Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Finansdepartementet

Jan Tore Sanner (H)

Finansminister

Finansdepartementet (FIN) har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og forvaltningen av Statens pensjonsfond.
Illustrasjons for Statsbudsjettet 2021

Statsbudsjettet 2021

Regjeringen Solberg la frem sitt forslag til statsbudsjett for 2021 onsdag 7. oktober. Alle dokumenter og all informasjon om budsjettet er tilgjengelig på "Statsbudsjettet 2021".

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Forvaltning av Statens pensjonsfond

Finansdepartementet har det overordnede ansvaret for forvaltningen av Statens pensjonsfond. Den operative forvaltningen av SPU og SPN ivaretas av henholdsvis Norges Bank og Folketrygdfondet. Forvaltningen skjer innenfor mandater fastsatt av Finansdepartementet.

illustrasjon kompensasjon

Kompensasjonsordning for næringslivet

Foretak med stort omsetningsfall som følge av virusutbruddet kan få kompensasjon fra staten til å dekke en andel av sine uunngåelige faste kostnader.

Dokumenter

Nasjonalbudsjettet 2021

Meld. St. 1 (2020–2021)

Oppdaterte hovedtall for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken.

Statsbudsjettet 2021

Prop. 1 S Gul bok (2020–2021)

Samlet framstilling av regjeringens forslag til budsjettvedtak. I forslaget til vedtak blir det samlede statsbudsjettet fordelt på kapitler og poster etter departement.

Aktuelt fra departementet

Illustrasjon av en hånd som får en mynt

26. januar 2021

Innspillsmøte om videre krisetiltak og økonomisk politikk

Hva har vår egen og andre lands håndtering av koronakrisen lært oss om hvordan økonomiske tiltak bør utformes når smitteverntiltakene skal fases ut og vi skal tilbake til en mer normal hverdag?

Nett-tv

Bilde fra pressekonferanse

10. november 2020

Pressekonferanse om nye økonomiske tiltak

Finansminister Jan Tore Sanner, næringsminister Iselin Nybø og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad inviterer til pressekonferanse om nye økonomiske tiltak 10. november.