Finansmarkedene

Finansdepartementet skal legge forholdene til rette for et stabilt og effektivt finansmarked for betaling og kapitalallokering. Solide og effektive finansinstitusjoner og finansmarkeder er en forutsetning for å nå de overordnede målene i den økonomiske politikken.

Illustrasjonsbilde

Banker

Finansdepartementet har ansvaret for reguleringen av banker. Finansdepartementet behandler klager på vedtak fattet av Finanstilsynet, og enkeltsaker som er av viktighet og/eller av prinsipiell karakter.

Illustrasjonsbilde

Forsikring

Forsikringsvirksomhet er regulert i forsikringsvirksomhetsloven med forskrifter. Forsikringsvirksomhet er konsesjonspliktig virksomhet og Finanstilsynet fører tilsyn med forsikringsselskapene.

Illustrasjonsbilde

Beredskap

Finansdepartementet, Finanstilsynet og Norges Bank forvalter et regelverk som skal bidra til å forebygge risiko i det finansielle systemet.

Aktuelt nå

Illustrasjonsbilde. Foto: Norges Bank

17.04.2018:

Nye krav til bankenes kontantberedskap

Finansdepartementet har i dag presisert i forskrift at bankene skal ha løsninger for å kunne møte en eventuell økt etterspørsel etter kontanter ved svikt i de elektroniske betalingssystemene.

Illustrasjonsbilde: søylediagram

10.04.2018:

Endring av verdipapirhandelloven og oppheving av børsloven

Regjeringen legger i dag frem forslag til endringer i verdipapirhandelloven og oppheving av børsloven. Lovforslaget følger opp Verdipapirlovutvalgets utredning om MiFID II og MiFIR.

Dokumenter

Endringer i verdipapirhandelloven:

Prop. 77 L (2017–2018)

Formålet med lovforslaget er en overordnet gjennomgang av det norske verdipapir- og børsregelverket med utgangspunkt i Verdipapirlovutvalgets andre utredning, NOU 2017:1 «Markeder for finansielle instrumenter». Regler som samsvarer med endringer etter EUs nye verdipapirmarkedsregelverk, direktivet «MiFID II» og forordningen «MiFIR», ble vedtatt i norsk rett ved to forskrifter fastsatt av Finanstilsynet i desember 2017. Selv om det allerede er på plass regler i nasjonal rett som samsvarer med MiFID II og MiFIR, er det behov for å forbedre strukturen og gjøre de nye reglene lettere tilgjengelig i lovs form. Videre er det behov for å følge opp utvalgets forslag om nasjonale valg og revisjon eller oppheving av enkelte gjeldende regler. Som følge av den tette sammenhengen mellom reglene i MIFID II og MiFIR og økt harmonisering av EØS-reglene, foreslås det i sin helhet å gjennomføre bestemmelsene i MiFID II og MiFIR i verdipapirhandelloven. Lov om regulerte markeder (børsloven) foreslås dermed opphevet.

Illustrasjonsbilde: Vekt

Modernisering av pengepolitikken:

Meld. St. 8 (2017–2018)

I meldingen redegjøres det for ny forskrift for pengepolitikken. Den nye forskriften er en modernisering av forskriften som ble fastsatt i 2001. Det har vært en utvikling både i tenkningen om og praktiseringen av pengepolitikken siden da. Et utgangspunkt for moderniseringen av forskriften har vært å fange opp denne utviklingen og bringe forskriften i samsvar med hvordan pengepolitikken i dag blir utøvd.

Kontakt

Finansmarkedsavdelingen (FMA)

Telefon: 22 24 45 21
Adresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, 0030 Oslo