Kunnskapsdepartementet

Guri Melby (V)

Kunnskaps- og integreringsminister

Henrik Asheim (H)

Forsknings- og høyere utdanningsminister

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning, voksnes læring og kompetansepolitikk. Departementet har også ansvar for forskning og integrering.

Tema og innsikt

koronavirus

Informasjon om koronavirusutbruddet og barnehager, skoler og høyere utdanning

Lite smittespredning gjør det forsvarlig at en hel avdeling i barnehagen og en hel skoleklasse kan være én kohort.

Bilde av vindmøller

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Forskning og høyere utdanning står sentralt i utviklingen av et bærekraftig samfunn, der kunnskap er nøkkelen til nye, grønne og lønnsomme arbeidsplasser. Dette er rammen for regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

Bilde av barn som rekker opp hånden

Fag og læreplaner

Læreplanverket består av overordnet del, fag- og timefordelingen og læreplaner i fag. Dette er forskrifter til opplæringsloven og styrer innholdet i opplæringen.

Dokumenter

Melding til Stortinget:

Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

Vi skal ha en barnehage og skole som gir muligheter for alle barn og unge – uavhengig av sosial, kulturell og språklige bakgrunn, kjønn, kognitive og fysiske forskjeller. Det krever inkluderende fellesskap og tidlig innsats.

Statsbudsjettet 2020:

Prop. 1 S (2019–2020)

Kunnskap er grunnlaget for demokrati, verdiskaping og velferd. Utdanning, forsking og innovasjon, og samspelet mellom desse, er avgjerande for å lykkast med omstilling, framtidig verdiskaping og dermed berekrafta for velferdssamfunnet. Derfor har regjeringa høge ambisjonar om å halde fram med å utvikle Noreg som kunnskapsnasjon.

Aktuelt fra departementet

Illustrasjonsbilde for revidert statsbudsjett 2020

Utdanningsløftet 2020: 5000 nye studieplassar ved fagskular, høgskular og universitet

I revidert budsjett foreslår regjeringa 4000 nye studieplassar ved universitet og høgskular, og 1000 nye studieplassar ved fagskulane. I sum blir utdanningspakka på ein halv milliard kroner. – Desse tiltaka vil sikre at fleire får utdanning og kompetanseheving i ein periode med høg arbeidsløyse som følge av koronakrisa, sier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim.

Illustrasjonsbilde for revidert statsbudsjett 2020

Styrkar digital undervising med 140 millionar kroner

Mange kommunar har lukkast i omstillinga til digital undervising, men ikkje alle kommunane har vore like godt rusta når det kjem til infrastruktur, utstyr og kompetanse. Derfor foreslår regjeringa å løyve 80 millionar kroner til å betre heimeundervisinga og 60 millionar til innkjøp av digitale læremiddel.

Kontakt


Telefon: +47 22 24 90 90
Pressevakt: + 47 22 24 77 07
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo

Til toppen