Nyheter og pressemeldinger

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv.

Viser 1-20 av 23230 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Regulering av private barnehager: Nye rapporter om pensjon i private barnehager

  22.11.2019 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Det er store forskjeller i pensjonskostnader mellom barnehager med ytelsesbaserte- og innskuddsbaserte ordninger, viser en ny rapport fra BDO. - Regjeringen ønsker et finansieringssystem som gir gode vilkår for private barnehager, både små og store.

 • Overføring av klimakvoter fra kvotepliktig til ikke-kvotepliktig sektor

  22.11.2019 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen ber i nysaldert budsjett om fullmakt fra Stortinget til at Norge kan overføre klimakvoter fra EUs bedriftskvotesystem til ikke-kvotepliktig sektor i perioden 2021-2030. Det åpner for ytterligere reduksjoner i de samlede

 • Nysalderingen: Styrking av politiet

  22.11.2019 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår å bevilge ytterligere 30 millioner kroner til store og krevende etterforskningssaker.

 • Ny eierskapsmelding

  22.11.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Den nye eierskapsmeldingen legger til rette for verdiskaping i dag og i fremtiden. Samtidig styrker og tydeliggjør regjeringen forventningene til selskapene, blant annet når det gjelder åpenhet, mangfold og ansvarlighet.

 • Utdrag frå olje- og energiminister Kjell-Børge Freibergs kalender for veke 48

  22.11.2019 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

 • Nysalderingen: NAV-saken: Styrking av Riksadvokatembetet

  22.11.2019 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår å bevilge 2 millioner kroner til Riksadvokatembetet for å dekke økte utgifter i forbindelse med NAV-saken i 2019.

 • Ny nasjonal helse- og sykehusplan: Slik skal vi møte utfordringene i helsetjenesten

  22.11.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Vi blir flere, vi blir eldre, flere av oss får kroniske sykdommer, og vi forventer mer av helsetjenesten. Mangel på arbeidskraft, spesielt sykepleiere og helsefagarbeidere, setter grenser for hvordan vi kan løse oppgavene i helsetjenesten. Den nye

 • 38,4 millioner til ALIS-Nord og ALIS-Vest

  22.11.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår i nysalderingen av budsjettet for 2019 at det settes av 38,4 millioner for å bedre rekrutteringen til fastlegeordningen gjennom prosjektene ALIS-Nord og ALIS-Vest.

 • 30 millioner til Altinn

  22.11.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Brønnøysundregistrene med 30 millioner kroner. Pengene skal dekke utgifter til drift og forvaltning av Altinn.

 • Regjeringen vil sette av 715 millioner i tilskuddsordning for kommunedelen av Helseplattformen

  22.11.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen foreslår i nysalderingen av budsjettet for 2019 at det settes av 715 millioner kroner for å legge til rette for deltakelse fra kommunene og fastleger i Midt-Norge i Helseplattformen.

 • Nye lokaltog skal betre togtilbodet på Østfoldbanen

  22.11.2019 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Mange lokaltog i Oslo-området er gamle og klare for utskifting. Vi foreslår no å kjøpe 30 nye lokaltog, og dei fleste av desse skal erstatte dei eldste toga på Østfoldbanen. Dei nye lokaltoga kjem til å ha plass til fleire passasjerar og bidra til

 • Vikarer for politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet

  22.11.2019 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke og politisk rådgiver Saliba Andreas Korkunc går ut i foreldrepermisjon på nyåret. Inger Klippen skal være vikar for Bjerke, mens Erlend Svardal Bøe blir vikar for Korkunc.

 • Ny direktør for Statens kartverk

  22.11.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Administrerende direktør Johnny Welle ble i statsråd i dag tilsatt som direktør for Kartverket i et åremål på seks år.

 • En ekstra milliard til studentboliger i 2019

  22.11.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår å øke Husbankens låneramme med 1 milliard kroner i 2019. - Økningen skal gå til å støtte opp om den ekstraordinære satsingen på studentboliger. Dermed vil en rekke viktige studentboligprosjekter få tilsagn om lån allerede i år,

 • Endringar blant statssekretærane

  22.11.2019 Pressemelding Statsministerens kontor

  Kongen har i statsråd i dag konstituert Inger Klippen som statssekretær for helseminister Bent Høie frå og med 1. januar 2020 til og med 4. oktober 2020.

 • Tomas Berg blir ny administrerende direktør for Statens pensjonskasse

  22.11.2019 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Ekspedisjonssjef Tomas Berg ble i statsråd i dag oppnevnt til ny administrerende direktør for Statens pensjonskasse for en åremålsperiode på seks år. Berg kommer fra stillingen som ekspedisjonssjef for pensjonsavdelingen i Arbeids- og

 • Beitedyr er en ressurs

  22.11.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Det er viktig å utnytte beiteressursene på best mulig måte. NIBIO kartlegger utmarka i Norge for å gi husdyreierne god oversikt over hvilke områder som burde satses på for å beholde beitekvaliteten. Så langt er 10 prosent av utmarka i Norge kartlagt.

 • Ledig stilling i Brussel EU-Delegasjonen - Spesialutsending for matvareproduksjon

  22.11.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Ønsker du å skape gjennomslag for norske interesser internasjonalt og bidra til løsninger på globale utfordringer? Vi er en utenrikstjeneste for hele Norge og representerer hele det norske statsapparatet utad. En karriere i utenrikstjenesten byr på

 • Statsministerens program veke 48

  22.11.2019 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU). Måndag 25. november

 • Norge lanserer utviklingsstrategi for å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer

  22.11.2019 Pressemelding Utenriksdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  -  Vi får ikke utryddet fattigdommen i verden innen 2030 uten bedre helse. Nå lanserer Norge som første land i verden en strategi for å bekjempe ikke-smittsomme sykdommer i utviklingsland,  sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Til toppen