Finansdepartementet

Finansdepartementet (FIN) har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og forvaltningen av Statens pensjonsfond.

Hovedsaker frå Finansdepartementet:

Nett-tv

Utvalgsleder Svein Gjedrem

Pressekonferanse 23. juni 2017

Utredning fra sentralbanklovutvalget

Finansminister Siv Jensen (Frp) mottok i dag sentralbanklovutvalgets utredning med forslag til ny sentralbanklov. Utvalget har også gått gjennom organiseringen av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland.

Nett-tv

" "

Pressekonferanse 11. mai 2017

Revidert nasjonalbudsjett 2017

Det økonomiske opplegget som ble lagt i Nasjonalbudsjettet 2017 treffer godt. I Revidert nasjonalbudsjett 2017 viderefører regjeringen derfor prioriteringene som fremmer flere jobber, bedre velferd og en trygg hverdag.

Dokument

" "

Revidert nasjonalbudsjett 2017

Meld. St. 2 (2016–2017)

" "

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2017

Prop. 129 S (2016–2017)

I proposisjonen fremmes det forslag til bevilgningsendringer i statsbudsjettet for 2017.