Reindrift

Reindrift er en liten næring i nasjonal målestokk, men i samisk og lokal sammenheng har den stor betydning for økonomi, sysselsetting og kultur. Målet er å sørge for en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift i Norge.

Rein på beite.

Reindrift

Reindrift som næring, kultur og livsform er unik både i nasjonal og internasjonal sammenheng.

Reinkjøtt er smaken av vidda.

Verdiskaping i reindriften

Reinens diett, som hovedsakelig består av viltvoksende planter, gjør at reinkjøtt er et smakfullt og eksklusivt bidrag til matmangfoldet i Norge.

Same med reinsdyr.

Reindrift og urfolks rettigheter

Reindriftspolitikken hviler på to selvstendige pilarer: næringspolitikk og urfolks rettigheter.

Aktuelt nå

Reinsdyrkjøtt.

Norske forbrukere ønsker å spise mer reinsdyrkjøtt

19.10.2020: Markedsundersøkelser har avdekket at norske forbrukere ønsker å spise mer reinsdyrkjøtt. Det er særlig forbrukergruppen med høy matinteresse, og som er opptatt av dyrevelferd og sunnhet som ønsker å spise mer reinsdyrkjøtt. Denne gruppen kjennetegnes også av at de ønsker norsk- og lokalprodusert mat og de ønsker å lage retter fra bunnen av.

Illustrasjonsbilde for revidert statsbudsjett 2020

Revidert nasjonalbudsjett:

Ekstra løyvingar til skogbruket og reindrifta

12.05.2020: Med bakgrunn i situasjonen i skogbruket etter Covid 19-utbrotet gjer regjeringa framlegg om å løyve 50 millionar kroner til ei ekstraordinær tiltakspakke for skogbruket.

Dokumenter

Endringer i statsbudsjettet 2020:

Reindriftsavtalen 2020/2021

Norske Reindriftsamers landsforbund og Staten ble 27. februar 2020 enige om ny reindriftsavtale for perioden fra 1. juli 2020 til 30. juni 2021. Avtalen omfatter økonomiske tiltak for reindriftsnæringen på 149,5 millioner kroner.

Reindrift: Lang tradisjon – unike muligheter

Meld. St. 32 (2016–2017)

Regjeringen presenterer en næringspolitisk melding om en samlet politikk for reindriften i Norge. Økologisk bærekraftig drift med god produksjon står sentralt i reindriftspolitikken. I meldingen drøftes strategier som legger til rette for at næringen bedre skal utnytte sitt potensial og sine muligheter i en rasjonell og markedsorientert retning.