Finansdepartementet

Finansdepartementet (FIN) har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og forvaltningen av Statens pensjonsfond.

Hovedsaker frå Finansdepartementet:

Nett-tv

Illustrasjonsbilde til stortingsmelding nr. 14 (2018-2019)

Meld. St. 14 (2018–2019)

Tar oppstrømsselskaper ut av Statens pensjonsfond utland

– Regjeringen vil ta oppstrømsselskaper innenfor energisektoren ut av Statens pensjonsfond utland (SPU) for å redusere samlet oljeprisrisiko for norsk økonomi.

Nett-tv

Fremsidebilde stortingsmelding 13 (2018-2019)

Meld. St. 13 (2018–2019)

Muligheter for alle: Stortingsmelding om fordeling og sosial bærekraft

Norge er blant landene i verden med lavest ulikhet. Regjeringen vil fortsette å føre en politikk som bevarer et samfunn med høy levestandard og små forskjeller, og som gir muligheter for alle.

Dokumenter

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Nysaldert budsjett 2018:

Prop. 33 S (2018–2019)

Regjeringen legger med dette frem proposisjonen om ny saldering av statsbudsjettet for 2018. Proposisjonen gjør rede for endringer som er vedtatt av Stortinget eller foreslått i proposisjoner fra regjeringen hittil i år og inneholder forslag om ytterligere endringer på statsbudsjettet.

Illustrasjon gul bok

Statsbudsjettet 2019:

Prop. 1 S Gul bok (2018–2019)

Norge er et land med store muligheter. Høy arbeidsinnsats og høy produktivitet er grunnlaget for høy verdiskaping i hele landet. Regjeringen baserer sin økonomiske politikk på at verdier må skapes før de kan deles. Regjeringen vil føre en ansvarlig økonomisk politikk, der den offentlige pengebruken tilpasses situasjonen i økonomien innenfor handlingsregelens rammer.

Til toppen