Reindrift

Reindrift er en liten næring i nasjonal målestokk, men i samisk og lokal sammenheng har den stor betydning for økonomi, sysselsetting og kultur. Målet er å sørge for en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift i Norge.

Rein på beite.

Reindrift

Reindrift som næring, kultur og livsform er unik både i nasjonal og internasjonal sammenheng.

Reinkjøtt er smaken av vidda.

Verdiskaping i reindriften

Reinens diett, som hovedsakelig består av viltvoksende planter, gjør at reinkjøtt er et smakfullt og eksklusivt bidrag til matmangfoldet i Norge.

Same med reinsdyr.

Reindrift og urfolks rettigheter

Reindriftspolitikken hviler på to selvstendige pilarer: næringspolitikk og urfolks rettigheter.

Aktuelt nå

Jon Georg Dale tok med statsminister Erna Solberg til Alta, der dei mellom anna vitjae reindriftsutøvar Nils Henrik Sara. Målet med turen var å belyse kultur, mat og aktivitetar knytt til reindrifta.

Reineigarar får færre avgifter

02.05.2018: – Reineigarar får ei avgiftslette når det gjeld kjøp av snøskuter og ATV på rundt 30 til 35 millionar kroner kvart år. Det vil redusere kostnadane for den enkelte reineigar og bidra til å gjere næringa meir lønnsam, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Samling av rein.

Semje om ny reindriftsavtale på 123,1 millionar kroner

28.02.2018: Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) og Staten er samde om ny reindriftsavtale for perioden 01.07.2018 - 30.06.2019. Avtalen har ei total ramme på 123,1 millionar kroner. Dette er ei auke på 4,5 millionar frå gjeldande avtale.

Dokumenter

Reindriftsavtale 1. juli 2018 – 30. juni 2019

05.03.2018: I henhold til Hovedavtalen for reindriftsnæringen av 26. februar 1993, har Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund inngått følgende reindriftsavtale for driftsåret 2018/2019, gjeldende fra 1. juli 2017 til 30. juni 2019.

Reindrift: Lang tradisjon – unike muligheter

Meld. St. 32 (2016–2017)

05.04.2017: Regjeringen presenterer en næringspolitisk melding om en samlet politikk for reindriften i Norge. Økologisk bærekraftig drift med god produksjon står sentralt i reindriftspolitikken. I meldingen drøftes strategier som legger til rette for at næringen bedre skal utnytte sitt potensial og sine muligheter i en rasjonell og markedsorientert retning.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldingerproposisjoner
NOUerhøringerlover og regler 
fra departementet