Eanadoallo- ja biebmodepartemeanta

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Eanadoallo- ja biebmoministtar

Eanadoallopolitihkka fátmmasta eananhálddašeami, eanan- ja meahccedoalu, elliiddoalu, boazodoalu ja ođđa ealáhusaid ovdánahttima, main lea vuođđun eanandoallu.

Fáddá ja ipmárdus

Dokumeanttat

Buoret biebmodoalu nationála doaibmaplána – oanehaččat

Magihkalaš borran. Borramis lea sáhka eanet go bissehit čoliid bárgumis.Buori biepmu ja buriid borramiid geažil mii sáhttit stoahkat ja oahppat.Buori biepmu ja buriid borramiid geažil mii sáhttit loktet lossadit ja jurddašit garrasit.Buorre biebmu ja buorit borramat ožžot olbmuid loaktit ovttas.

Departemeanttas áigeguovdil

Rein på beite, Karasjok.

Heahtegearggusvuođafoanda lasihuvvo 20 miljovnna ruvnnuin

07.04.2020: Stuoradiggi lea odne čuovvulan ráđđehusa evttohusa ahte lasihit 20 miljovnna ruvnnu heahtegearggusvuođafondii. Liigeruhta galgá boazodolliid veahkehit dan erenoamáš váttis dilis mas sii dál leat, ja láhčit elliide ja boahttevaš buvttadeapmái buoret dili.

Boazodoallu.

Boazodoallu ja koronavirus (Covid-19)

17.03.2020: Koronavirus dahje njoammu geahpesdávda ii galgga hehttet Norgga beale boazodolliid guođoheamis bohccuid Ruoŧa bealde ja Norgga-Ruoŧa rádjaguovllus. Norgga beale boazodolliin, geat guođohit bohccuid Ruoŧa bealde lea lohpi rasttildit  Ruoŧa riikkarájá ja sii eai šatta ruovttukarantenii go bohtet Norgii. Ráddjemat ja dieđut njoammudávdda birra ođasmahttojuvvojit ja heivehuvvojit dađis, ja jos ođđa doaibmabijuide šaddá dárbu eastadit njoammudávdda leavvama.

Bajás