Økonomi og budsjett

Finansmarkedene

Finansdepartementet skal legge forholdene til rette for et stabilt og effektivt finansmarked for betaling og kapitalallokering. Solide og effektive finansinstitusjoner og finansmarkeder er en forutsetning for å nå de overordnede målene i den økonomiske politikken.

Illustrasjonsbilde

Banker og kredittforetak

Finansdepartementet har ansvaret for reguleringen av banker. Finansdepartementet behandler klager på vedtak fattet av Finanstilsynet, og enkeltsaker som er særlig viktige eller av prinsipiell karakter.

Illustrasjonsbilde

Forsikring

Finansdepartementet har ansvaret for reguleringen av forsikringsforetak. Forsikringsvirksomhet er konsesjonspliktig og Finanstilsynet fører tilsyn med forsikringsforetakene. Departementet behandler klager på vedtak fattet av Finanstilsynet, og enkeltsaker som er særlig viktige eller har prinsipiell karakter.

Oslo Børs

Verdipapirmarkedet

Finansdepartementet har ansvaret for reguleringen av verdipapirforetak, verdipapirfond, handelsplasser og verdipapirsentraler samt generelle atferdsregler for markedsaktørene. Finansdepartementet utarbeider regelverk, behandler klager på vedtak fattet av Finanstilsynet og enkeltsaker av prinsipiell karakter.

Aktuelt nå

Illustrasjon til Finansmarkedsmeldingen 2022

Meld. St. 12 (2021-2022):

En motstandsdyktig og effektiv finanssektor

22.04.2022: – Regjeringen vil legge til rette for videreutvikling av en motstandsdyktig og effektiv finanssektor som tjener resten av økonomien på best mulig måte, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Illustrasjonsbilde for sparing

Reglane om permitterte tilsette i private tenestepensjonsordningar held fram

28.02.2022: Finansdepartementet har i dag fastsett forskrifter som gir arbeidsgivarar høve til å bestemme at permitterte tilsette skal fortsette som medlemer i pensjonsordninga.

Dokumenter

Meld. St. 12 (2021–2022):

Finansmarkedsmeldingen 2022

22.04.2022: I meldingen redegjøres det for utviklingen i finansmarkedene og finansmarkedspolitikken i lys av målene om finansiell stabilitet, et godt og trygt tjenestetilbud til kundene, gode vilkår for finansnæringen og velfungerende kapitalmarkeder. Meldingen gir også en oversikt over virksomheten til Norges Bank, Finanstilsynet, Folketrygdfondet og Det internasjonale valutafondet (IMF) i 2021.

Prop. 97 L (2018–2019):

Lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven)

I forslaget til ny sentralbanklov videreføres i stor grad gjeldende styringsstruktur for Norges Bank, med tillegg av en komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet. Bankens oppgaver og virkemidler videreføres også. Norges Banks oppgave med å forvalte Statens pensjonsfond utland kommer tydeligere frem enn i dagens lov.

Kontakt

Finansmarkedsavdelingen (FMA)

Telefon: 22 24 45 21
Adresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, 0030 Oslo