Høyere utdanning

Kunnskapsnasjonen Norge har et stort behov for personer med høy faglig kompetanse. Det er et mål at alle skal kunne ta utdanning uavhengig av sosial bakgrunn. Velferdsordninger for studenter er et virkemiddel for å få til dette. Regjeringen ønsker å endre strukturen i høyere utdanning for å oppnå solide fagmiljøer og utdanninger med høy kvalitet.

studenter

Stortingsmelding om styringspolitikk for statlige universiteter og høyskoler

Med styringsmeldingen ønsker regjeringen å sikre en helhetlig styringspolitikk som skal sette rammer for utviklingen av høyere utdanning og forskning de neste 20 årene.

illustrasjonsbilde studenter

Arbeidsrelevansmeldingen

Arbeidsrelevansmeldingen - Samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidslivet

Bilde fra en forelesning

Universiteter og høyskoler

Norge har i dag 10 universiteter, 6 høyskoler og 5 vitenskapelige høyskoler med statlig eierskap. Dette er en felles oversikt over disse. Norge har også en rekke private høyere utdanningsinstitusjoner, og 17 av dem mottar statlig tilskudd.

Aktuelt nå

2,5 milliardar kroner til utdanning og kompetanse

07.10.2020: Utdanningsløftet var eit av regjeringas tiltak våren 2020 for at permitterte og ledige kunne bruke tida deira på utdanning og kompetanseheving. Det er eit gode både for den einskilde og for samfunnet. Saman med satsingane for neste år har tiltaka eit potensial for å nå om lag 55 000 menneske.

Regjeringa styrker velferdstilbodet til studentane

07.10.2020: I budsjettforslaget for 2021 foreslår regjeringa 20 millionar kroner ekstra til studentsamskipnadane. Det styrker samskipnadane sin mogelegheit til å gje studentane gode velferdstenester i ein studiekvardag prega av koronatiltak, seier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Dokumenter

Meld. St. 14 (2019–2020)

Kompetansereformen – Lære hele livet har som mål at ingen skal gå ut på dato som følge av manglende kompetanse. Meldingen inneholder flere tiltak rettet mot å tette gapet mellom hva arbeidslivet trenger av kompetanse, og den kompetansen arbeidstakerne faktisk har.

Regjeringen styrker rettighetene til studenter som klager på eksamenskarakteren

Studenter som klager på eksamenskarakteren sin og som får en vesentlig dårligere karakter skal få ny vurdering.