Forsiden

Departementene

Statsministerens kontor

Statsministeren er den fremste blant regjeringsmedlemmene og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i Regjeringen. Statsministerens kontor (SMK) bistår statsministeren i å lede og samordne arbeidet i Regjeringen.

Statsminister Jonas Gahr Støre

Jonas Gahr Støre (Ap)

Statsminister

Barne- og familiedepartementet

Barne- og familiedepartementet (BFD) har ansvaret for politikkutformingen på områdene barnevern, oppvekst og levekår, barn og unge, familie og samliv, tro og livssyn og forbrukerpolitikk.

Kjersti Toppe

Kjersti Toppe (Sp)

Barne- og familieminister

Finansdepartementet

Finansdepartementet planlegger og iverksetter den økonomiske politikken i Norge. Departementet har blant annet ansvar for budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, regulering av finansmarkedene og Statens pensjonsfond.

Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og polarområdene.

Emilie Enger Mehl

Emilie Enger Mehl (Sp)

Justis- og beredskapsminister

Kommunal- og distriktsdepartementet

Departementet (KDD) har ansvar for bustadpolitikk, plan- og bygningslova, arbeid med berekraftsmåla, kart- og geodatapolitikken, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, elektronisk kommunikasjon, regional- og distriktspolitikk, det administrative ansvaret for statsforvaltarane, valgjennomføring, politikken overfor samar og nasjonale minoritetar, statleg arbeidsgivarpolitikk og statleg bygg- og eigedomsforvaltning.

Sigbjørn Gjelsvik

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Kommunal- og distriktsminister

Kultur- og likestillingsdepartementet

Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, likestilling og diskriminering, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet og pengespill og lotteri.

Portrett av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

Anette Trettebergstuen (Ap)

Kultur- og likestillingsminister

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning, forskning, voksnes læring og kompetansepolitikk.

Portrettbilde av Tonje Brenna

Tonje Brenna (Ap)

Kunnskapsminister

Ola Borten Moe

Ola Borten Moe (Sp)

Forsknings- og høyere utdanningsminister

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovedansvaret for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket.

Landbruks- og matminister Sandra Borch

Sandra Borch (Sp)

Landbruks- og matminister

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet (SD) har det overordna ansvaret for rammevilkår for postverksemda, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren og for riksvegferjene.

Jon-Ivar Nygård

Jon-Ivar Nygård (Ap)

Samferdselsminister

Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt. Foto: Sturlason

Anniken Huitfeldt (Ap)

Utenriksminister

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim. Foto: Sturlason

Anne Beathe Tvinnereim (Sp)

Utviklingsminister