Forsiden

Departementene

Statsministerens kontor

Statsministeren er den fremste blant regjeringsmedlemmene og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i Regjeringen. Statsministerens kontor (SMK) bistår statsministeren i å lede og samordne arbeidet i Regjeringen.

Statsminister Jonas Gahr Støre

Jonas Gahr Støre (Ap)

Statsminister

Barne- og familiedepartementet

Barne- og familiedepartementet (BFD) har ansvaret for politikkutformingen på områdene barnevern, oppvekst og levekår, barn og unge, familie og samliv, tro og livssyn og forbrukerpolitikk.

Kjersti Toppe

Kjersti Toppe (Sp)

Barne- og familieminister

Finansdepartementet

Finansdepartementet planlegger og iverksetter den økonomiske politikken i Norge. Departementet har blant annet ansvar for budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, regulering av finansmarkedene og Statens pensjonsfond.

Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og polarområdene.

Emilie Enger Mehl

Emilie Enger Mehl (Sp)

Justis- og beredskapsminister

Kommunal- og distriktsdepartementet

Departementet (KDD) har ansvar for bustadpolitikk, plan- og bygningslova, arbeid med berekraftsmåla, kart- og geodatapolitikken, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, elektronisk kommunikasjon, regional- og distriktspolitikk, det administrative ansvaret for statsforvaltarane, valgjennomføring, politikken overfor samar og nasjonale minoritetar, statleg arbeidsgivarpolitikk og statleg bygg- og eigedomsforvaltning.

Sigbjørn Gjelsvik

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Kommunal- og distriktsminister

Kultur- og likestillingsdepartementet

Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, likestilling og diskriminering, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet og pengespill og lotteri.

Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery

Lubna Jaffery (Ap)

Kultur- og likestillingsminister

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning, forskning, voksnes læring og kompetansepolitikk.

Portrettbilde av Tonje Brenna

Tonje Brenna (Ap)

Kunnskapsminister

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp)

Sandra Borch (Sp)

Forsknings- og høyere utdanningsminister

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovedansvaret for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket.

Landbruks- og matminister Geir Pollestad

Geir Pollestad (Sp)

Landbruks- og matminister

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet (SD) har det overordna ansvaret for rammevilkår for postverksemda, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren og for riksvegferjene.

Jon-Ivar Nygård

Jon-Ivar Nygård (Ap)

Samferdselsminister

Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt. Foto: Sturlason

Anniken Huitfeldt (Ap)

Utenriksminister

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim. Foto: Sturlason

Anne Beathe Tvinnereim (Sp)

Utviklingsminister