Kunnskapsdepartementet

Jan Tore Sanner (H)

Kunnskaps- og integreringsminister

Iselin Nybø (V)

Forsknings- og høyere utdanningsminister

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning, voksnes læring og kompetansepolitikk. Departementet har også ansvar for forskning og integrering.

Tema og innsikt

Bilde av norske pass

Tar sikte på å innføre dobbelt statsborgerskap fra januar 2020

I fjor vedtok Stortinget regjeringens forslag om å åpne for dobbelt statsborgerskap. Kunnskapsdepartementet tar sikte på at endringene i statsborgerloven trer i kraft fra 1. januar 2020. Endringen gjør at nordmenn kan beholde det norske statsborgerskapet sitt, selv om de blir statsborgere i et annet land.

Bilde av Jan Tore Sanner som møter elever etter pressekonferanse

Nye læreplaner for bedre læring i fremtidens skole

– Vi fornyer nå skolens innhold for å sikre at elevene lærer mer og lærer bedre. Fagfornyelsen er den største endringen i skolen siden Kunnskapsløftet i 2006. Målet er å ruste elevene best mulig for fremtiden, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Bilde av helsefagelever

Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS)

Det er igangsatt et stort utviklingsarbeid for å utarbeide minstestandarder for sluttkompetansebeskrivelser for samtlige grunnutdanninger innen helse- og sosialfag. Disse nedfelles i egne retningslinjer for hver enkelt utdanning.

Dokumenter

Statsbudsjettet 2020:

Prop. 1 S (2019–2020)

Kunnskap er grunnlaget for demokrati, verdiskaping og velferd. Utdanning, forsking og innovasjon, og samspelet mellom desse, er avgjerande for å lykkast med omstilling, framtidig verdiskaping og dermed berekrafta for velferdssamfunnet. Derfor har regjeringa høge ambisjonar om å halde fram med å utvikle Noreg som kunnskapsnasjon.

NOU:

Nye sjanser – bedre læring — Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp

Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner (Stoltenbergutvalget) ble oppnevnt 25. august 2017. Ekspertutvalget fikk i oppgave å bygge et nyansert og balansert kunnskapsgrunnlag om hvorfor kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner oppstår og foreslå tiltak for å motvirke uheldige kjønnsforskjeller.

Aktuelt fra departementet

Illustrasjon for Statsbudsjettet 2020

Statsbudsjettet 2020:

Regjeringen satser på utdanning og integrering for fremtiden

– For å nå målet om et grønnere og mer bærekraftig samfunn øker regjeringen satsingen på kunnskap. Vi vil at elevene skal lære mer og at voksne skal få faglig påfyll gjennom hele livet. Derfor satser vi på tidlig innsats, nye læremidler i skolen, bedre gjennomføring i videregående opplæring og kompetansereform. Vi fortsetter også integreringsløftet slik at enda flere innvandrere kan ta utdanning og komme i jobb, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Illustrasjon for Statsbudsjettet 2020

Statsbudsjettet 2020:

Regjeringa satsar på studentar, forsking og nye studieplassar

For å nå målet om eit grønare, meir moderne og tryggare Noreg er forsking og høgare utdanning heilt avgjerande. – I budsjettet for 2020 satsar vi difor på å gjere det enklare å vere student, på nye studieplassar og vi startar arbeidet med nytt vikingtidsmuseum. Og for femte året på rad brukar vi meir enn 1 % av brutto nasjonalprodukt på forsking, seier forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Kontakt


Telefon: +47 22 24 90 90
Pressevakt: + 47 22 24 77 07
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo

Til toppen