Finansdepartementet

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet (FIN) har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, overvåke finansmarkedene og samordne arbeidet med statsbudsjettet.

Hovedsaker frå Finansdepartementet:

Nett-tv

Finansminister Siv Jensen og statsminister Erna Solberg

Pressekonferanse 16. februar 2017:

Økt aksjeandel i pensjonsfondet og justert anslag for fondsavkastningen

Regjeringen har i dag konkludert i to saker som har betydning for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland og den økonomiske politikken. Regjeringen vil foreslå for Stortinget at aksje­andelen i fondet økes til 70 prosent. Regjeringen vil også foreslå at det fra nå av legges til grunn en forventet real­avkastning av fondet på 3 prosent, mot tidligere 4 prosent. Dette tallet har en sentral plass i retningslinjene for finanspolitikken.

Nett-tv

Pressekonferanse 6. februar 2017:

Delingsøkonomien gir muligheter og utfordringer

Finansminister Siv Jensen mottok mandag 6. februar 2017 utredningen fra utvalget som har vurdert hvordan delingsøkonomien kan bidra til mer effektiv ressursbruk.

Dokument

Nasjonalbudsjettet 2017:

Meld. St. 1 (2016–2017)

Stortingsmelding nr 1 er nasjonalbudsjettet, der Regjeringen gir en oversikt over samfunnsøkonomien og begrunner sine prioriteringer og budsjettforslag.

Statsbudsjettet 2017:

Prop. 1 S (2016–2017) Gul bok

Stortingsproposisjon nr 1, Gul bok, inneholder en samlet framstilling av regjeringens forslag til budsjettvedtak. I forslaget til vedtak blir det samlede statsbudsjettet fordelt på kapitler og poster etter departement. Detaljene kommer i fagproposisjonene for hvert departement.