Reindrift

Reindrift er en liten næring i nasjonal målestokk, men i samisk og lokal sammenheng har den stor betydning for økonomi, sysselsetting og kultur. Målet er å sørge for en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift i Norge.

Rein på beite.

Reindrift

Reindrift som næring, kultur og livsform er unik både i nasjonal og internasjonal sammenheng.

Reinkjøtt er smaken av vidda.

Verdiskaping i reindriften

Reinens diett, som hovedsakelig består av viltvoksende planter, gjør at reinkjøtt er et smakfullt og eksklusivt bidrag til matmangfoldet i Norge.

Same med reinsdyr.

Reindrift og urfolks rettigheter

Reindriftspolitikken hviler på to selvstendige pilarer: næringspolitikk og urfolks rettigheter.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Rein på vidda.

Stabile reintall i tamreindrifta

23.01.2020: Per 31. mars 2019 var det ca. 215 tusen tamrein i Norge. Omtrent 150 tusen dyr beiter i Finnmark reinbeiteområde, mens det var 12–14 tusen dyr i hvert av reinbeiteområdene i Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og tamreinlagene.

Statens forhandlingsleder Anne Mari Glosli og  der i Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL), Ellinor Marita Jåma.

Overlevering av krav fra Norske Reindriftsamers landsforbund

09.01.2020: Norske Reindriftsamers landsforbund (NRL) overleverte i dag sitt krav til staten i forbindelse med forhandlingen om reindriftsavtalen 2020/2021.

Dokumenter

Prop. 90 L (2018–2019):

Endringer i reindriftsloven

Regjeringen har i dag fremmet en proposisjon overfor Stortinget om forslag til endringer i §§ 18 og 33 i reindriftsloven. Forslagene er en del av oppfølgingen av Meld. St. 32 (2016-2017) om reindriftspolitikken, som ble lagt fram for Stortinget i april 2017 og som Stortinget i hovedsak har sluttet seg til.

Reindrift: Lang tradisjon – unike muligheter

Meld. St. 32 (2016–2017)

Regjeringen presenterer en næringspolitisk melding om en samlet politikk for reindriften i Norge. Økologisk bærekraftig drift med god produksjon står sentralt i reindriftspolitikken. I meldingen drøftes strategier som legger til rette for at næringen bedre skal utnytte sitt potensial og sine muligheter i en rasjonell og markedsorientert retning.

Til toppen