Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 1-20 av 26960 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Fugleinfluensa er påvist hos en villfugl i Rogaland

  27.11.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Mattilsynet varslet i dag Landbruks- og matdepartementet om at det er påvist høypatogen fugleinfluensa hos en død villfugl (kortnebbgås) i Rogaland. Dette er første gang høypatogen fugleinfluensa er påvist i Norge. Mattilsynet og

 • Fortsatt mulighet for større fleksibilitet i arbeidstiden

  27.11.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  De fire hovedsammenslutningene og staten ble 26. november 2020 enige om at bestemmelsen om kjernetid fortsatt skal oppheves midlertidig frem til og med 31. august 2021.

 • Byvekstavtale for Osloområdet signert i dag – Staten bidrar med over 16,5 milliarder

  27.11.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Byvekstavtalen vi signerte i dag vil bidra til bedre reisehverdager for svært mange i Osloområdet, med gode løsninger for kollektivtransport, sykkel og gange. Staten vil bidra med over 16,5 milliarder kroner inn i avtalen, blant annet over 8

 • Presseinformasjon: Utenriksministeren deltar på Natos utenriksministermøte

  27.11.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreide deltar på Natos utenriksministermøte 1. og 2. desember. Møtet avholdes digitalt.

 • Økt støtte til pandemibekjempelse

  27.11.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Regjeringen ønsker å øke Norges innsats for å stanse pandemien og foreslår ytterligere to milliarder kroner til det internasjonale arbeidet med å sikre rettferdig fordeling av vaksiner, medisiner, testutstyr og helsetjenester.

 • Nå kan du bruke el-sykkelen helt inn til Glitterheim

  27.11.2020 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Verneforskriften for Jotunheimen nasjonalpark er blitt endret slik at det ikke lenger er forbudt å bruke el-sykkel på veien inn til Glitterheim.

 • Nordmenns og briters rettigheter etter brexit

  27.11.2020 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Nye avtaler sikrer nordmenns rettigheter i Storbritannia og briters rettigheter i Norge etter at overgangsperioden utløper ved nyttår. I statsråd i dag ble overgangsreglene sanksjonerte. Brexit-loven trer i kraft 1. januar 2021, mens regjeringens

 • Åpen EU-høring om retningslinjene for støtte til miljø og energi

  27.11.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  EU-kommisjonen arbeider med å revidere retningslinjene for støtte til miljø og energi (EEAG). Interesserte aktører kan komme med innspill direkte til kommisjonen.

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 49

  27.11.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 49, 2020.

 • Ikraftsetting av endringer i verdipapirhandelloven (markedsmisbruk, tilsyn og sanksjoner)

  27.11.2020 Nyhet Finansdepartementet

  Kongen i statsråd har i dag vedtatt ikraftsetting av nasjonale regler som gjennomfører forordning EU nr. 596/2014 Markedsmisbruksforordningen. Markedsmisbruksforordningen og tilhørende regelverk settes i kraft i nasjonal rett 1.mars 2021.

 • Regjeringa vernar 28 viktige skogområde

  27.11.2020 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Regjeringa vernar 28 skogområde i sju fylke. Områda er levestad for ei rekkje truga artar. Mange av områda har svært høge verneverdiar, med lågtliggande og produktiv skog som er spesielt viktig i skogvernet.

 • E39 Lønset–Hjelset er klar for utbygging

  27.11.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Bygging av veg skal løyse samfunnsutfordringar. Aust for Molde sentrum skal det byggast eit nytt sjukehus. Da må vi sørge for at vegen til og frå sjukehuset er god nok. Strekninga har i dag ein låg standard, og det er på tide med ei oppgradering.

 • Vil etablere investeringsfond i nord

  27.11.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen foreslår i stortingsmeldingen om nordområdene å etablere et investeringsfond forvaltet fra Nord-Norge.

 • Nysaldert budsjett: Oppdaterte budsjettall for 2020

  27.11.2020 Pressemelding Finansdepartementet

  I nysaldert budsjett for 2020 anslås bruken av oljeinntekter til 392,5 milliarder kroner, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet. Dette tilsvarer 3,9 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen

 • Inntektssikringsordninga for lærlingar er forlenga

  27.11.2020 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Den mellombelse inntektssikringsordninga for lærlingar er forlenga ut mars etter at budsjettavtalen er på plass. Ordninga gjaldt opprinneleg fram til 1. november.

 • Regjeringen med 15 millioner til tiltak mot pengespillproblemer

  27.11.2020 Pressemelding Kulturdepartementet

  Det ble i dag fordelt 15 millioner kroner gjennom regjeringens Handlingsplan mot spilleproblemer. Pengene går til forskning, informasjon, forebygging og behandling av spilleproblemer.

 • Bedriftsutviklere kjemper om gjev pris

  27.11.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Innovasjon Norge deler hvert år ut Bedriftsutviklingsprisen (BU-prisen) i landbruket på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. Syv  regionale kandidater er nå klare. De resterende regionale vinnerne kåres utover i november. Og til slutt får den

 • Klagenemnd for tilskot til kulturarrangement

  27.11.2020 Nyheit Kulturdepartementet

  Klagenemnda for tilskot til kulturarrangement skal behandle klagar knytt til stimuleringsordninga og kompensasjonsordningane til kultursektoren, som er etablert som ein konsekvens av covid-19-pandemien.

 • Nett-tv

  Ein politikk for vekst og stabilitet – for menneska i nord og for landet

  27.11.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Forsvarsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Statsministerens kontor

  Eit sterkt og levande Nord-Noreg er ikkje berre viktig for nord, men for heile landet. Det seier dei åtte regjeringsmedlemma som i dag legg fram den nye stortingsmeldinga om nordområda.

 • Oppfølging av forslag i kvotemeldingen

  27.11.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen har i dag vedtatt endringer i strukturkvoteforskriftene. Vedtaket er en teknisk oppfølging av to forslag i kvotemeldingen som Stortinget har sluttet seg til.