Kunnskapsdepartementet

Tonje Brenna (Ap)

Kunnskapsminister

Ola Borten Moe (Sp)

Forsknings- og høyere utdanningsminister

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning, forskning, voksnes læring og kompetansepolitikk.
Bilde av elever på videregående skole

En videregående opplæring hvor elevene fullfører og kvalifiseres

Det er viktig at elever i videregående opplæring får mulighet til å fullføre og blir kvalifisert til læreplass, arbeid, utdanning og livslang læring. Slik vil regjeringen skape et bærekraftig velferdssamfunn for alle og gode liv for den enkelte.

Bilde av student som studerer hjemme

Utdanning

Utdanning er en kilde til selvstendighet, sosial mobilitet, demokratisk forståelse og medvirkning, til å lykkes i yrkeslivet og kunne delta aktivt i samfunnet gjennom hele livet.

Bilde av vindmøller

Forskning

Forskning står sentralt i utviklingen av et bærekraftig samfunn, der kunnskap er nøkkelen til nye, grønne og lønnsomme arbeidsplasser og en bedre og mer effektiv offentlig sektor.

Dokumenter

Statsbudsjettet 2022 - 2023:

Prop. 1 S (2022–2023)

Departementets budsjettforslag.

NOU 2022: 2

Akademisk ytringsfrihet — God ytringskultur må bygges nedenfra, hver dag

Utredningen gjennomgår hva akademisk ytringsfrihet er og hva som kjennetegner den, hvilke utfordringer man ser nasjonalt og internasjonalt, og foreslår tiltak for å styrke den.

Aktuelt fra departementet

Bildemontasje til statsbudsjettet 2023

Statsbudsjettet 2023

Regjeringen Støre la 6.oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023. På denne siden finner du aktuelle dokumenter og informasjon om satsningene fra Kunnskapsdepartementet.

sjøog kyst

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2023 - 2032

Forskning og høyere utdanning er avgjørende for å løse samfunnsutfordringene vi står overfor. Her er regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

Kunnskapsminister Tonje Brenna snakker med barna i Breigata barnehage på Grønland.

Billigere barnehage over hele landet

I statsbudsjettet for 2023 foreslår regjeringen å redusere maksimalprisen i barnehagen for alle barn i hele landet. Barnehage blir gratis i hele Finnmark og deler av Troms og fra det tredje barnet som går i barnehage samtidig i resten av landet.

Kontakt


Telefon: +47 22 24 90 90
Pressevakt: + 47 22 24 77 07
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo