Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 1-20 av 15424 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Norway is committed to the partnership with Brazil on reducing deforestation

  23.06.2017 News story Ministry of Climate and Environment

  Norway remains a proud partner to Brazil on reducing deforestation, and considers this partnership a great success. Brazil's results in the form of reduced deforestation 2005-2014 is one of the biggest climate measures ever. Norway will continue its

 • Nett-tv

  Nordisk ministerråd 2017: Toppmøte om antibiotikaresistens i Ålesund

  23.06.2017 Nyheit Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Antibiotikaresistens utgjør en alvorlig trussel mot menneskers og dyrs helse verden over. Toppmøtet i Ålesund sendes direkte på Nett-TV tirsdag 27. fra kl. 09:30.

 • Ny regional struktur i NAV

  23.06.2017 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie støtter NAV-direktørens anbefalinger om ny regional struktur i NAV. Statsråden er også - med ett unntak - enig i plasseringen av de 12 regionkontorene.

 • CWD/skrantesjuke: Ber om konkret plan for reetablering av villreinbestand

  23.06.2017 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har i dag 23. juni gitt Mattilsynet tilbakemelding på saneringsplanen for uttak av villreinbestanden i Nordfjella sone 1, der det er påvist CWD/skrantesjuke.

 • Klage rett til miljøinformasjon førte ikke frem

  23.06.2017 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klagen mot Norge førte ikke frem. Komiteen som skal påse at Århuskonvensjonen overholdes av landene som er parter til den, har nå kommet med sin avgjørelse. Den konkluderer med at det ikke er noen grunnleggende mangler ved norske klage- og

 • Avtale om å redusere matsvinn

  23.06.2017 Nyhet Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen og den norske matbransjen har undertegnet en avtale om å redusere matsvinnet i Norge med 50 prosent innen 2030.

 • Statsministerens program veke 26

  23.06.2017 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg reiser denne veka mellom anna til Sogn og Fjordane.

 • 10 nye utvalde kulturlandskap i jordbruket

  23.06.2017 Nyheit Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet

  Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet har etter ei tilråding frå Landbruksdirektoratet, Miljødirektoratet og Riksantikvaren utpeikt 10 nye utvalde kulturlandskap i jordbruket i 2017.

 • Statsråd Sanner møter Sametinget i Karasjok

  23.06.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vitjar Karasjok 26.juni , for halvårleg politisk møte med Sametinget.

 • Nett-tv

  Utredning fra sentralbanklovutvalget

  23.06.2017 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansminister Siv Jensen (Frp) mottok i dag sentralbanklovutvalgets utredning med forslag til ny sentralbanklov. Utvalget har også gått gjennom organiseringen av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland.

 • TBU: Hovedpunkter fra rapporten etter inntektsoppgjørene 2017

  23.06.2017 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Beregningsutvalget la fram en foreløpig utgave av sin hovedrapport foran årets mellomoppgjør 20. februar og en endelig utgave 31. mars, jf. NOU 2017: 10. I denne rapporten gis en oversikt over hovedtrekkene i årets mellomoppgjør.

 • Statens pensjonsfond utland bør forvaltes av et eget selskap

  23.06.2017 Pressemelding Finansdepartementet

  Sentralbanklovutvalget anbefaler at Statens pensjonsfond utland (SPU) forvaltes av et eget særlovselskap utenfor Norges Bank.

 • Norges Bank bør ha en egen komite for pengepolitikk og finansiell stabilitet og et uavhengig styre

  23.06.2017 Pressemelding Finansdepartementet

  Sentralbanklovutvalget foreslår at det opprettes en komite for pengepolitikk og finansiell stabilitet i Norges Bank. Samtidig foreslås det at styret skal være uavhengig av bankens administrasjon.

 • Forslag til ny sentralbanklov

  23.06.2017 Pressemelding Finansdepartementet

  Sentralbanklovutvalget foreslår ny sentralbanklov som fastsetter et klart formål for Norges Bank. Det foreslås også at banken får oppgaven med å fastsette motsyklisk kapitalbuffer, og at det åpnes for at Norges Bank kan regulere kravene til nye

 • - Brasil ein viktig partnar for Norge

  23.06.2017 Nyheit Olje- og energidepartementet

  Statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde la vekt på det nære energisamarbeidet mellom Norge og Brasil då ho innleia under eit rundebordsmøte i samband med den brasilianske presidenten, Michel Temer sitt besøk til Norge.

 • Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 26

  23.06.2017 Pressemelding Utanriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 26, 2017.

 • Verdipapirlovutvalgets tredje delutredning

  23.06.2017 Nyhet Finansdepartementet

  Verdipapirlovutvalget har i dag overlevert sin tredje delrapport til Finansdepartementet. Rapporten inneholder forslag til endringer i verdipapirhandellovens regler om markedsmisbruk, sanksjoner og straff.

 • Statsministeren møtte Brasils president

  23.06.2017 Nyhet Statsministerens kontor

  - Jeg er bekymret for at avskogingen i Brasil igjen har økt, og at det er krefter i Brasil som arbeider for å svekke miljøloven og redusere beskyttede områder. Dette sa statsminister Erna Solberg da hun tok imot Brasils president Michael Temer på

 • Utenriksministeren til Festspillene i Nord-Norge

  23.06.2017 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende er invitert til å åpne Festspillene i Nord-Norge, i Harstad 24. juni.

 • Gode råd om sikkerhet til alle som stiller til valg i høst

  23.06.2017 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet

  Det norske demokratiet bygger på åpenhet og tillit til valggjennomføringen. I lys av den økte oppmerksomheten på uønsket påvirkning ved valg i andre land, sender regjeringen nå ut en brosjyre til alle som stiller til valg i høst med gode råd om