Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning, voksnes læring og kompetansepolitikk. Departementet har også ansvar for forskning og integrering.

Aktuelt nå

""

Revidert nasjonalbudsjett:

Innfører norm for lærartettleik i grunnskolen frå hausten 2018

Regjeringa vil øyremerke 700 millionar kroner til kommunane for å innføre lærarnorma hausten 2018. – Ingen elevar skal gå ut av grunnskolen utan å ha lært å lese, skrive og rekne skikkeleg. Elevar som slit må få hjelp tidleg i skoleløpet, slik at dei ikkje bli hengande etter. Til det treng vi fleire gode lærarar, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

""

Revidert nasjonalbudsjett:

Regjeringa satsar på IKT-forsking og grøn vassteknologi

Regjeringa føreslår i revidert nasjonalbudsjett å løyve 17,5 millionar kroner til etablering av Nasjonalt kompetansesenter for vann- og avløpsinfrastruktur. Regjeringa vil også styrke kompetansen i kryptologi, og det skal bli lettare å bygge fleire studentbustader.

Dokumenter

bilde av barn

Prop. 67 L (2017–2018):

Endringer i barnehageloven

06.04.2018: Proposisjonen inneholder blant annet et forslag om å lovfeste et minimumskrav til grunnbemanningen (en bemanningsnorm) i barnehageloven.

bilde av elev

Stortingsmelding:

Vil fornye og forbedre fagene i skolen

15.04.2016: Regjeringen vil fornye fagene i skolen for å gi elevene mer dybdelæring og bedre forståelse. I tillegg skal skolens brede dannelsesoppdrag få en tydeligere plass i skolehverdagen.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer, Norges offentlige utredninger (NOU).
Tilskudd fra KD | Statsbudsjettet
Bestill dokumenter | Høringer | Lover og regler

Statsbudsjettet 2018

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer.

eInnsyn-offentlig elektronisk potsjournal