Nyheter og pressemeldinger

Her finner du siste nytt fra departementene og Statsministerens kontor.

Nyheter og pressemeldinger fra tidligere regjeringer finner du i Historisk arkiv

Viser 1-20 av 28542 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Statsministerens program veke 16

  17.04.2021 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU).

 • Forenklet utgave av koronasertifikat i mai

  16.04.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Arbeidet med den tekniske løsningen for et koronasertifikat er i full gang. Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett SF utvikler sertifikatet slik at den tekniske løsningen er på plass innen regjeringen

 • Legger til rette for massetesting av covid-19

  16.04.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen skal snart legge frem sin plan for massetesting av covid-19. For å forberede dette, har regjeringen i dag endret reglene slik at finansiering av massetesting kan skje gjennom folketrygden. Det legges av opptil 836 millioner kroner til

 • Regelendring for ferdsel med båt med elmotor

  16.04.2021 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Kommunene får med denne endringen av motorferdselloven myndighet til å tillate ferdsel med båt med elmotor på vann som er mindre enn 2 kvadratkilometer. I kommunenes vurdering skal det det legges vekt på hensynet til viltarter og fugler, og spesielt

 • Norge gir innspill til EU-høring om seksuelle overgrep mot barn

  16.04.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  Torsdag 15. april sendte tre norske ministre et norsk innspill til EUs høring om nye regler for å bekjempe seksuelle overgrep mot barn på nett.

 • Åpen EU-høring om forslag til reviderte retningslinjer for statsstøtte til forskning, utvikling og innovasjon

  16.04.2021 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  EU-kommisjonen arbeider med å revidere retningslinjene for statsstøtte til forskning, utvikling og innovasjon (RDI). Nå kan interesserte aktører komme med innspill direkte til kommisjonen.

 • Endring i reiseråd for område i Finland

  16.04.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  På bakgrunn av Folkehelseinstituttets ukentlige vurdering av smittesituasjonen for koronaviruset har regjeringen besluttet at sykehusdistriktet Syd-Österbotten i Finland går fra gult til rødt på smittekartet for Europa.

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 16

  16.04.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 16, 2021.

 • Foreslår å lovfeste forsterka klimamål for 2030 og 2050

  16.04.2021 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Eit forslag om å endre klimamåla i klimalova for 2030 og 2050 er sendt til Stortinget . Endringane i lova vil innebere at dei lovfesta klimamåla samsvarar med dei forsterka klimamåla regjeringa alt har vedtatt.

 • Nett-tv

  Raja dobler stimuleringsordningen for kultur og ber Kulturrådet behandle alle avslag på nytt

  16.04.2021 Pressemelding Kulturdepartementet

  For første halvår 2021 var det opprinnelig satt av 400 millioner kroner til stimuleringsordningen for kultursektoren. Etter nyttår ble smittesituasjonen mer alvorlig, som følge av det muterte, britiske viruset, og begrensingene på arrangementer ble

 • Kunnskapsbank med skadedata fra naturhendelser skal bidra til forebygging og reduserte skader

  16.04.2021 Nyhet Justis- og beredskapsdepartementet

  Kongen i statsråd har i dag sanksjonert Stortingets vedtak til lov om endringer i sivilbeskyttelsesloven. Endringene trer i kraft 1. mai 2021.

 • Undertegner tilleggsavtale om forsvarssamarbeid med USA

  16.04.2021 Nyhet Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet

  - USA er Norges viktigste allierte, og vi har hatt et nært og godt forsvarssamarbeid i mer enn 70 år. Avtalen er en modernisering og videreutvikling av avtalene og samarbeidet som vi allerede har med USA. Den er viktig for norsk sikkerhet i rammen

 • Eitt skritt nærare ny veg mellom Ulefoss og Lunde

  16.04.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Ein ny fylkesveg mellom Ulefoss og Lunde (Kaste-Stoadalen) vil bety mykje for trafikktryggleiken for bebuarar og mjuke trafikantar, så vel som tunge køyretøy. Med trafikksikker veg sikrar vi eit viktig bindeledd mellom Lunde og nedre og midtre

 • Regjeringen har tildelt høyt rangerte krigsdekorasjoner for innsats i internasjonale operasjoner

  16.04.2021 Nyhet Forsvarsdepartementet

  - Norske soldater i internasjonale operasjoner er forberedt på å gå inn i krevende og risikofylte oppdrag. Soldatene som i dag er tildelt regjeringens medaljer har vist personlig mot og fremragende innsats ut over det som er forventet. Dette er en

 • Hjelpestønad til barn skal ikke lenger reduseres under sykehusopphold

  16.04.2021 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringen forslår endringer i folketrygdloven slik at hjelpestønaden til barn under 18 år løper uendret også under langvarige sykehusopphold.

 • Kompensasjonsordning for utanlandske arbeidstakarar

  16.04.2021 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Utanlandske arbeidstakarar frå EØS-området får kompensasjon for den tida dei er hindra i å kome på arbeid medan grensene til Noreg er stengde. Arbeidsgjevar skal forskuttere beløpet og søke refusjon frå NAV.

 • Regjeringen vil videreføre norsk deltakelse i Kreativt Europa

  16.04.2021 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringen foreslår å videreføre norsk deltakelse i Kreativt Europa, EUs program for kulturell og kreativ sektor. Med rundt 40 deltakende land og et budsjett på 2,52 milliarder euro er Kreativt Europa et av verdens største kulturprogram med nedslag

 • Ny sanksjonslov trer i kraft

  16.04.2021 Nyhet Utenriksdepartementet

  - Med den nye sanksjonsloven kan vi nå raskt og effektivt gjennomføre EUs restriktive tiltak som Norge slutter opp om, i norsk rett. Det gjelder blant annet EUs nye sanksjonsregime mot alvorlige menneskerettighetsovergrep. Samtidig vil loven styrke

 • Vil utsette og forlenge innbetalingsperioden for utsatt skatt og avgift

  16.04.2021 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen foreslår å utsette og forlenge innbetalingsperioden for utsatte skatte- og avgiftskrav. Forslaget innebærer at innbetalingen av utsatte krav starter 31. oktober 2021, og at avdragsperioden øker fra 6 til 12 måneder.

 • Nett-tv

  Presseinvitasjon: Pressekonferanse kl. 12.00 om stimuleringsordningen for kultursektoren

  16.04.2021 Pressemelding Kulturdepartementet

  Fredag 16. april kl. 12.00 vil kultur- og likestillingsminister Abid Raja informere om ordningene for kultursektoren, samt om ordningen for idrett og frivillighet. Pressekonferansen kan følges digitalt.