Finansmarkedene

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet skal legge forholdene til rette for et stabilt og effektivt finansmarked for betaling og kapitalallokering. Solide og effektive finansinstitusjoner og finansmarkeder er en forutsetning for å nå de overordnede målene i den økonomiske politikken.

Banker

Finansdepartementet har ansvaret for reguleringen av banker. Finansdepartementet behandler klager på vedtak fattet av Finanstilsynet, og enkeltsaker som er av viktighet og/eller av prinsipiell karakter.

Forsikring

Forsikringsvirksomhet er regulert i forsikringsvirksomhetsloven med forskrifter. Forsikringsvirksomhet er konsesjonspliktig virksomhet og Finanstilsynet fører tilsyn med forsikringsselskapene.

Beredskap

Finansdepartementet, Finanstilsynet og Norges Bank forvalter et regelverk som skal bidra til å forebygge risiko i det finansielle systemet.

Aktuelt nå

28. april:

Utredning om ny ytelsespensjon i privat sektor

Lovutkastet i utredningen viser at det er mulig å lage en ny form for ytelsesbasert alderspensjonsordning som er tilpasset sentrale prinsipper i ny folketrygd. Utredningen viser imidlertid at det er uenighet i Banklovkommisjonen knyttet til en del sentrale spørsmål det må tas stilling til og at det ikke har vært mulig å finne samlende løsninger på disse spørsmålene.

Nett-tv

10. april:

Finansmarknadsmeldinga

Regjeringa peiker på korleis politikken for den norske finansmarknaden bidrar til solide finansinstitusjonar, god konkurranse og eit godt kundevern. – Eg er oppteken av å leggje til rette for både ei lønnsam norsk finansnæring og god konkurranse i finansmarknaden, seier finansminister Siv Jensen.

Nett-tv

15. juni:

Vil dempe veksten i boligpriser og gjeld

Regjeringen ønsker å legge til rette for raskere, enklere og billigere boligbygging og legger i dag frem en strategi for boligmarkedet. Målet er å bidra til en mer bærekraftig utvikling i boligpriser og gjeld.

Flere saker om Finansmarkedene

Dokumenter

Prop. 42 L (2014 - 2015)

Endringer i tjenestepensjonsloven

Lovforslaget gjelder nye rammer for uførepensjonsordninger i skattefavoriserte private tjenestepensjonsordninger. Forslaget tilpasser rammeverket for uførepensjonsordningene til den nye uføretrygden i folketrygden.

Meld. St. 22 (2014-2015)

Finansmarknadsmeldinga

Regjeringa peiker på korleis politikken for den norske finansmarknaden bidrar til solide finansinstitusjonar, god konkurranse og eit godt kundevern. – Eg er oppteken av å leggje til rette for både ei lønnsam norsk finansnæring og god konkurranse i finansmarknaden, seier finansminister Siv Jensen.

Kontakt

Finansmarkedsavdelingen (FMA)

Telefon: 22 24 45 21
Adresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo