Kunnskapsdepartementet

Jan Tore Sanner (H)

Kunnskaps- og integreringsminister

Iselin Nybø (V)

Forsknings- og høyere utdanningsminister

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning, voksnes læring og kompetansepolitikk. Departementet har også ansvar for forskning og integrering.

Tema og innsikt

Bilde av norske pass

Tar sikte på å innføre dobbelt statsborgerskap fra januar 2020

I fjor vedtok Stortinget regjeringens forslag om å åpne for dobbelt statsborgerskap. Kunnskapsdepartementet tar sikte på at endringene i statsborgerloven trer i kraft fra 1. januar 2020. Endringen gjør at nordmenn kan beholde det norske statsborgerskapet sitt, selv om de blir statsborgere i et annet land.

Bilde av Jan Tore Sanner som møter elever etter pressekonferanse

Nye læreplaner for bedre læring i fremtidens skole

– Vi fornyer nå skolens innhold for å sikre at elevene lærer mer og lærer bedre. Fagfornyelsen er den største endringen i skolen siden Kunnskapsløftet i 2006. Målet er å ruste elevene best mulig for fremtiden, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Bilde av helsefagelever

Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS)

Det er igangsatt et stort utviklingsarbeid for å utarbeide minstestandarder for sluttkompetansebeskrivelser for samtlige grunnutdanninger innen helse- og sosialfag. Disse nedfelles i egne retningslinjer for hver enkelt utdanning. Arbeidet er et samarbeid mellom fire departementer og er organisatorisk plassert i Kunnskapsdepartementet. På denne siden finner du informasjon om formål, mandat og fremdriftsplan, samt nyheter fra arbeidet.

Dokumenter

Stortingsmelding:

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

Forskning og høyere utdanning står sentralt i utviklingen av et bærekraftig samfunn, der kunnskap er nøkkelen til nye, grønne og lønnsomme arbeidsplasser og en bedre og mer effektiv offentlig sektor.

NOU:

Nye sjanser – bedre læring — Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp

Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner (Stoltenbergutvalget) ble oppnevnt 25. august 2017. Ekspertutvalget fikk i oppgave å bygge et nyansert og balansert kunnskapsgrunnlag om hvorfor kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner oppstår og foreslå tiltak for å motvirke uheldige kjønnsforskjeller.

Aktuelt fra departementet

Ung lærer med to elever.

Mindre bråk og mer tid til læring i norske klasserom

Norske lærere trives godt og bruker mindre tid enn før på å få ro i timene, viser en ny OECD-undersøkelse. Kun 17 prosent av lærerne sier at de bruker lang tid på å roe ned elevene i starten av timen, i 2008 var det over halvparten som svarte dette. Ingen andre land i undersøkelsen kan vise til tilsvarende forbedring. – Det er veldig bra at læringsmiljøet har blitt bedre, og at det er mer ro i klasserommet. Det betyr mer tid til undervisning, sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

Bilde av student som ser på 3D-printing

Tidenes største utlysning til innovasjon i offentlig sektor

Forskningsrådet lyser ut 185 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor, der kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter samarbeider med forskere om å løse samfunnsutfordringer.

Kontakt


Telefon: +47 22 24 90 90
Pressevakt: + 47 22 24 77 07
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo

Til toppen