Dyr

Dyr skal ha det bra og behandles godt. Dette gjelder matproduserende dyr, kjæle-, fritids-, hobby-, sports- og tjenestedyr, og viltlevende dyr. Friske og sunne dyr er en grunnstein i matkjeden, og er sentralt for bærekraftig animalsk matproduksjon. God dyrehelse og - velferd gir mer effektiv produksjon og trygg mat, fører til et lavt medisinforbruk, færre smittestoffer og mindre antibiotikaresistens. For å sikre dette må det jobbes systematisk og fremtidsrettet.

Kyllinger

Dyrevelferdsmelding

Regjeringen arbeider med å legge frem en ny stortingsmelding om dyrevelferd. Det har vært avholdt flere innspillsmøter og innspillsrunder, og innspillene er viktig for det videre arbeidet med meldingen.

Sau på beite.

Dyrevelferd

Landbruks- og matdepartementet har det faglige og politiske ansvaret for dyrevelferden til alle landdyr, det vil si husdyr, kjæledyr og vilt. Dyrevelferden vurderes samlet sett som god i Norge. I internasjonal sammenheng er norsk regelverk for dyrevelferd på et høyt nivå.

Ku på bås.

Dyrehelse

Både tamme og ville dyr kan rammes av sykdommer, både alvorlige og mindre alvorlige. Noen dyresykdommer er ikke smittsomme mens andre er det i varierende grad. Noen av de smittsomme dyresykdommene kan også smitte til mennesker og i noen tilfeller kan mennesker smitte dyr.

Kontakt

Avdeling for matpolitikk (MP)

Telefon: +47 22 24 92 50
Adresse: Postboks 8007 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Teatergata 9 (R6), Oslo