Departementene

Statsministerens kontor

Statsministeren er den fremste blant regjeringsmedlemmene og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i Regjeringen. Statsministerens kontor (SMK) bistår statsministeren i å lede og samordne arbeidet i Regjeringen.

Portrett av Erna Solberg

Erna Solberg (H)

Statsminister

Regjeringens satningsområder:

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

Arbeids- og sosialministerAnniken Hauglie

Anniken Hauglie (H)

Arbeids- og sosialminister

Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, likestilling, ikke-diskriminering og forbrukerpolitikk.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Solveig Horne (FrP)

Barne- og likestillingsminister

Finansdepartementet

Finansdepartementet (FIN) har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og forvaltningen av Statens pensjonsfond.

Finansminister Siv Jensen

Siv Jensen (FrP)

Finansminister

Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet (FD) er eit regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetjing av norsk tryggleiks- og forsvarspolitikk.

Frank Bakke-Jensen

Frank Bakke-Jensen (H)

Forsvarsminister

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Bent Høie (H)

Helse- og omsorgsminister

Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg, innvandring og integrering, domstoler, lovarbeid og polarområdene.

Per-Willy Amundsen

Per-Willy Amundsen (FrP)

Justis- og beredskapsminister

Sylvi Listhaug portrett

Sylvi Listhaug (FrP)

Innvandrings- og integreringsminister

Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Vidar Helgesen

Vidar Helgesen (H)

Klima- og miljøminister

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Departementet (KMD) har ansvar for bustadpolitikk, plan- og bygningslova, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, regional- og distriktspolitikk, valgjennomføring, statleg arbeidsgivarpolitikk, samar og nasjonale minoritetar, kart- og geodatapolitikken.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Jan Tore Sanner (H)

Kommunal- og moderniseringsminister

Kulturdepartementet

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri.

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning og voksnes læring. Departementet har også ansvar for forskning.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Kunnskapsminister

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Jon Georg Dale (FrP)

Landbruks- og matminister

Nærings- og fiskeridepartementet

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Næringsminister Monica Mæland

Monica Mæland (H)

Næringsminister

Portrett av fiskerminister Per Sandberg

Per Sandberg (FrP)

Fiskeriminister

Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementets (OED) hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.

Bilde av Terje Søviknes

Terje Søviknes (FrP)

Olje- og energiminister

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Samferdselsminister

Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Ine Eriksen Søreide

Ine Eriksen Søreide (H)

Utenriksminister

Marit Berger Røsland

Marit Berger Røsland (H)

EØS- og EU-minister