Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i historisk arkiv. Der finner du også utdaterte aktueltsaker fra sittende regjeringer.

 • Utdrag frå energiminister Terje Aaslands kalender for veke 26, 27 og 29

  21.06.2024 Pressemelding Energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det kan skje endringar i programmet på kort varsel.

 • Jordbruksavtalen vedtatt i Stortinget

  21.06.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Jordbruksavtalen som regjeringen inngikk med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukerlag den 16. mai ble i dag vedtatt i Stortinget av et flertall bestående av partiene Ap, Sp V, MDG, Rødt, KrF og Pasientfokus. Partiene H, Frp og SV stemte imot.

 • Styrevalg i Gassco AS

  21.06.2024 Pressemelding Energidepartementet

  På generalforsamlingen 21. juni ble Bente Nyland og Karl-Petter Løken valgt inn som nye styremedlemmer i Gassco AS.

 • Regjeringen vil forbedre reglene om yrkesskade

  21.06.2024 Nyhet Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Regjeringen sender på høring et forslag til en ny yrkessykdomsliste samt forslag til endringer i folketrygdlovens yrkessykdomsregelverk. Forslagene skal trygge arbeidstakerne i et moderne arbeidsliv.

 • Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2024 fra Samferdselsdepartementet

  21.06.2024 Nyhet Samferdselsdepartementet

  Viktige regelendringer fra 1. juli 2024 på Samferdselsdepartementets ansvarsområde.

 • Betre forhold i fiskeindustrien

  21.06.2024 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Regjeringa vil utvide dagpengeperioden for dei permitterte i fiskeindustrien midlertidig, frå 26 til 52 veker innanfor ei periode på 18-månedar.Endringane skal sikre inntekt til personar som har vore lenge permittert.

 • Vil ha betre tilpassa krisesenter

  21.06.2024 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  Regjeringa føreslår mellom anna likeverdig butilbod for valdsutsette med rusmiddelutfordringar, forbod mot eigendel i tenesta og særskilde rettar til samar.

 • Nytt utvalg som skal vurdere spesialisthelsetjenestens økonomi

  21.06.2024 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen har nedsatt et teknisk beregningsutvalg for spesialisthelsetjenestens økonomi. Opprettelsen av utvalget er en oppfølging av Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2023-2027 - Vår felles helsetjeneste som ble lagt frem tidligere i år.

 • Åpner for å helautomatisere saksbehandlingen i våpensaker

  21.06.2024 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen har i dag lagt frem et lovforslag om bruk av helautomatiserte avgjørelser for å effektivisere politiets sin våpenforvaltning og korte ned saksbehandlingstiden i våpensaker. Forslaget åpner for å helautomatisere saksbehandlingen i saker

 • Pressemelding fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene: Rapport etter hovedoppgjøret 2024

  21.06.2024 Pressemelding Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Beregningsutvalget la i dag fram rapporten «Etter inntektsoppgjørene 2024». Rapporten gir en oversikt over årets oppgjør. Utvalget har oppsummert sentralt avtalte tillegg i en del forhandlingsområder, målt som bidrag til årslønnsveksten. Ved det

 • Norge og Sverige enige om å utvikle samarbeidet innenfor romsektoren

  21.06.2024 Nyhet Statsministerens kontor

  I forbindelse med møtet i Bodø 19. og 20. juni ble Norge og Sverige enige om å utvikle samarbeidet innenfor romsektoren.

 • Internasjonal matsvinnkonferanse

  21.06.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har sammen med Matvett, NORSUS og Nofima deltatt på en internasjonal konferanse om matsvinn i Nederland; "Towards halving food waste in Europe", med over 370 deltakere fra 33 land fra hele verdikjeden for mat.

 • Jobbsjansen ga 8 av 10 innvandrerkvinner arbeid

  21.06.2024 Nyheit Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  76 prosent av deltakarane i Jobbsjansen gjekk direkte over til jobb eller utdanning i 2023. Tilbodet er til heimeverande innvandrerkvinner som står langt i frå arbeidslivet.

 • Presseinvitasjon: Nå starter etableringen av beredskapslager for matkorn i Norge

  21.06.2024 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Beredskapslager for matkorn er en viktig sak for regjeringen og nå starter etableringen av lagre. Oppbyggingen av et beredskapslager av matkorn handler om å være forberedt på det utenkelige - en ekstra trygghet å ha om det skulle oppstå store

 • Presseinvitasjon: Klima- og miljøministeren møter USAs klimautsending John Podesta

  21.06.2024 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  USAs spesialutsending for klima, John Podesta, kjem til Oslo den 24. juni for å snakke med klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen om forsterka internasjonal klimapolitikk.

 • Eit løft for fosterheimane

  21.06.2024 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  I dag legg regjeringa fram fosterheimsmeldinga. I meldinga føreslår regjeringa tiltak som skal bidra til meir stabilitet og tryggleik for barna og fosterfamiliane gjennom betre oppfølging, meir føreseielege rammer og auka avgjerdsmakt til

 • Presseinvitasjon: Internasjonalt ministerbesøk til Østmarka

  21.06.2024 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Bevaring av natur står på programmet når klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen tar med seg ministere frå tropiske skogland til Østmarka nasjonalpark, onsdag 26. juni.

 • Nye medlemmer til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

  21.06.2024 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen har i statsråd i dag gjenoppnevnt ett medlem og ett varamedlem til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

 • Ny direktør for Arbeidstilsynet

  21.06.2024 Nyhet Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Arbeids - og inkluderingsdepartementet har utnevnt Ingvill Kvernmo som ny direktør for Arbeidstilsynet.

 • Vernar 27 skogområde i åtte fylke

  21.06.2024 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Regjeringa vernar i dag 27 nye skogområde i åtte fylke. Områda er viktige levestader for mange trua artar. Vernet er viktig for å ivareta desse artane i framtida.

 • Side 1 av 417
 • Side 1 av 417