Ohcan dokumeantaarkiivvas

Historjjálaš arkiiva

Almmustahttináigodat

Dokumeantaráju birra

Dokumeantarájus leat dieđut maid ovddeš ráđđehusat leat almmuhan. Ovdamearkka dihtii leat preassadieđáhusat, sártnit, artihkkalat ja ođđasat ovddeš ráđđehusáigodagas doppe. Dokumeantarájus leat maid dokumeanttat maid sisdoallu ii leat šat gustovaš, ovdamearkka dihtii boarásmuvvan johttičállosat.

Dokumeanttat mat sirdojuvvojit rádjui, eai ođasmahttojuvvo, ja dieđut leat danne historjjálaččat.

 

 

 

Čájeha 1-20 oktiibuot 1488 bohtosis.

Rátkke mielde: Almmuhuvvon Relevánsa

 • Dábálaš doaibmadássái máhccama plána iešguđet muttut

  09.04.2021 Artihkal regjeringen.no

  Dađistaga go boahkuhit eambo olbmuid, dárbbašuvvo bajit dási plána, man mielde geahpedit riikkaviidosaš njoammuneastadanráddjehusaid, ja man mielde servodagas dađistaga máhccet dábálaš doaibmadássái.

 • – Mii fertet sáhttit suodjalit min mánáid veagalváldimiid vuostá neahtas

  21.11.2017 Sártnit/sáhkavuorut Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta

  Suodjalit min mánáid lea vuosttaš bargu mis. Dát guoská dalle maid jus šaddet gillát veagalváldimiid neahta bokte. Dalle fertejit politiijat beassat dahkat iežaset barggu ja gozihit ja dutkat neahtas.

  Lágideaddji: Justiisa- ja gearggusvuođaministtar Per-Willy Amundsen VG, 13.11.2017

 • COP21: Dálkkádatrievdamat leat áittan sámi eallinvuohkái

  17.12.2015 Sártnit/sáhkavuorut Dálkkádat- ja birasdepartemeanta

  Norgga sáhkavuorru alimusdásis, vahkku 2, COP 21:s. Lei Sámedikki presideanta Aili Keskitalo gii doalai sáhkavuoru Le Bourget:as Parisas, juovlamánu 8. beaivvi 2015.

 • Lihkku sámi álbmotbeivviin!

  06.02.2015 Sártnit/sáhkavuorut Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta

  Sámi boazodoallu lea dehálaš ja erenoamáš ealáhus ollu báikkiin Plassjes máddin gitta Honnesváhkái davvin. Ealáhus buvttada buori borramuša mas lea alla kvalitehta, ja fállá buriid vásáhusaid buot ahkásaččaide, sihke mánáide ja vuorrasat olbmuide.

  Lágideaddji: Eanandoallo- ja biebmoministtár

 • Rávisolbmuid oahppu

  02.02.2015 Artihkal Máhttodepartemeanta

  Rávisolbmuid oahppu lea mávssolaš ovttaskas olbmui, nu maiddái servodahkii, bargomáilbmái ja norgga gilvalannávccaide.

 • Ođđa doaimmat vuosttaldit radikaliserema

  16.06.2014 Sártnit/sáhkavuorut Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta

  Kronihkka Aftenposten aviissas geassemánu 10.b.2014.

  Lágideaddji: Justiisa- ja gearggusvuođaministtar Anders Anundsen , Stáhtaministtar Erna Solberg

 • Sámi álbmotbeaivi, guovvamánu 6. b. 2014

  07.02.2014 Sártnit/sáhkavuorut Eanandoallo- ja biebmodepartemeanta

  Sámi álbmotbeaivi lea mávssolaš beaivi. Dan beaivve mii maid čalmmustahttit sámi boazodoalu – mávssolaš ealáhusa ja kulturguoddi! Go áigut sihkkarastit nana boazodoalu, de fertet bargat aktiivvalaččat máŋgga suorggis, erenoamážit heivehit boazologu

  Lágideaddji: Eanandoallo- ja biebmoministtár

 • Hálddašanmálle – sihkkaris mearrabiebmu

  02.01.2014 Artihkal Guolástus- riddodepartemeanta

  Biebmopolitihkalaš fágalaš ovddasvástádus lea juogaduvvon Guolástus- ja riddodepartemeantta, Dearvvašvuođa- ja fuolahusdepartemeantta ja Eanandoallo- ja biebmodepartemeantta gaskkas. Guolástus- ja riddodepartemeantta ja Dearvvašvuođa- ja

 • Sihkkareappot Norga

  24.10.2013 Artihkal Justis- ja politidepartemeanta

  Ráđđehus evttoha máŋga láhkarievdadusa suddjen dihte servodaga ja nannen dihte ovttaskas olbmo sihkarvuođa. Galgá šaddat ráŋggáštahtti ráhkkanahttit terrordaguid, vuostáiváldit terrorhárjehallama ja aktiivvalaččat oassálastit

 • Ráđđehusa politihka sámi gielaid hárrái

  16.10.2013 Artihkal Ođasmahttin-, hálddahus- ja girkodepartemeanta

  Ráđđehusa politihka bajimuš ulbmil sámegielaid ektui lea láhčit diliid nu ahte Norggas lea oadjebas boahtteáigi sámegielaide. Dehálaš ulbmil lea buoridit sámegielalaš olbmuid loguid. Dat gáibida viiddis ja guhkesáigásaš áŋgiruššama buot

 • Erna Solberga ráđđehus nammaduvvon

  16.10.2013 Preassadieđáhus Stáhtaministara kantuvra

  Maŋŋil go Jens Stoltenberga nuppi ráđđehusa luohpanohcamuš leai vuostáiváldojuvvon vuossárgga golggotmánu 14.beaivve, mieđihii Gonagas ohcamuššii sierračoahkkimis stáhtaráđis Šloahtas otne dii. 10.00, ja fápmuduvvo otne dii. 12.00 rájes.

 • Álbmotdearvvašvuohta: Vuoruhat mánáid ja nuoraid

  16.10.2013 Preassadieđáhus Dearvvašvuođa- ja fuolahusdepartemeanta

  Ráđđehus árvala nannet dearvvašvuođastašuvdna- ja skuvladearvvašvuođabálvalusa 180 miljovnna kruvnnuin. Gelbbolašvuohta fysihkalaš aktivitehtaid ja dearvvašlaš borramušaid birra galgá buoriduvvot ja várrejuvvo sierra ruhta diehtojuohkináŋgiruššamii

 • Vuoruhit divššohasaid divššu

  16.10.2013 Preassadieđáhus Dearvvašvuođa- ja fuolahusdepartemeanta

  Ráđđehus árvala 2014 stáhtabušeahtas nannet buohcceviesuid ekonomiija 2,4 miljárda kruvnnuin, go buohtastahttá jagi 2013 salderejuvvon bušeahta. Dát galgá váikkuhit dasa ahte doaimmat lassánit 2,3 proseanttain. Ná stuorra bušehterejuvvon

 • Máhtolašvuođa áŋgiruššan – mánáidgárddiid rájes gitta dutkama rádjai

  15.10.2013 Preassadieđáhus Máhttodepartemeantta

  2014 Stádabušeahtta sisttisdoallá mearkkašahtti áŋgiruššamiid olles máhttosuorggis. Earret eará viiddida ráđđehus vuoigatvuođa mánáidgárdesadjái ja evttoha viiddis doaimmaid mat loktejit fidnofágaoahpahusa kvalitehta ja mat ožžot eambbosiid čađahit

 • 2014 stáhtabušeahtas: Tippenruđaid juohku rievdaduvvo – eanet valáštallamii

  14.10.2013 Preassadieđáhus Kulturdepartemeanta

  Ráđđehus árvala rievdadit tippenruđaid juohkima. Árvalus mielddisbuktá, ahte Norsk Tippinga 2014 badjebáhcagis juolluduvvo 56 proseantta valáštallamii, 14,9 proseantta kulturdoaimmaide, mat eai oaččo doarjaga stáhtabušeahtas, ja 18 proseantta

 • 2014 stáhtabušeahtas: Kulturfondii lasihit badjel 50 miljovnna kruvnno

  14.10.2013 Preassadieđáhus Kulturdepartemeanta

  Lassiruđain sáhttet dál áŋgiruššat buorebut koaraid, lávdedáidaga ja visuála dáiddasuorggi lágideddjiid ovdii.

 • 2014 stáhtabušeahtas: Ollašuhttá kulturloktema: 1 proseanta 2014 stáhtabušeahtas

  14.10.2013 Preassadieđáhus Kulturdepartemeanta

  - Min ráđđehus lohpidii, ahte maŋimusat 2014 geavahit proseantta stáhtabušeahtas kultuvrii. Dál mii ollašuhttit lohpádusa, kulturministtar Hadia Tajik dadjala.

 • 2014 stáhtabušeahtas: Olahan ulbmila eaktodáhtolaš servviid lassiárvodivatbuhtadusain

  14.10.2013 Preassadieđáhus Kulturdepartemeanta

  Ráđđehus árvala lasihit eaktodáhtolaš servviid lassiárvodivada buhtadusortnega 252 miljovnnain kruvnnuin, nu ahte dat šaddá 1,2 miljárdda kruvnno.

 • Juolludit eanet sámi ulbmiliidda

  14.10.2013 Preassadieđáhus Ođasmahttin-, hálddahus- ja girkodepartemeanta

  Ráđđehus árvala juolludit oktiibuot 912 miljovnna kruvnno sámi ulbmiliidda 2014, ja dat lea 26 miljovnna kruvnno eanet go 2013. - Sámi ulbmiliidda leat juolludan oktiibuot 317 miljovnna eanet dan rájes go ráđđehus bargagođii 2005. Lean erenoamáš

 • Logi proseantta lassáneapmi Birasgáhttendepartemeantta bušeahtas

  14.10.2013 Preassadieđáhus Birasgáhttendepartemeanta

  Birasgáhttendepartemeantta bušeahta lasihit 551,4 miljovnnain kruvnnuin, nu ahte dat šaddá 6 004,1 miljovnna kruvnno 2014. Dat lea 10,1 proseantta eanet go 2013 bušeahtas. Eanet ruđaid juolludit earret eará vuovdesuodjaleapmái, dálkkádatdutkamii,