Kunnskapsdepartementet

Jan Tore Sanner (H)

Kunnskaps- og integreringsminister

Iselin Nybø (V)

Forsknings- og høyere utdanningsminister

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning, voksnes læring og kompetansepolitikk. Departementet har også ansvar for forskning og integrering.

Tema og innsikt

Bilde av norske pass

Tar sikte på å innføre dobbelt statsborgerskap fra januar 2020

I fjor vedtok Stortinget regjeringens forslag om å åpne for dobbelt statsborgerskap. Kunnskapsdepartementet tar sikte på at endringene i statsborgerloven trer i kraft fra 1. januar 2020. Endringen gjør at nordmenn kan beholde det norske statsborgerskapet sitt, selv om de blir statsborgere i et annet land.

Bilde av Jan Tore Sanner som møter elever etter pressekonferanse

Nye læreplaner for bedre læring i fremtidens skole

– Vi fornyer nå skolens innhold for å sikre at elevene lærer mer og lærer bedre. Fagfornyelsen er den største endringen i skolen siden Kunnskapsløftet i 2006. Målet er å ruste elevene best mulig for fremtiden, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Bilde av helsefagelever

Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS)

Høsten 2017 startet utviklingen av nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene. På denne siden finner du informasjon om formål, mandat og fremdriftsplan, samt nyheter fra arbeidet.

Dokumenter

Stortingsmelding:

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

Forskning og høyere utdanning står sentralt i utviklingen av et bærekraftig samfunn, der kunnskap er nøkkelen til nye, grønne og lønnsomme arbeidsplasser og en bedre og mer effektiv offentlig sektor.

NOU:

Nye sjanser – bedre læring — Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp

Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner (Stoltenbergutvalget) ble oppnevnt 25. august 2017. Ekspertutvalget fikk i oppgave å bygge et nyansert og balansert kunnskapsgrunnlag om hvorfor kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner oppstår og foreslå tiltak for å motvirke uheldige kjønnsforskjeller.

Aktuelt fra departementet

Illustrasjon for revidert nasjonalbudsjett 2019

Revidert nasjonalbudsjett:

Regjeringen oppretter 100 studieplasser, satser på videreutdanning og rekruttering av flere lærere

Flere studieplasser, mer penger til lærerrekruttering og en styrking av videreutdanningstilbudet er regjeringens satsinger innen høyere utdanning og forskning i det reviderte nasjonalbudsjettet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Illustrasjon for revidert nasjonalbudsjett 2019

Revidert nasjonalbudsjett:

Meir satsing på tidleg innsats og arbeidsliv for framtida

– Vi vil ha ein skole der elevane meistrar og lærer. I revidert budsjett for 2019 prioriterer vi konkrete pilotprosjekt som skal gi betre tidleg innsats, auka satsing på digitale læremiddel og fleire vitensenter. Vi trappar opp innsatsen mot negativ sosial kontroll ved å få på plass fleire minoritetsrådgivarar ute der barn og unge treng det, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Kontakt


Telefon: +47 22 24 90 90
Pressevakt: + 47 22 24 77 07
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo

Til toppen