Departementene

Statsministerens kontor

Statsministeren er den fremste blant regjeringsmedlemmene og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i regjeringen. Statsministerens kontor (SMK) bistår statsministeren i å lede og samordne arbeidet i regjeringen.

Statsminister Jonas Gahr Støre

Jonas Gahr Støre (Ap)

Statsminister

Barne- og familiedepartementet

Barne- og familiedepartementet (BFD) har ansvaret for politikkutformingen på områdene barnevern, oppvekst og levekår, barn og unge, familie og samliv, tro og livssyn og forbrukerpolitikk.

Kjersti Toppe

Kjersti Toppe (Sp)

Barne- og familieminister

Energidepartementet

Olje- og energidepartementet (OED) endret navn til Energidepartementet (ED) 1. januar 2024. Energidepartementets hovedoppgave er å tilrettelegge for en samordnet og helhetlig energipolitikk.

Portrettbilde av energiminister Terje Aasland i dress

Terje Aasland (Ap)

Energiminister

Finansdepartementet

Finansdepartementet planlegger og iverksetter den økonomiske politikken i Norge. Departementet har blant annet ansvar for budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, regulering av finansmarkedene og Statens pensjonsfond.

Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og polarområdene.

Emilie Enger Mehl

Emilie Enger Mehl (Sp)

Justis- og beredskapsminister

Kommunal- og distriktsdepartementet

Departementet (KDD) har ansvar for bustadpolitikk, plan- og bygningslova, kart- og geodatapolitikken, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, regional- og distriktspolitikk, valgjennomføring og politikken overfor samar og nasjonale minoritetar.

Portrett av Erling Sande

Erling Sande (Sp)

Kommunal- og distriktsminister

Kultur- og likestillingsdepartementet

Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, likestilling og diskriminering, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet og pengespill og lotteri.

Portrett av Lubna Jaffery

Lubna Jaffery (Ap)

Kultur- og likestillingsminister

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning, forskning, voksnes læring og kompetansepolitikk.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

Kari Nessa Nordtun (Ap)

Kunnskapsminister

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel

Oddmund Hoel (Sp)

Forsknings- og høyere utdanningsminister

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovedansvaret for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket.

Landbruks- og matminister Geir Pollestad

Geir Pollestad (Sp)

Landbruks- og matminister

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet (SD) har det overordna ansvaret for rammevilkår for postverksemda, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren og for riksvegferjene.

Jon-Ivar Nygård

Jon-Ivar Nygård (Ap)

Samferdselsminister

Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Utenriksminister Espen Barth Eide smilende i dress med blå bakgrunn

Espen Barth Eide (Ap)

Utenriksminister

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim. Foto: Sturlason

Anne Beathe Tvinnereim (Sp)

Utviklingsminister