Trygge og solide banker for folk og næringsliv

Regjeringen legger i dag frem årets finansmarkedsmelding for Stortinget. Meldingen gir en oversikt over utviklingen i finansmarkedene og løfter frem aktuelle spørsmål og prioriteringer.

Et gjennomgangstema i årets finansmarkedsmelding er norsk finansnærings evne til å levere gode, trygge og rimelige tjenester til norske bankkunder i en krevende tid. Meldingen har derfor en egen gjennomgang av konkurransen i bankmarkedet. Gjennomgangen viser at bankkonkurransen er ganske god, men at den kan bli bedre.

– En trygg og stabil banknæring, med god konkurranse bankene imellom, er bra for folk og næringsliv. God konkurranse bidrar til lavere priser og bedre løsninger i bankene, som igjen kan gi folk bedre og rimeligere banktjenester, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– Konkurranse mellom bankene er et sentralt tema i årets finansmarkedsmelding. Jeg kommer til å følge opp omtalen i meldingen med oppdrag både til finansbransjen og Finanstilsynet med mål om å styrke konkurransen og gi norske bankkunder bedre betingelser, sier Vedum.

Finansiell stabilitet
Høy gjeld i husholdningene og høye eiendomspriser er fortsatt de viktigste sårbarhetene i det norske finanssystemet. Kapitalkrav skal bidra til at bankene kan tåle økte tap og opprettholde utlånstilbudet også i urolige tider.

– Trygge og stabile banker er særlig viktig i urolige og usikre tider, og norske banker er godt rustet for fremtiden. Husholdningenes og næringslivets penger er trygge i norske banker, sier finansministeren.

Mer konkurranse i bankmarkedet
Det norske bankmarkedet er mangfoldig, og digitalisering har bidratt til nye konsepter og tjenester. Regelendringer de siste årene har bidratt til at det er enklere å bytte bank og å ha kundeforhold til flere banker samtidig. I fjor var det en økning i antallet kunder som flyttet eller reforhandlet finansielle tjenester.

Siden 2019 har norske bankkunder kunnet samle og bruke tjenester fra flere banker i én løsning, uten at de enkelte bankene må gi samtykke til det. I 2023 har løsningen for flytting av AvtaleGiro blitt forenklet. Tidligere kunne det ta 3-6 uker å flytte AvtaleGiro, men nå er det lagt til rette for at bankene kan tilby selvbetjent og umiddelbar flytting av slike faste betalingsoppdrag.

Likevel mener regjeringen at det finnes rom for å styrke forbrukernes posisjon i finansmarkedene. Finansdepartementet og Barne- og familiedepartementet har opprettet en arbeidsgruppe som skal se på utfordringer forbrukerne møter i forbindelse med informasjonsinnhenting i bank- og finansmarkedene, og vurdere innrapporteringskravene til Finansportalen.

Finansdepartementet har i dag sendt et oppdrag til Finanstilsynet om blant annet å foreslå tiltak som gjør at kundene enklere kan betjene boliglån i en annen bank enn der de har konto med lønnsinngang, samt bedt Finans Norge om informasjon om arbeidet med bankuavhengig utstedelse av BankID og mulige forbedringer i bankbyttetjenestene som ivaretar kundenes behov bedre enn i dag. 

– Målet er at norske bankkunder skal sikres bedre, tryggere og rimeligere banktjenester. Selv om mye fungerer godt i dag, jobber vi nå med målrettede tiltak som kan bidra til enda bedre konkurranse i hele landet, sier Trygve Slagsvold Vedum.

Digitalisering og utvikling
Det norske finanssystemet er blant de mest digitaliserte i verden. Det innebærer store fordeler, men gir også nye risikoer og sårbarheter som finansforetakene og myndighetene må være oppmerksomme på.

Den finansielle infrastrukturen vurderes jevnt over som robust, og det var i 2023 ingen sikkerhetshendelser som påvirket den finansielle stabiliteten. Samtidig øker digitaliseringen også handlingsrommet til kriminelle aktører, og finanssektoren legger store ressurser i å beskytte seg og sine kunder.

– Regjeringen er opptatt av å legge til rette for digitalisering og utvikling, samtidig som en ivaretar sikkerhet, forbrukervern og hensynet til finansiell stabilitet og forebygging av økonomisk kriminalitet, sier finansministeren.

– Digitalisering og utvikling er bra og nødvendig. Det er viktig at utviklingen skjer med utgangspunkt i bankkundenes behov og sikrer gode, trygge og rimelige banktjenester for folk i alle aldre i hele landet, sier Vedum.

Les mer: