Høyere utdanning

Kunnskapsnasjonen Norge har et stort behov for personer med høy faglig kompetanse. Det er et mål at alle skal kunne ta utdanning uavhengig av sosial bakgrunn. Velferdsordninger for studenter er et virkemiddel for å få til dette. Regjeringen ønsker å endre strukturen i høyere utdanning for å oppnå solide fagmiljøer og utdanninger med høy kvalitet.

bilde av studenter

Kvalitet i høyere utdanning

Med stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning gir regjeringen universiteter og høyskoler flere verktøy for å heve kvaliteten på utdanningene de tilbyr.

studenter

Opptak til studier

Kunnskapsdepartementet bestemmer regler for opptak til utdanning og har det øverste ansvaret for statlige utdanningsinstitusjoner, studentvelferd og studiefinansiering.

illustrasjonsbilde studenter

Struktur i høyere utdanning

Regjeringen ba i strukturmeldingen høyskolene og universitetene finne partnere de kan fusjonere med. Flere sammenslåinger er gjennomført. Her kan du følge prosessen.

Aktuelt

""

Revidert nasjonalbudsjett:

Regjeringa satsar på IKT-forsking og grøn vassteknologi

15.05.2018: Regjeringa føreslår i revidert nasjonalbudsjett å løyve 17,5 millionar kroner til etablering av Nasjonalt kompetansesenter for vann- og avløpsinfrastruktur. Regjeringa vil også styrke kompetansen i kryptologi, og det skal bli lettare å bygge fleire studentbustader.

Illustrasjonsbilde forside kvalitetsmeldingen

Melding til Stortinget:

Vil ha kultur for kvalitet i høyere utdanning

27.01.2017: Kunnskapsministeren vil lage en arena hvor høyskoler og universiteter skal konkurrere om midler for å utvikle bedre utdanninger. Slik vil han styrke kvaliteten i høyere utdanning. I dag legger han frem stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning.

Dokumenter

bilde av mennesker

Nytt regelverk for private utdanningsinstitusjoner

21.12.2017: Det er fastsatt nye regler for private høyskoler og fagskoler som trer i kraft 1. januar 2018. De nye reglene følger opp anbefalingene fra ekspertgruppen som har sett på regelverket for bruk av statlige tilskudd og egenbetaling fra studentene.

Illustrasjonsbilde studenter

Regjeringen styrker rettighetene til studenter som klager på eksamenskarakteren

06.04.2018: Studenter som klager på eksamenskarakteren sin og som får en vesentlig dårligere karakter skal få ny vurdering.

Finn dokument

De viktigste dokumentene om høyere utdanning finner du blant meldinger til Stortinget, proposisjoner, høringer og Norges offentlige utredninger (NOU).

Kontakt

Avdeling for høyere utdanning, forskning og internasjonalt arbeid

Telefon: 22 24 77 01
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo