Finansdepartementet

Finansdepartementet (FIN) har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og forvaltningen av Statens pensjonsfond.

Hovedsaker frå Finansdepartementet:

Illustrasjonsbilde. Foto: Norges Bank

17.04.2018:

Nye krav til bankenes kontantberedskap

Finansdepartementet har i dag presisert i forskrift at bankene skal ha løsninger for å kunne møte en eventuell økt etterspørsel etter kontanter ved svikt i de elektroniske betalingssystemene.

Nett-tv

Illustrasjonsbilde for meldingen til Statens pensjonsfond 2018. Av Remi Thoresen, 07 Media AS

Pressemelding 10.04.2018:

God og ansvarlig forvaltning av Statens pensjonsfond

­­– Vi har en god forvaltning av våre felles sparepenger. Den er åpen, ansvarlig, langsiktig og kostnadseffektiv. Både Norges Bank og Folketrygdfondet har levert gode resultater over tid, sier finansminister Siv Jensen.

Dokument

Illustrasjonsbilde for meldingen til Statens pensjonsfond 2018. Av Remi Thoresen, 07 Media AS

10.04.2018

Meld. St. 13 (2017–2018)

Finansdepartementet legger i denne meldingen frem resultater og vurderinger av forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2017. Meldingen drøfter flere viktige temaer i videreutviklingen av strategien for investeringene. Den gjør også rede for arbeidet med ansvarlig forvaltning.

Illustrasjonsbilde: Vekt

02.03.2018

Meld. St. 8 (2017–2018)

I meldingen redegjøres det for ny forskrift for pengepolitikken. Den nye forskriften er en modernisering av forskriften som ble fastsatt i 2001. Det har vært en utvikling både i tenkningen om og praktiseringen av pengepolitikken siden da. Et utgangspunkt for moderniseringen av forskriften har vært å fange opp denne utviklingen og bringe forskriften i samsvar med hvordan pengepolitikken i dag blir utøvd.