Reindrift

Reindrift er en liten næring i nasjonal målestokk, men i samisk og lokal sammenheng har den stor betydning for økonomi, sysselsetting og kultur. Målet er å sørge for en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift i Norge.

Rein på beite.

Reindrift

Reindrift som næring, kultur og livsform er unik både i nasjonal og internasjonal sammenheng.

Reinkjøtt er smaken av vidda.

Verdiskaping i reindriften

Reinens diett, som hovedsakelig består av viltvoksende planter, gjør at reinkjøtt er et smakfullt og eksklusivt bidrag til matmangfoldet i Norge.

Same med reinsdyr.

Reindrift og urfolks rettigheter

Reindriftspolitikken hviler på to selvstendige pilarer: næringspolitikk og urfolks rettigheter.

Aktuelt nå

Viil Søyland

Overlevering av krav fra Norske Reindriftsamers Landsforbund

07.01.2022: Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) overleverte i dag sitt krav til staten i forbindelse med forhandlingen om Reindriftsavtalen for 2022/2023.

Landbruks- og matminister Sandra Borch.

Møte med reindriftsstyret 7.12.2021:

Statsråd Borch møtte Reindriftsstyret

07.12.2021: Rovdyr, Trollheimen, beitesituasjonen på Finnmarksvidda og fjellovens rammer for reinlagene var blant temaene landbruks- og matminister Sandra Borch ble orientert om i sitt første møte med Reindriftsstyret. Møtet ble avholdt 7. desember og foregikk digitalt.

Dokumenter

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2021/2022)

Prop. 189 S (2020–2021)

07.05.2021: Norske reindriftsamers landsforbund og staten ble 17. februar 2021 enige om ny reindriftsavtale for perioden fra 1. juli 2021 til 30. juni 2022. Avtalen omfatter økonomiske tiltak for reindriftsnæringen på 164,5 mill. kroner.

Reindrift: Lang tradisjon – unike muligheter

Meld. St. 32 (2016–2017)

Regjeringen presenterer en næringspolitisk melding om en samlet politikk for reindriften i Norge. Økologisk bærekraftig drift med god produksjon står sentralt i reindriftspolitikken. I meldingen drøftes strategier som legger til rette for at næringen bedre skal utnytte sitt potensial og sine muligheter i en rasjonell og markedsorientert retning.