Finansdepartementet

Siv Jensen (Frp)

Finansminister

Finansdepartementet (FIN) har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og forvaltningen av Statens pensjonsfond.

Tema og innsikt

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Bruk av oljepenger

Handlingsregelen er en plan for jevn og gradvis økning i bruken av oljeinntekter, om lag i takt med utviklingen i forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland (SPU).

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Forvaltning av Statens pensjonsfond

Finansdepartementet har det overordnede ansvaret for forvaltningen av Statens pensjonsfond. Den operative forvaltningen av SPU og SPN ivaretas av henholdsvis Norges Bank og Folketrygdfondet. Forvaltningen skjer innenfor mandater fastsatt av Finansdepartementet.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Metodeutvalget

Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål skal gi faglige råd knyttet til Finansdepartementets arbeid med makroøkonomiske problemstillinger.

Dokumenter

Revidert nasjonalbudsjett 2019:

Meld. St. 2 (2018–2019)

Regjeringen vil skape et bærekraftig velferdssamfunn gjennom å omstille norsk økonomi, skape vekst og flere jobber og sikre flere ben å stå på.

Revidert nasjonalbudsjett 2019:

Prop. 114 S (2018–2019)

Det går godt i norsk økonomi. Veksten er sterk, stadig flere kommer i jobb og den registrerte arbeidsledigheten har ikke vært lavere på ti år.

Aktuelt fra departementet

Nett-tv

Illustrasjon for revidert nasjonalbudsjett 2019

Revidert nasjonalbudsjett 2019:

Den gode utviklingen i norsk økonomi fortsetter

Det går godt i norsk økonomi. Flere kommer i jobb, og veksten er høy. Investeringsviljen i fastlandsbedriftene har ikke vært sterkere på ti år. Den positive utviklingen ser ut til å fortsette fremover. I revidert budsjett 2019 viderefører regjeringen en økonomisk politikk som legger til rette for fortsatt omstilling, nyskaping og vekst i norsk økonomi.

Bilde som viser blokk og hånd med penn

Finansmarkedsmeldingen 2019:

Et robust og moderne finanssystem

– Regjeringen legger til rette for videreutvikling av et motstandsdyktig og moderne finanssystem, med lav risiko og gode tjenester, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Til toppen