Departementene

Statsministerens kontor

Statsministeren er den fremste blant regjeringsmedlemmene og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i Regjeringen. Statsministerens kontor (SMK) bistår statsministeren i å lede og samordne arbeidet i Regjeringen.

Portrett av Erna Solberg

Erna Solberg (H)

Statsminister

Regjeringens satsningsområder

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

Arbeids- og sosialministerAnniken Hauglie

Anniken Hauglie (H)

Arbeids- og sosialminister

Barne- og familiedepartementet

Barne- og familiedepartementet (BFD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, tro og livssyn og forbrukerpolitikk.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Barne- og familieminister

Finansdepartementet

Finansdepartementet (FIN) har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og forvaltningen av Statens pensjonsfond.

Siv Jensen

Siv Jensen (Frp)

Finansminister

Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet (FD) er eit regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetjing av norsk tryggleiks- og forsvarspolitikk.

Frank Bakke-Jensen

Frank Bakke-Jensen (H)

Forsvarsminister

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Bent Høie (H)

Helseminister

Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug

Sylvi Listhaug (Frp)

Eldre- og folkehelseminister

Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og polarområdene.

Jøran Kallmyr

Jøran Kallmyr (Frp)

Justis- og innvandringsminister

Ingvil Smines Tybring-Gjedde

Ingvil Smines Tybring‐Gjedde (Frp)

Samfunnssikkerhetsminister

Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Ola Elvestuen (V)

Klima- og miljøminister

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Departementet (KMD) har ansvar for bustadpolitikk, plan- og bygningslova, kart- og geodatapolitikken, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, elektronisk kommunikasjon, regional- og distriktspolitikk, valgjennomføring, politikken overfor samar og nasjonale minoritetar, statleg arbeidsgivarpolitikk og statleg bygg- og eigedomsforvaltning.

Portrettfoto av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Monica Mæland (H)

Kommunal- og moderniseringsminister

Nikolai Astrup. Foto: Fotograf Sturlason/Utenriksdepartementet

Nikolai Astrup (H)

Digitaliseringsminister

Kulturdepartementet

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, likestilling og diskriminering, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet og pengespill og lotteri.

Portrettbilde av Trine Skei Grande

Trine Skei Grande (V)

Kultur- og likestillingsminister

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning, voksnes læring og kompetansepolitikk. Departementet har også ansvar for forskning og integrering.

Bilde av Jan Tore Sanner

Jan Tore Sanner (H)

Kunnskaps- og integreringsminister

Bilde av Iselin Nybø

Iselin Nybø (V)

Forsknings- og høyere utdanningsminister

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovedansvaret for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket.

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad.

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Landbruks- og matminister

Nærings- og fiskeridepartementet

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Portrett av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Næringsminister

Fiskeriminister Harald T. Nesvik

Harald T. Nesvik (Frp)

Fiskeri- og sjømatminister

Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementets (OED) hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

Kjell-Børge Freiberg (Frp)

Olje- og energiminister

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har det overordna ansvaret for rammevilkår for postverksemda, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltninga og hamne- og sjøtransportpolitikken.

Jon Georg Dale

Jon Georg Dale (Frp)

Samferdselsminister

Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Ine Eriksen Søreide

Ine Eriksen Søreide (H)

Utenriksminister

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein

Dag-Inge Ulstein (KrF)

Utviklingsminister

Til toppen