Ohcan dokumeantaarkiivvas

Historjjálaš arkiiva

Almmustahttináigodat

Dokumeantaráju birra

Dokumeantarájus leat dieđut maid ovddeš ráđđehusat leat almmuhan. Ovdamearkka dihtii leat preassadieđáhusat, sártnit, artihkkalat ja ođđasat ovddeš ráđđehusáigodagas doppe. Dokumeantarájus leat maid dokumeanttat maid sisdoallu ii leat šat gustovaš, ovdamearkka dihtii boarásmuvvan johttičállosat.

Dokumeanttat mat sirdojuvvojit rádjui, eai ođasmahttojuvvo, ja dieđut leat danne historjjálaččat.

 

 

 

Čájeha 1-20 oktiibuot 1375 bohtosis.

Rátkke mielde: Almmuhuvvon Relevánsa

 • Lihkku sámi álbmotbeivviin!

  06.02.2015 Sártnit/sáhkavuorut Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta

  Sámi boazodoallu lea dehálaš ja erenoamáš ealáhus ollu báikkiin Plassjes máddin gitta Honnesváhkái davvin. Ealáhus buvttada buori borramuša mas lea alla kvalitehta, ja fállá buriid vásáhusaid buot ahkásaččaide, sihke mánáide ja vuorrasat olbmuide.

  Lágideaddji: Eanandoallo- ja biebmoministtár

 • Ođđa doaimmat vuosttaldit radikaliserema

  16.06.2014 Sártnit/sáhkavuorut Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta

  Kronihkka Aftenposten aviissas geassemánu 10.b.2014.

  Lágideaddji: Justiisa- ja gearggusvuođaministtar Anders Anundsen , Stáhtaministtar Erna Solberg

 • Sámi álbmotbeaivi, guovvamánu 6. b. 2014

  07.02.2014 Sártnit/sáhkavuorut Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta

  Sámi álbmotbeaivi lea mávssolaš beaivi. Dan beaivve mii maid čalmmustahttit sámi boazodoalu – mávssolaš ealáhusa ja kulturguoddi! Go áigut sihkkarastit nana boazodoalu, de fertet bargat aktiivvalaččat máŋgga suorggis, erenoamážit heivehit boazologu

  Lágideaddji: Eanandoallo- ja biebmoministtár

 • Hálddašanmálle – sihkkaris mearrabiebmu

  02.01.2014 Artihkal Guolástus- riddodepartemeanta

  Biebmopolitihkalaš fágalaš ovddasvástádus lea juogaduvvon Guolástus- ja riddodepartemeantta, Dearvvašvuođa- ja fuolahusdepartemeantta ja Eanandoallo- ja biebmodepartemeantta gaskkas. Guolástus- ja riddodepartemeantta ja Dearvvašvuođa- ja

 • Sihkkareappot Norga

  24.10.2013 Artihkal Justis- ja politidepartemeanta

  Ráđđehus evttoha máŋga láhkarievdadusa suddjen dihte servodaga ja nannen dihte ovttaskas olbmo sihkarvuođa. Galgá šaddat ráŋggáštahtti ráhkkanahttit terrordaguid, vuostáiváldit terrorhárjehallama ja aktiivvalaččat oassálastit

 • Ráđđehusa politihka sámi gielaid hárrái

  16.10.2013 Artihkal Ođasmahttin-, hálddahus- ja girkodepartemeanta

  Ráđđehusa politihka bajimuš ulbmil sámegielaid ektui lea láhčit diliid nu ahte Norggas lea oadjebas boahtteáigi sámegielaide. Dehálaš ulbmil lea buoridit sámegielalaš olbmuid loguid. Dat gáibida viiddis ja guhkesáigásaš áŋgiruššama buot

 • Erna Solberga ráđđehus nammaduvvon

  16.10.2013 Preassadieđáhus Stáhtaministara kantuvra

  Maŋŋil go Jens Stoltenberga nuppi ráđđehusa luohpanohcamuš leai vuostáiváldojuvvon vuossárgga golggotmánu 14.beaivve, mieđihii Gonagas ohcamuššii sierračoahkkimis stáhtaráđis Šloahtas otne dii. 10.00, ja fápmuduvvo otne dii. 12.00 rájes.

 • Álbmotdearvvašvuohta: Vuoruhat mánáid ja nuoraid

  16.10.2013 Preassadieđáhus Dearvvašvuođa- ja fuolahusdepartemeanta

  Ráđđehus árvala nannet dearvvašvuođastašuvdna- ja skuvladearvvašvuođabálvalusa 180 miljovnna kruvnnuin. Gelbbolašvuohta fysihkalaš aktivitehtaid ja dearvvašlaš borramušaid birra galgá buoriduvvot ja várrejuvvo sierra ruhta diehtojuohkináŋgiruššamii

 • Vuoruhit divššohasaid divššu

  16.10.2013 Preassadieđáhus Dearvvašvuođa- ja fuolahusdepartemeanta

  Ráđđehus árvala 2014 stáhtabušeahtas nannet buohcceviesuid ekonomiija 2,4 miljárda kruvnnuin, go buohtastahttá jagi 2013 salderejuvvon bušeahta. Dát galgá váikkuhit dasa ahte doaimmat lassánit 2,3 proseanttain. Ná stuorra bušehterejuvvon

 • Máhtolašvuođa áŋgiruššan – mánáidgárddiid rájes gitta dutkama rádjai

  15.10.2013 Preassadieđáhus Máhttodepartemeantta

  2014 Stádabušeahtta sisttisdoallá mearkkašahtti áŋgiruššamiid olles máhttosuorggis. Earret eará viiddida ráđđehus vuoigatvuođa mánáidgárdesadjái ja evttoha viiddis doaimmaid mat loktejit fidnofágaoahpahusa kvalitehta ja mat ožžot eambbosiid čađahit

 • Tippenruđaid juohku rievdaduvvo – eanet valáštallamii

  14.10.2013 Preassadieđáhus Kulturdepartemeanta

  Ráđđehus árvala rievdadit tippenruđaid juohkima. Árvalus mielddisbuktá, ahte Norsk Tippinga 2014 badjebáhcagis juolluduvvo 56 proseantta valáštallamii, 14,9 proseantta kulturdoaimmaide, mat eai oaččo doarjaga stáhtabušeahtas, ja 18 proseantta

 • Kulturfondii lasihit badjel 50 miljovnna kruvnno

  14.10.2013 Preassadieđáhus Kulturdepartemeanta

  Lassiruđain sáhttet dál áŋgiruššat buorebut koaraid, lávdedáidaga ja visuála dáiddasuorggi lágideddjiid ovdii.

 • Ollašuhttá kulturloktema: 1 proseanta 2014 stáhtabušeahtas

  14.10.2013 Preassadieđáhus Kulturdepartemeanta

  - Min ráđđehus lohpidii, ahte maŋimusat 2014 geavahit proseantta stáhtabušeahtas kultuvrii. Dál mii ollašuhttit lohpádusa, kulturministtar Hadia Tajik dadjala.

 • Olahan ulbmila eaktodáhtolaš servviid lassiárvodivatbuhtadusain

  14.10.2013 Preassadieđáhus Kulturdepartemeanta

  Ráđđehus árvala lasihit eaktodáhtolaš servviid lassiárvodivada buhtadusortnega 252 miljovnnain kruvnnuin, nu ahte dat šaddá 1,2 miljárdda kruvnno.

 • Juolludit eanet sámi ulbmiliidda

  14.10.2013 Preassadieđáhus Ođasmahttin-, hálddahus- ja girkodepartemeanta

  Ráđđehus árvala juolludit oktiibuot 912 miljovnna kruvnno sámi ulbmiliidda 2014, ja dat lea 26 miljovnna kruvnno eanet go 2013. - Sámi ulbmiliidda leat juolludan oktiibuot 317 miljovnna eanet dan rájes go ráđđehus bargagođii 2005. Lean erenoamáš

 • Logi proseantta lassáneapmi Birasgáhttendepartemeantta bušeahtas

  14.10.2013 Preassadieđáhus Birasgáhttendepartemeanta

  Birasgáhttendepartemeantta bušeahta lasihit 551,4 miljovnnain kruvnnuin, nu ahte dat šaddá 6 004,1 miljovnna kruvnno 2014. Dat lea 10,1 proseantta eanet go 2013 bušeahtas. Eanet ruđaid juolludit earret eará vuovdesuodjaleapmái, dálkkádatdutkamii,

 • Stáhtaministtar lea almmuhan luohpanohcamuša

  14.10.2013 Preassadieđáhus Stáhtaministara kantuvra

  Finánsasártni maŋŋá Stuoradikkis otne ovdalgaskabeaivvi bivddii stáhtaministtar Jens Stoltenberg sáni almmuhit ahte su ráđđehus ohcá luohpat sierračoahkkimis stáhtaráđis Šloahtas otne dii. 13.00.

 • Stáhtaministtar addá dieđuid Stuoradiggái vuossárgga

  14.10.2013 Preassadieđáhus Stáhtaministara kantuvra

  Vuossárgga, golggotmánu 14.b. dii.10.40 áigu stáhtaministtar Jens Stoltenberg bivdit sáni Stuoradikkis maŋŋil finánsasártni, ja almmuhit ahte su ráđđehus ohcá luohpat. Ráđđehusa luohpanohcamuš buktojuvvo sierračoahkkimis stáhtaráđis Šloahtas

 • Ođđa ortnet dán jagi: Don sáhtát suoidnemánu 1. b. rájis jienastit

  10.10.2013 Artihkal Gielda- ja guovlodepartemeanta

  Jos dus ii leat vejolašvuohta jienastit dábálaš ovddalgihtii jienasteami áigodagas, itge válgabeaivvige, de sáhtát suoidenmánu 1. b. rájis gitta borgemánu 9. b. lohppii váldit oktavuođa gildii/suohkanii ja soahpat jienastanáiggi. Don it dárbbaš

 • Stuoradiggedieđáhus Sámedikki doaimma birra 2012 almmuhuvvon

  04.10.2013 Preassadieđáhus Ođasmahttin-, hálddahus- ja girkodepartemeanta

  -Sámediggi lea nanu ja gievrras ásahus mas lea stuora mearkkašupmi sámegielaid, kultuvrra ja servodateallima ovddideapmái, cealká stáhtaráđđi Rigmor Aasrud dan oktavuođas go stuoradiggedieđáhus Sámedikki doaimma birra 2012 otne almmuhuvvo.