Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Finansdepartementet

Jan Tore Sanner (H)

Finansminister

Finansdepartementet (FIN) har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og forvaltningen av Statens pensjonsfond.
Illustrasjons for Statsbudsjettet 2021

Statsbudsjettet 2021

Regjeringen Solberg la frem sitt forslag til statsbudsjett for 2021 onsdag 7. oktober. Alle dokumenter og all informasjon om budsjettet er tilgjengelig på "Statsbudsjettet 2021".

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Forvaltning av Statens pensjonsfond

Finansdepartementet har det overordnede ansvaret for forvaltningen av Statens pensjonsfond. Den operative forvaltningen av SPU og SPN ivaretas av henholdsvis Norges Bank og Folketrygdfondet. Forvaltningen skjer innenfor mandater fastsatt av Finansdepartementet.

illustrasjon kompensasjon

Kompensasjonsordning for næringslivet

Foretak med stort omsetningsfall som følge av virusutbruddet kan få kompensasjon fra staten til å dekke en andel av sine uunngåelige faste kostnader.

Dokumenter

Nasjonalbudsjettet 2021

Meld. St. 1 (2020–2021)

Oppdaterte hovedtall for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken.

Statsbudsjettet 2021

Prop. 1 S Gul bok (2020–2021)

Samlet framstilling av regjeringens forslag til budsjettvedtak. I forslaget til vedtak blir det samlede statsbudsjettet fordelt på kapitler og poster etter departement.

Aktuelt fra departementet

Illustrasjons for Statsbudsjettet 2021

Statsbudsjettet 2021:

Skape mer, inkludere flere

I løpet av 2020 har Norge opplevd det kraftigste økonomiske tilbakeslaget i etterkrigstiden. De siste månedene har aktiviteten tatt seg opp igjen, men det er fortsatt stor usikkerhet om utviklingen fremover. Statsbudsjettet for 2021 skal ta Norge ut av koronakrisen.

Illustrasjons for Statsbudsjettet 2021

Statsbudsjettet 2021:

Redusert skatt på norsk eierskap

Regjeringen foreslår å fortsette nedtrappingen av skatten på arbeidende kapital ved å øke verdsettelsesrabatten fra 35 til 45 prosent.