Finansdepartementet

Jan Tore Sanner (H)

Finansminister

Finansdepartementet (FIN) har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og forvaltningen av Statens pensjonsfond.

Tema og innsikt

Illustrasjonsbilde for revidert statsbudsjett 2020

Revidert nasjonalbudsjett 2020

12. mai legger Regjeringen Solberg frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2020.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Forvaltning av Statens pensjonsfond

Finansdepartementet har det overordnede ansvaret for forvaltningen av Statens pensjonsfond. Den operative forvaltningen av SPU og SPN ivaretas av henholdsvis Norges Bank og Folketrygdfondet. Forvaltningen skjer innenfor mandater fastsatt av Finansdepartementet.

illustrasjon kompensasjon

Kompensasjonsordning for næringslivet

Foretak med stort omsetningsfall som følge av virusutbruddet kan få kompensasjon fra staten til å dekke en andel av sine uunngåelige faste kostnader.

Dokumenter

Revidert nasjonalbudsjett

Meld. St. 2 (2019–2020)

Verdiskapingen i norsk økonomi har falt kraftig som følge av koronapandemien og omfattende smitteverntiltak både her hjemme og i resten av verden. Store deler av norsk næringsliv er eller har vært rammet.

Revidert nasjonalbudsjett

Prop. 107 LS (2019–2020)

I Revidert nasjonalbudsjett 2020 foreslår regjeringa fleire nye endringar i skatte- og avgiftslovgjevinga som ein respons på utbrotet av koronaviruset. Desse framlegga inneber at skatte- og avgiftsinntektene vert reduserte med om lag 9,8 mrd. kroner påløpt og 8,7 mrd. kroner bokført samanlikna med saldert budsjett for 2020.

Aktuelt fra departementet

Nett-tv

Bunke med dokumenter

Utredning fra Etikkutvalget

15.06.2020: Finansminister Jan Tore Sanner (H) mottok i dag utredningen Verdier og ansvar fra Etikkutvalget. Utvalget har gjennomgått det etiske rammeverket for Statens pensjonsfond utland (SPU).

Illustrasjon av Norge som kart

Norges vei ut av krisen - skape mer og inkludere flere

29.05.2020: Regjeringen legger i dag frem økonomiske tiltak som skal styrke norske bedrifter og arbeidsplasser, og bidra til grønn omstilling. På denne måten skal Norge komme ut av koronakrisen.

Til toppen