Finansdepartementet

Finansdepartementet (FIN) har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og forvaltningen av Statens pensjonsfond.

Hovedsaker frå Finansdepartementet:

Nett-tv

""

Revidert nasjonalbudsjett 2018:

Høyere vekst, lavere ledighet og et mer bærekraftig velferdssamfunn

Norsk økonomi har reist seg etter tilbakeslaget og er nå preget av optimisme og solid vekst. Statsbudsjettet som ble lagt frem i fjor høst treffer godt situasjonen vi er i. Hovedlinjene videreføres derfor i det reviderte budsjettet for 2018.

""

Pressemelding 15.05.2018:

Nøkkeltall i revidert nasjonalbudsjett 2018

For å gi lik tilgang til makroøkonomiske tall som kan være markedssensitive, offentliggjør Finansdepartementet her enkelte nøkkeltall før fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett klokken 10.45. En mer detaljert anslagstabell publiseres sammen med budsjettet.

Dokument

Illustrasjonsbilde. Finansmarkedsmeldingen 2018

27.04.2018

Meld. St. 14 (2017–2018)

I meldingen redegjøres det for utsiktene for finansiell stabilitet, regelverksutviklingen og næringspolitikken på finansmarkedsområdet, og arbeidet med å sikre gode og trygge finansielle tjenester til forbrukerne. Meldingen gir også en oversikt over virksomheten til Norges Bank, Finanstilsynet, Folketrygdfondet og Det internasjonale valutafondet (IMF) i 2017.

Illustrasjonsbilde: Vekt

02.03.2018

Meld. St. 8 (2017–2018)

I meldingen redegjøres det for ny forskrift for pengepolitikken. Den nye forskriften er en modernisering av forskriften som ble fastsatt i 2001. Det har vært en utvikling både i tenkningen om og praktiseringen av pengepolitikken siden da. Et utgangspunkt for moderniseringen av forskriften har vært å fange opp denne utviklingen og bringe forskriften i samsvar med hvordan pengepolitikken i dag blir utøvd.