Eallit

Elliin galgá leat buorre dilli ja daiguin galgá meannudit čábbát. Dat guoská biebmobuvttadeaddji elliide, biebmo-, astoáigge-, áigeádje-, valáštallan- ja bálvaluselliide ja elliide, mat ellet luonddus. Dearvvaš ja álššalaš eallit leat biebmogollosa geađgejuolgi, ja leat dehálaččat ceavzilis animálalaš biebmobuvttadeapmái. Buorre elliiddearvvašvuohta ja -čálgu buvttiha beaktilet biebmobuvttadeami ja oadjebas biepmu, ja unnida medisiidnageavaheami, njoammunávdnasiid ja antibiohtavuosttaldusa. Sihkkarastin dihte dan, de ferte bargat systemáhtalaččat ja boahtte áiggi guvlui.

Sau på beite.

Elliidčálgu

Eanandoallo- ja biebmodepartemeanttas lea fágalaš ja politihkalaš ovddasvástádus elliidčálggus buot gáddeelliin, nugo šibihiin, biebmoelliin, ja fuođđuin. Elliidčálgu árvvoštallojuvvo obbalaččat leat buorren Norggas. Riikkaidgaskasaš oktavuođas lea Norgga elliidčálgonjuolggadusain alla dássi.

Ku på bås.

Elliiddearvvašvuohta

Sihke lojes eallit ja meahcceeallit sáhttet fáhtehallat sihke duođalaš ja ii nu duođalaš dávddaide. Muhtun elliiddávddat eai njoamo, muhto muhtumat njommot fas iešguđet muddui. Muhtun njoammu elliiddávddat sáhttet maiddái njoammut olbmuide ja muhtun dáhpáhusain sáhttet olbmot njoammudit elliid.

Oktavuohta

Biebmopolitihka ossodagat

Telefovdna: 22 24 95 59
Čujuhus: Postboks 8007 Dep, 0030 Oslo
Galledančujuhus: Teatergata 9 (R6), Oslo