Finansdepartementet

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet (FIN) har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, overvåke finansmarkedene og samordne arbeidet med statsbudsjettet.

Hovedsaker frå Finansdepartementet:

Boliglån:

Fastsetter ny boliglånsforskrift

Regjeringen fastsetter en ny boliglånsforskrift fra 1. januar 2017. Egenkapitalkravet ved kjøp av bolig er uendret, og bankene skal fortsatt ha fleksibilitet når de gir boliglån.

Nett-tv

Se sendingen her

Konferanse 16. januar 2017:

Konferanse om inflasjonsmålet for pengepolitikken

Mandag 16. januar arrangerte Finansdepartementet, i samarbeid med Senter for monetær økonomi (Handelshøyskolen BI), en konferanse om erfaringer med inflasjonsmål for pengepolitikken.

Dokument

Nasjonalbudsjettet 2017:

Meld. St. 1 (2016–2017)

Stortingsmelding nr 1 er nasjonalbudsjettet, der Regjeringen gir en oversikt over samfunnsøkonomien og begrunner sine prioriteringer og budsjettforslag.

Statsbudsjettet 2017:

Prop. 1 S (2016–2017) Gul bok

Stortingsproposisjon nr 1, Gul bok, inneholder en samlet framstilling av regjeringens forslag til budsjettvedtak. I forslaget til vedtak blir det samlede statsbudsjettet fordelt på kapitler og poster etter departement. Detaljene kommer i fagproposisjonene for hvert departement.