Kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning

Kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning består av nivå 6–8 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR).

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) beskriver det formelle utdanningssystemet i Norge.

Rammeverket går fra kvalifikasjonen på nivå 2 som er bestått grunnskole, til nivå 8 som er bestått doktorgrad. Denne strukturen er tilknyttet («henvist») til EUs kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring: the European Qualifications Framework for lifelong learning (EQF). For hvert nivå i NKR ligger det fastsatte læringsutbyttebeskrivelser som er kompatible med dem i EQF.

For høyere utdanning gjelder i tillegg kvalifikasjonsrammeverket for Det europeiske området for høyere utdanning: Framework of Qualifications for the European Higher Education Area (QF-EHEA), også kalt Bologna-rammeverket fordi det er vedtatt som ledd i samarbeidet i Bologna-prosessen, der alle europeiske land deltar[1]. QF-EHEA gjelder kun for høyere utdanning, og nivå 6–8 i NKR er formelt tilknyttet («selvsertifisert til») EHEA, i tillegg til tilknytningen til EQF.

I QF-EHEA brukes begrepet «syklus» om de ulike kvalifikasjonsnivåene. NKR-nivå 6 (bachelorgrad) er dermed knyttet til første syklus i QF-EHEA og nivå 6 i EQF. Tilsvarende er NKR-nivå 7 (mastergrad) knyttet til andre syklus i QF-EHEA og nivå 7 i EQF, mens NKR-nivå 8 (doktorgrad) er tredje syklus i QF-EHEA og nivå 8 i EQF.

Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning (QF-EHEA) ble opprinnelig vedtatt på ministermøtet i Bologna-prosessen i Bergen i 2005. En revidert versjon ble vedtatt på ministermøtet i Paris i 2018. Forskjellen mellom det og det som ble vedtatt i 2005, er at det er tatt inn et delnivå, kalt kort syklus, innenfor første syklus («a short cycle within the first cycle»).

På europeisk nivå følges arbeidet med dette kvalifikasjonsrammeverket opp i et eget nettverk som koordineres av Europarådet, der Kunnskapsdepartementet deltar fra norsk side, kalt Network of National Correspondents for Qualifications Frameworks (QF-EHEA).

Læringsutbyttebeskrivelsene for hvert nivå i NKR er overordnede, dvs. at de er uavhengige av fagområde, og fastsatt i NKR-forskriften. De beskriver det en person vet, kan, og er i stand til å gjøre som resultat av en læringsprosess. Videre er de delt inn i kategoriene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. For høyere utdanning tilsvarer nivåbeskrivelsene hele grader. Det forutsettes at læringsutbyttet for rett nivå (6 for bachelor, 7 for master, 8 for doktorgrad) brukes ved utarbeidelse av læringsutbyttebeskrivelser i studieplanene ved institusjonene og ved akkreditering av studier.

For høyere utdanning skal vitnemålstillegget Diploma Supplement angi utdanningens nivå i NKR og EQF og syklusen i QF-EHEA, slik at det skal være enklere å sammenlikne utdanningskvalifikasjoner på tvers av landegrenser.

[1] Unntakene er Russland og Belarus, som ble suspendert fra samarbeidet i april 2022.