Finansmarkedene

Finansdepartementet skal legge forholdene til rette for et stabilt og effektivt finansmarked for betaling og kapitalallokering. Solide og effektive finansinstitusjoner og finansmarkeder er en forutsetning for å nå de overordnede målene i den økonomiske politikken.

Illustrasjonsbilde

Banker

Finansdepartementet har ansvaret for reguleringen av banker. Finansdepartementet behandler klager på vedtak fattet av Finanstilsynet, og enkeltsaker som er av viktighet og/eller av prinsipiell karakter.

Illustrasjonsbilde

Forsikring

Forsikringsvirksomhet er regulert i forsikringsvirksomhetsloven med forskrifter. Forsikringsvirksomhet er konsesjonspliktig virksomhet og Finanstilsynet fører tilsyn med forsikringsselskapene.

Illustrasjonsbilde

Beredskap

Finansdepartementet, Finanstilsynet og Norges Bank forvalter et regelverk som skal bidra til å forebygge risiko i det finansielle systemet.

Aktuelt nå

Illustrasjonsbilde

Pressemelding 5. april 2017:

Finansmarkedsmeldingen 2016-2017

Regjeringen legger i dag frem den årlige Finansmarkedsmeldingen til Stortinget. Viktige temaer er forbrukslån, friere investeringsadgang for livsforsikringsselskaper og bedre veiledning av innovative virksomheter.

31. mars 2017:

Regjeringen foreslår tiltak mot hvitvasking og kontroll med land-for-land-rapportering

Finansdepartementet legger i dag frem lovforslag om endringer i hvitvaskingsloven og verdipapirhandelloven. Forslagene er innføring av en beløpsgrense for kontantbetaling til forhandlere av gjenstander på 40 000 kroner, etablering av autorisasjons- og tilsynsordning for tilbydere av virksomhetstjenester og etablering av tilsyn med land-for-land-rapportering etter verdipapirhandelloven.

Dokumenter

Illustrasjonsbilde

Meld. St. 34 (2016-2017)

Finansmarkedsmeldingen 2017-2017

I meldingen redegjøres det for utviklingen i forbrukslånsmarkedet, utsiktene for finansiell stabilitet og for regelverksutviklingen og næringspolitikken på finansmarkedsområdet. Meldingen gir også en oversikt over virksomheten til Norges Bank, Finanstilsynet, Folketrygdfondet og Det internasjonale valutafondet (IMF) i 2016.

Prop. 76 L (2016 - 2017)

Endringer i hvitvaskingsloven og verdipapirhandelloven (beløpsgrense for kontantvederlag mv.)

Proposisjonen inneholder forslag om å innføre en beløpsgrense for kontantvederlag til forhandlere av gjenstander på 40 000 kroner, samt forslag om at Skatteetaten skal føre kontroll med at beløpsgrensen overholdes. Videre inneholder proposisjonen forslag om å opprette en autorisasjonsordning for tilbydere av virksomhetstjenester. Det foreslås at Finanstilsynet skal administrere autorisasjonsordningen og føre tilsyn med tilbydere av virksomhetstjenester. Proposisjonen inneholder også forslag om at Finanstilsynet skal føre tilsyn med overholdelsen av reglene om land-for-land-rapportering (LLR) i verdipapirhandelloven § 5-5a.

Kontakt

Finansmarkedsavdelingen (FMA)

Telefon: 22 24 45 21
Adresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, 0030 Oslo