Høyere utdanning

Kunnskapsnasjonen Norge har et stort behov for personer med høy faglig kompetanse. Det er et mål at alle skal kunne ta utdanning uavhengig av sosial bakgrunn. Velferdsordninger for studenter er et virkemiddel for å få til dette. Regjeringen ønsker å endre strukturen i høyere utdanning for å oppnå solide fagmiljøer og utdanninger med høy kvalitet.

studenter

Stortingsmelding om styringspolitikk for statlige universiteter og høyskoler

Med styringsmeldingen ønsker regjeringen å sikre en helhetlig styringspolitikk som skal sette rammer for utviklingen av høyere utdanning og forskning de neste 20 årene.

illustrasjonsbilde studenter

Arbeidsrelevansmeldingen

Arbeidsrelevansmeldingen "Utdanning for omstilling — Økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning", ble lagt fram i statsråd 12. mars 2021.

Bilde fra en forelesning

Universiteter og høyskoler

I dag er det 10 universiteter, 6 høyskoler og 5 vitenskapelige høyskoler underlagt Kunnskapsdepartementet. Det finnes i tillegg statlige utdanningsintrusjoner underlagt andre departementer. Norge har også en rekke private høyere utdanningsinstitusjoner, og 17 av dem mottar statlig tilskudd.

Aktuelt nå

Vellykket videreutdanning og lederutdanning under pandemien

26.11.2020: Barnehagelærere og styrere som har tatt videreutdanning og lederutdanning under pandemien er godt fornøyd med studiet de gjennomførte dette året. Det viser en ny rapport FAFO har levert på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Ekspertgruppen som har sett på studentenes situasjon har levert sin rapport

23.11.2020: Nasjonal portal for erfaringsutveksling, mer studentaktiv undervisning og alternative treningstilbud er blant anbefalingene.

Dokumenter

Meld. St. 14 (2019–2020):

Kompetansereformen – Lære hele livet

Kompetansereformen – Lære hele livet har som mål at ingen skal gå ut på dato som følge av manglende kompetanse. Meldingen inneholder flere tiltak rettet mot å tette gapet mellom hva arbeidslivet trenger av kompetanse, og den kompetansen arbeidstakerne faktisk har.

Meld. St. 7 (2020–2021):

En verden av muligheter — Internasjonal studentmobilitet i høyere utdanning

Internasjonalt samarbeid og dialog på tvers av landegrenser er forutsetninger for å kunne håndtere de store globale samfunnsutfordringene verden står overfor.