Sártnit ja artihkkalat

Čájeha 1-20 oktiibuot 1689 bohtosis.

 • Ráđđehus vuoruha studeanttaid, dutkama ja ođđa oahpposajiid

  Ruonádet, eambbo ođđaáigásaš ja oadjebas Norgga ulbmila olaheami dihte lea dutkan ja alit oahppu áibbas mearrideaddji. - 2020 bušeahtas áŋgiruššat mii danne dahkat álkibun leat studeanta, ođđa bargosajiid ja bargagoahtit ođđa vikiŋgamuseáin. Ja viđát jagi maŋŋálaga geavahit mii eambbo go 1 % av brutto nationálabuvttadusas dutkamii, lohká dutkama- ja alit oahpahusa ministtar Iselin Nybø (V).

 • Ráđđehus vuoruha oahpahusa ja searvadahttima boahtteáiggi várás

  - Ráđđehus vuoruha gelbbolašvuođa ruonábut ja beaktileabbo servodaga mihttomeari ollašuhttima várás. Mii háliidat ahte oahppit galget eanet oahppat ja ahte rávisolbmot ožžot buori fágalaš ovdáneami olles eallinagi. Lea dehálaš ahte gealbudahttindoaimmat álggahuvvojit nu johtilit go vejolaš, ahte skuvllas leat ođđa oahpponeavvut, ja ahte eambbogat čađahit joatkkaoahpu ja gealboođastusa. Mii vuoruhat maid searvadahttindoaimmaid vai eanet sisafárrejeaddjit sáhttet váldit oahpu ja oažžut barggu, dadjá máhtto- ja searvadahttinministtar Jan Tore Sanner (O).

 • 2020 stáhtabušeahtta: Olles leaktu luottaid ja ruovdemáđiijaid huksemis

  - Ráđđehus áigu joatkit riikka huksema ja ráhkadit ceavzilis čálgoservodaga. Dat gáibida ođđaáigásaš infrastruktuvrra mas leat beaktilis ja sihkkaris fievrredančovdosat. Mii joatkit johtalusa áŋgiruššama, ja veahkehit dainna lágiin dahkat árgabeaivvi álkibun eanas olbmuide, nannet ealáhusa gilvlofámu ja viiddidit ássan- ja bargoregionvnnaid. Ráđđehus evttoha juolludit 75,4 miljárdda ruvnno johtalussii 2020:s. Dat lea badjel 80 proseantta lassáneapmi 2013 rájes.

 • Beaktilis kulturbušeahtta

  Ráđđehusa 2020 kulturbušeahttaevttohus lea oktiibuot 19,9 miljárdda ruvnnu. Dat mielddisbuktá sullii 4,9 miljárdda ruvnnu lasáhusa 2019 salderejuvvon bušeahta ektui. 850 miljovnna ruvnnu dahje 6,7 proseantta lassáneapmi várrejuvvo NRK:ii, mii 2020 rájes galgá ruhtaduvvot stáhtabušeahta bokte, ja departemeantastruktuvrra rievdadusaide.

 • Stáhtabušeahtta 2020: Ráđđehus nanne Skattefunn-ortnega

  Ráđđehus evttoha rievdadit Skattefunn-ortnega movttiidahttit fitnodagaid eanet investeret dutkan- ja ovdánahttindoaimmaid (DjO). Skattefunn-doarjja lassána dalle 150 miljovnna ruvnnuin jahkásaččat. Ráđđehus maid evttoha eanet doaibmabijuid mat galget buoridahttit ortnega hálddašeami.

 • Neahtta-tv

  Stáhtabušeahtta 2020: Bušeahtta mii ráhkkanahttá Norgga boahtteáigái

  Norggas lea dál buorre dilli. Fitnodagain lea mokta ja dáhttu investeret. Sii ráhkadit ođđa bargosajiid gávpogiin ja gilážiin. Ráđđehus geavaha buriid áiggiid vuoruhit doaibmabijud mat veahkehit ovddidit ruonábut, eanet ođđaáigásaš ja oadjebas Norgga.

 • Stáhtabušeahtta 2020: NRK ruhtadeapmi rievdaduvvo

  Sáddehatdivat (liseansa) jávká ođđajagimánu 1.b.2020. NRK galgá dan rájes ruhtaduvvot vearrovuogádaga bokte. Dállodoalus gos leat guokte vearromáksi šaddet máksit sullii seamma ollu go ovdal, jos sii leat divada máksán.

 • Stáhtabušeahtta 2020: Bargoeallinkriminalitehta ja čáhppes ekonomiija galgá garrasit vuosttaldit

  Ráđđehus evttoha sirdit vearrobearrama Vearroetáhttii. Dat nanne bargoaddikontrolla ja addá buoret vejolašvuođa vuosttaldit bargoeallinkriminalitehta ja čáhppes ekonomiija. Vearrobearran galgá ásahuvvot 56 báikái miehtá riikka.

 • Internationála ovttasbargu, humaniteara veahkki ja olmmošvuoigatvuođat vuoruhuvvojit

  - Rievdi máilmmis lea deaŧalaš ahte ráđđehus doaimmaha aktiivvalaš olgoriikapolitihka mii sihkkarastá norgga beroštumiid, ekonomiija ja bargosajiid, lohká olgoriikaministtar Ine Eriksen Søreide.

 • Stáhtabušeahtta 2020: 350-ruvdnorádjá sihkkojuvvo

  Ráđđehus evttoha heaittihit divatluvvema olgoriikkasfievrridan gálvvuin main lea uhcit árvu go 350 ruvnno, eanet dovddusin 350-ruvdnorádjá. Dat mielddisbuktá ahte Norgga gávppit ožžot buoret gilvalaneavttuid. Ráđđehus evttoha maid eará doaibmabijuid, mat álkidahttet divatortnega mii guoská sihke vuovdaleddjiide ja geavaheddjiide.

 • Stáhtabušeahtta 2020: Opšuvdnavearroortnet viiddiduvvo smávva fitnodagaide mat álggahuvvojit

  Ráđđehus háliida viiddidit opšuvdnavearroortnega smávva fitnodagaide mat álggahuvvojit. Bajimus opšuvdnaárvu juohke bargi nammii duppalastojuvvo 500 000 ruvnnus 1 miljovnna ruvdnui. Ráđđehus evttoha maid addit eanet fitnodagaide vejolašvuođa searvat ortnegii.

 • Stáhtabušeahtta 2020: Nationálabušeahta 2020 čoavddalogut

  Ruhtadandepartemeanta almmuha ovtta oasi čoavddaloguin ovdal go nationálabušeahtta ja stáhtabušeahtta almmuhuvvo diibmu 10.00 vai buohkat besset árvvoštallat makroekonomalaš dieđuid mat sáhttet leat sensitiiva gálvomárkana ektui. Dárkilis meroštallojuvvon tabealla almmuhuvvo oktanaga nationálabušeahtain.

 • Digitaliseren lea temá go Stuoradiggedieđáhus sámepolitihka 2020 birra almmuhuvvo

  - Ráđđehus lea mearridan ahte digitaliseren galgá temán go boahtte jagi almmuha stuoradiggedieđáhusa sámepolitihka birra, cealká gielda- ja ođasmahttinministtar Monica Mæland.

 • Sávvá Sámediggái lihku 30-jagi beaivái

  - Háliidan sávvat Sámediggái lihku 30-jagi beaivái. Sámediggi sáhttá čujuhit rámálmas bohtosiidda dan maŋemus 30 jagis, lohká gielda- ja ođasmahttinministtar Monica Mæland.

 • Internationála Ibsenbálkkašupmi ja Internationála Ibsenstipeanddat

  Stuoradikki stáhtabušeahta 2007 oktavuođas mearriduvvojedje Internationála Ibsenbálkkašupmi ja Internationála Ibsenstipeanddat.

 • Stuorradiggedieđáhus giela birra

  Stuorradiggedieđáhus váldá ovdan beliid giellapolitihkas maid ii leat áigeguovdil dahje relevánta reguleret lágain.

 • Obbalaš giellaláhka

  Ráđđehus áigu ovddidit evttohusa ođđa obbalaš giellaláhkii.

 • Čearddalaš vealaheapmi

  Buohkain galget leat seammá vuoigatvuođat, geatnegasvuođat ja vejolašvuođat fuolatkeahttá čearddalaš gullevašvuođas. Vealahanláhka suddje čearddalaš vealaheami vuostá.

 • Giellapolitihkka

  Giellapolitihka váldoulbmil lea sihkkarastit buresdoaibmi dárogiela buot servodatsurggiin.

 • Doarjja Norgga falástallanlihttui ja olympia ja paralympia komiteai (NFL)

  Norgga falástallanlihttu ja olympia ja paralympia komitea (NFL) lea eanemus guovddáš ovttasbargoguoibmi eiseválddiide doaimmaid bealde.

Bajás