Finansdepartementet

Finansdepartementet (FIN) har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og forvaltningen av Statens pensjonsfond.

Hovedsaker frå Finansdepartementet:

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

30.11.2018:

Nysaldert budsjett: Oppdaterte budsjettall for 2018

I nysaldert budsjett anslås bruken av oljeinntekter til 213,8 milliarder kroner, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet. Dette tilsvarer 2,5 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året og utgjør 7,2 prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge.

Nett-tv

Klimarisikoutvalgets rapport blir overlevert

12.12.2018:

Rapport fra Klimarisikoutvalget overlevert

Finansminister Siv Jensen (Frp) mottok i dag utredningen om klimarelaterte risikofaktorer og deres betydning for norsk økonomi fra utvalgsleder Martin Skancke i Klimarisikoutvalget.

Dokumenter

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Nysaldert budsjett 2018:

Prop. 33 S (2018–2019)

Regjeringen legger med dette frem proposisjonen om ny saldering av statsbudsjettet for 2018. Proposisjonen gjør rede for endringer som er vedtatt av Stortinget eller foreslått i proposisjoner fra regjeringen hittil i år og inneholder forslag om ytterligere endringer på statsbudsjettet.

Illustrasjon gul bok

Statsbudsjettet 2019:

Prop. 1 S Gul bok (2018–2019)

Norge er et land med store muligheter. Høy arbeidsinnsats og høy produktivitet er grunnlaget for høy verdiskaping i hele landet. Regjeringen baserer sin økonomiske politikk på at verdier må skapes før de kan deles. Regjeringen vil føre en ansvarlig økonomisk politikk, der den offentlige pengebruken tilpasses situasjonen i økonomien innenfor handlingsregelens rammer.

Til toppen