Finansmarkedene

Finansdepartementet skal legge forholdene til rette for et stabilt og effektivt finansmarked for betaling og kapitalallokering. Solide og effektive finansinstitusjoner og finansmarkeder er en forutsetning for å nå de overordnede målene i den økonomiske politikken.

Illustrasjonsbilde

Banker

Finansdepartementet har ansvaret for reguleringen av banker. Finansdepartementet behandler klager på vedtak fattet av Finanstilsynet, og enkeltsaker som er av viktighet og/eller av prinsipiell karakter.

Illustrasjonsbilde

Forsikring

Forsikringsvirksomhet er regulert i forsikringsvirksomhetsloven med forskrifter. Forsikringsvirksomhet er konsesjonspliktig virksomhet og Finanstilsynet fører tilsyn med forsikringsselskapene.

Illustrasjonsbilde

Beredskap

Finansdepartementet, Finanstilsynet og Norges Bank forvalter et regelverk som skal bidra til å forebygge risiko i det finansielle systemet.

Aktuelt nå

Illustrasjonsbilde. Finansmarkedsmeldingen 2018

27.04.2018:

En finansnæring for vekst og trygghet

– Vi har en solid og innovativ finansnæring i Norge. Næringen leverer tjenester som er viktige i folks hverdag og for norsk økonomi. Regjeringen vil legge til rette for videreutvikling av finansnæringen, samtidig som vi vil styrke forbrukervernet og ta tak i utfordringene med høy gjeld i husholdningene, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Illustrasjonsbilde. Foto: Norges Bank

17.04.2018:

Nye krav til bankenes kontantberedskap

Finansdepartementet har i dag presisert i forskrift at bankene skal ha løsninger for å kunne møte en eventuell økt etterspørsel etter kontanter ved svikt i de elektroniske betalingssystemene.

Dokumenter

Illustrasjonsbilde. Finansmarkedsmeldingen 2018

Finansmarkedsmeldingen 2018:

Meld. St. 14 (2017–2018)

I meldingen redegjøres det for utsiktene for finansiell stabilitet, regelverksutviklingen og næringspolitikken på finansmarkedsområdet, og arbeidet med å sikre gode og trygge finansielle tjenester til forbrukerne. Meldingen gir også en oversikt over virksomheten til Norges Bank, Finanstilsynet, Folketrygdfondet og Det internasjonale valutafondet (IMF) i 2017.

Illustrasjonsbilde: Vekt

Modernisering av pengepolitikken:

Meld. St. 8 (2017–2018)

I meldingen redegjøres det for ny forskrift for pengepolitikken. Den nye forskriften er en modernisering av forskriften som ble fastsatt i 2001. Det har vært en utvikling både i tenkningen om og praktiseringen av pengepolitikken siden da. Et utgangspunkt for moderniseringen av forskriften har vært å fange opp denne utviklingen og bringe forskriften i samsvar med hvordan pengepolitikken i dag blir utøvd.

Kontakt

Finansmarkedsavdelingen (FMA)

Telefon: 22 24 45 21
Adresse: Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 40, 0030 Oslo

Til toppen