Statsbudsjettet 2024

6. oktober 2023 la regjeringen Støre frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2024. På denne siden finner du alle dokumenter, pressemeldinger og annen relevant informasjon om budsjettet.

Bunke med dokumenter

Budsjettdokumenter og pressemeldinger

Alle dokumenter og pressemeldinger utgitt i forbindelse med statsbudsjettet 2024.

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox

Svarbrev til Stortinget

Finansdepartementets svar på spørsmål fra Stortinget om statsbudsjettet for 2024.

Illustrasjonsbilde av mennnesker

Statsbudsjettet fra A til Å

Alfabetisk oversikt over utvalgte tema i budsjettforslaget.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) overrekker regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 til stortingspresident Masud Gharahkhani.

Finanstalen

Finansminister Trygve Slagsvold Vedums redegjørelse for Stortinget om statsbudsjettet for 2024.

Aktuelt nå

Bilde av Smøla vindkrafverk

Statsbudsjettet 2024

Regjeringen vil innføre grunnrenteskatt på landbasert vindkraft fra 2024

Pressemelding 06.10.2023

I dag legger regjeringen frem et justert lovforslag om grunnrenteskatt på landbasert vindkraft fra 2024. Forslaget skal sikre fellesskapet en større andel av verdiene i vindkraftnæringen. Vertskommunene kommer bedre ut. Staten vil den første tiden kun ha marginale inntekter, blant annet på grunn av romslige overgangsordninger for næringen.

Illustrasjonsbilde av familie

Statsbudsjettet 2024

Personskatt: Endringar som bidreg til at folk får meir igjen av å arbeide

Pressemelding 06.10.2023

Regjeringa foreslår moderate justeringar i personskatten for 2024. Personar med låge og middels inntekter får redusert eller om lag uendra inntektsskatt, mens personar med dei høgaste inntektene får auka inntektsskatten sin noko.

Illustrasjonsbilde av vann

Statsbudsjettet 2024

Regjeringen vil avvikle høyprisbidraget fra 1. oktober

Pressemelding 06.10.2023

For å omfordele mer av de ekstraordinært høye inntektene fra kraftproduksjon ble det innført et høyprisbidrag på vannkraft og vindkraft i budsjettet for 2023. Regjeringen har vært tydelig på at høyprisbidraget skal avvikles senest innen utgangen av 2024. I budsjettet for 2024 foreslår regjeringen å avvikle høyprisbidraget fra og med 1. oktober 2023.

Meld. St. 1 (2023–2024)

Nasjonalbudsjettet 2024

Oppdaterte hovedtall for norsk økonomi og regjeringen Støres syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken.

Prop. 1 S Gul bok (2023–2024)

Statsbudsjettet 2024

Samlet framstilling av regjeringen Støres forslag til budsjettvedtak. I forslaget til vedtak blir det samlede statsbudsjettet fordelt på kapitler og poster etter departement.

Prop. 1 LS (2023–2024)

Skatter og avgifter 2024

Samlet framstilling av regjeringen Støres forslag til skatter og avgifter, samt en oversikt over skatte- og avgiftssystemet.