelsen.

Temabilde statsbudsjettet

Budsjettforslaget legges fram i flere forskjellige dokumenter. Melding til Stortinget nr. 1 er nasjonalbudsjettet, der Regjeringen gir en oversikt over samfunnsøkonomien og begrunner sine prioriteringer og budsjettforslag. Proposisjon til Stortinget nr. 1, (Prop. 1 S) Gul bok, inneholder en samlet framstilling av Regjeringens forslag til budsjettvedtak. I forslaget til vedtak blir det samlede statsbudsjettet fordelt på kapitler og poster etter departement. Detaljene kommer i fagproposisjonene for hvert departement.

Finansdepartementet har laget en egen portal som gjør det lettere å navigere i budsjettdokumentene og de viktigste prioriteringene i Regjeringens forslag.

Statsbudsjettet 2015

Budsjettarbeidet

Finansdepartementet er budsjettsekretariat for regjeringen, og skal derfor samordne arbeidet med budsjettene som regjeringen legger fram for Stortinget. De andre departementene skal legge fram for Finansdepartementet alle saker som kan få betydning for utgifter eller inntekter i statsbudsjettet eller for norsk økonomi. Sammensetningen av statsbudsjettets inntekts- og utgiftsside spiller en svært viktig rolle for verdiskapingen i det norske samfunnet og for fordelingen av de verdiene som skapes.

Om budsjettene

Finansdepartementet starter arbeidet med budsjettet omkring ett år før det legges fram for Stortinget. Straks Stortinget er kommet sammen i høstsesjonen, legger finansministeren fram Regjeringens budsjettforslag og holder finanstalen i Stortinget. Det gjøres endringer i statsbudsjettet i løpet av det året budsjettet gjelder for. De mest omfattende endringene skjer normalt i en stortingsproposisjon i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett om våren og ved nysalderingen av statsbudsjettet i desember. Når budsjettåret er over, utarbeider Finansdepartementet statsregnskapet. Det legges fram om våren etter budsjettåret.

Hvordan finne fram i statsbudsjettet?

Her finner du en oversikt over budsjettets inndeling og litt om hva de ulike budsjettdokumentene innholder. Statsbudsjettet blir inndelt i kapitler som igjen er inndelt i poster. Kapitlene nummereres fortløpende i ulike nummerserier for de ulike departementene, mens nummereringen av postene følger et fastlagt mønster hvor postnummeret brukes som kode for hva slags type utgift eller inntekt det er tale om.

Statsbudsjettets hovedprinsipper

Stort sett hele den offentlige økonomi behandles i tilknytning til Nasjonalbudsjettet, Gul Bok og skatte- og avgiftsproposisjonen. Det norske budsjettsystemet har beholdt de samme hovedprinsipper (ettårsprinsippet, fullstendighetsprinsippet, kontantprinsippet og bruttoprinsippet) siden bevilgningsreglementet ble utarbeidet i 1928. Budsjettet grupperes ved at ulike kapittelnummerserier tilhører et departement, et kapittel en administrativ enhet eller ett formål og en post en utgiftsart. Det er den enkelte statsråd som er ansvarlig for bevilgningene på sitt område og som er ansvarlig overfor Stortinget og Riksrevisjonen.

Bevilgningsreglementet

Stortinget vedtok 26. mai 2005 et nytt bevilgningsreglement på grunnlag av St.prp. nr. 48 (2004-2005) Om bevilgningsreglementet, jf. Innst. S. nr. 187 (2004-2005). Det nye reglementet trådte i kraft 1. januar 2006, og avløser gjeldende reglement av 19. november 1959 med senere endringer. Veileder i statlig budsjettarbeid er oppdatert mars 2014.

Regelverk for økonomistyring i staten

Det er fastsatt et felles administrativt regelverk for økonomistyring i staten. Regelverket består av Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten, Fastsatt 12. desember 2003 med endringer, senest 18. september 2013. Rundskriv R-115 om virksomheters årsregnskap er gitt ut 2. oktober 2013.

Tidligere budsjettfremleggelser

Her finner du oversikt over tidligere statsbudsjett.


Siste dokumenter om temaet statsbudsjettet:

Video: Budsjettmorgen

Nett-TV: Pressekonferanse om Statsbudsjettet 2015

Finansministeren holder pressekonferanse i Plenumssalen, R4 Kl. 12.30.

Ingressbilde statsbudsjettet

Budsjett for grønn omstilling

Statsbudsjettet for 2015 legger grunnlaget for å nå regjeringens langsiktige mål om å gjøre Norge til et lavutslippssamfunn.

Ingressbilde statsbudsjettet

Styrka innsats for klima og kulturminne

Regjeringa prioriterer klima og kulturminne i framlegget til statsbudsjett for 2015. Klima- og skogprosjektet får tre milliardar kroner på budsjettet til Klima- og miljødepartementet neste år. Departementet legg òg fram ein strategi for biogass, og det går 20 nye millionar kroner til brannsikring av stavkyrkjer og trehusmiljø.

Logo statsbudsjettet

Pasientbehandlingen styrkes med vel 2 milliarder

I statsbudsjettet for 2015 foreslår regjeringen å styrke pasientbehandlingen med vel 2 milliarder kroner, sammenlignet med saldert budsjett 2014.

Justisbudsjett for et tryggere samfunn

Regjeringen prioriterer trygghet for innbyggerne. Derfor styrker vi justissektoren med høyere grunnbemanning, raskere returer og bedre beredskap.

Logo statsbudsjettet

Økt kapasitet og kvalitet i omsorgstjenesten

Regjeringen satser på å bedre kapasiteten og kvaliteten i omsorgstjenestene, for at vi fremover skal kunne gi et bedre tilbud enn i dag.

Styrket bemanning i straffesakskjeden

For å styrke bemanningen i straffesakskjeden neste år, foreslår regjeringen å øke bevilgningen med om lag 420 millioner kroner.

Logo statsbudsjettet

400 millioner til rus og psykisk helse

Regjeringen foreslår å øke bevilgingene til kommunene med 400 millioner kroner. Pengene skal brukes til å styrke områdene rus, psykisk helse og helsestasjons – og skolehelsetjenesten.

Flere uttransporteringer og større internat på Trandum

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til flere uttransporteringer og styrking av ID-arbeidet med om lag 200 millioner kroner. Dette inkluderer en videreføring av satsingen fra revidert nasjonalbudsjett 2014 om å returnere utlendinger med tilknytning til det åpne rusmiljøet i Oslo.

Flere dokumenter om temaet

Kontaktinformasjon

Finansavdelingen

Telefon: 22 24 43 03
Faks: 22 24 95 05

Adresse:

Finansdepartementet
Finansavdelingen
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Gamle regjeringsbygningen: Detaljer fra interiøret

Viktige datoer i 2015

Med forbehold om endringer i Stortingets kalender blir:

  • Revidert nasjonalbudsjett 2015 lagt frem 12. mai
  • Statsbudsjettet 2016 lagt frem 7. oktober


Lommebudsjettet 2014

Lommebudsjettet 2014
Brosjyre med nøkkeltall for norsk økonomi.

Skattesatser 2015

Tabellen viser skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2014 og med regjeringens forslag for 2015. Etter justering med anslått vekst i lønn, pensjon eller pris fra 2014 til 2015 blir de generelle fradragene og beløpsgrensene avrundet.

Les mer

Avgiftssatser 2015

Avgiftssatser i 2014 og foreslåtte satser for 2015. Etter justering med anslått vekst i pris fra 2014 til 2015 blir de generelle fradragene og beløpsgrensene avrundet.

Les mer


Artikler fra andre hovedtema

Kontaktinformasjon

Finansavdelingen

Telefon: 22 24 43 03
Faks: 22 24 95 05

Adresse:

Finansdepartementet
Finansavdelingen
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo