Finansmarkedene

Finansdepartementet skal legge forholdene til rette for et stabilt og effektivt finansmarked for betaling og kapitalallokering. Solide og effektive finansinstitusjoner og finansmarkeder er en forutsetning for å nå de overordnede målene i den økonomiske politikken.

Illustrasjonsbilde

Banker

Finansdepartementet har ansvaret for reguleringen av banker. Finansdepartementet behandler klager på vedtak fattet av Finanstilsynet, og enkeltsaker som er av viktighet og/eller av prinsipiell karakter.

Illustrasjonsbilde

Forsikring

Forsikringsvirksomhet er regulert i forsikringsvirksomhetsloven med forskrifter. Forsikringsvirksomhet er konsesjonspliktig virksomhet og Finanstilsynet fører tilsyn med forsikringsselskapene.

Illustrasjonsbilde

Beredskap

Finansdepartementet, Finanstilsynet og Norges Bank forvalter et regelverk som skal bidra til å forebygge risiko i det finansielle systemet.

Aktuelt nå

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

16.11.2018:

Brexit: Beredskap på finansmarkedsområdet for en eventuell «no deal»

Den britiske regjeringen og EU-kommisjonen ble 14. november enige om et utkast til avtale som regulerer Storbritannias uttreden av EU (brexit). Avtalen omfatter også en overgangsordning som skal gjelde fra og med 30. mars 2019 til og med 31. desember 2020, eventuelt lengre ved behov. I overgangsperioden skal britene fortsatt omfattes av reglene og forpliktelsene som følger av medlemskap i både EU og EØS. Utmeldingsavtalen må godkjennes i Europaparlamentet og det britiske parlamentet.

Dokumenter

Finansmarkedsmeldingen 2018:

Meld. St. 14 (2017–2018)

I meldingen redegjøres det for utsiktene for finansiell stabilitet, regelverksutviklingen og næringspolitikken på finansmarkedsområdet, og arbeidet med å sikre gode og trygge finansielle tjenester til forbrukerne. Meldingen gir også en oversikt over virksomheten til Norges Bank, Finanstilsynet, Folketrygdfondet og Det internasjonale valutafondet (IMF) i 2017.

Modernisering av pengepolitikken:

Meld. St. 8 (2017–2018)

I meldingen redegjøres det for ny forskrift for pengepolitikken. Den nye forskriften er en modernisering av forskriften som ble fastsatt i 2001. Det har vært en utvikling både i tenkningen om og praktiseringen av pengepolitikken siden da. Et utgangspunkt for moderniseringen av forskriften har vært å fange opp denne utviklingen og bringe forskriften i samsvar med hvordan pengepolitikken i dag blir utøvd.

Kontakt

Finansmarkedsavdelingen (FMA)

Telefon: 22 24 45 21
Adresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, 0030 Oslo

Til toppen