Finansmarkedene

Finansdepartementet skal legge forholdene til rette for et stabilt og effektivt finansmarked for betaling og kapitalallokering. Solide og effektive finansinstitusjoner og finansmarkeder er en forutsetning for å nå de overordnede målene i den økonomiske politikken.

Illustrasjonsbilde

Banker

Finansdepartementet har ansvaret for reguleringen av banker. Finansdepartementet behandler klager på vedtak fattet av Finanstilsynet, og enkeltsaker som er av viktighet og/eller av prinsipiell karakter.

Illustrasjonsbilde

Forsikring

Forsikringsvirksomhet er regulert i forsikringsvirksomhetsloven med forskrifter. Forsikringsvirksomhet er konsesjonspliktig virksomhet og Finanstilsynet fører tilsyn med forsikringsselskapene.

Illustrasjonsbilde

Beredskap i finansiell sektor

Finansdepartementet, Finanstilsynet og Norges Bank forvalter et regelverk som skal bidra til å forebygge risiko i det finansielle systemet.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Bilde som viser blokk og hånd med penn

26.04.2019:

Et robust og moderne finanssystem

– Finansmarkedene gir folk og bedrifter frihet i hverdagen og muligheter til å tilpasse investeringer og forbruk over tid. Dette er en bærebjelke for verdiskapingen i norsk økonomi. Regjeringen legger til rette for videreutvikling av et motstandsdyktig og moderne finanssystem, med lav risiko og gode tjenester, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Dokumenter

Meld. St. 24 (2018–2019):

Finansmarkedsmeldingen 2019:

I meldingen redegjøres det for utsiktene for finansiell stabilitet, regelverksutviklingen og næringspolitikken på finansmarkedsområdet, og arbeidet med å sikre gode og trygge finansielle tjenester til forbrukerne.

Prop. 97 L (2018–2019):

Lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven)

I forslaget til ny sentralbanklov videreføres i stor grad gjeldende styringsstruktur for Norges Bank, med tillegg av en komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet. Bankens oppgaver og virkemidler videreføres også. Norges Banks oppgave med å forvalte Statens pensjonsfond utland kommer tydeligere frem enn i dagens lov.

Kontakt

Finansmarkedsavdelingen (FMA)

Telefon: 22 24 45 21
Adresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, 0030 Oslo

Til toppen