Departementene

Statsministerens kontor

Statsministeren er den fremste blant regjeringsmedlemmene og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i Regjeringen. Statsministerens kontor (SMK) bistår statsministeren i å lede og samordne arbeidet i Regjeringen.

Portrett av Erna Solberg

Erna Solberg (H)

Statsminister

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

Arbeids- og sosialministerAnniken Hauglie

Anniken Hauglie (H)

Arbeids- og sosialminister

Barne- og likestillingsdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, likestilling, ikke-diskriminering og forbrukerpolitikk.

Portrettfoto av Linda Hofstad Helleland

Linda Hofstad Helleland (H)

Barne- og likestillingsminister

Finansdepartementet

Finansdepartementet (FIN) har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og forvaltningen av Statens pensjonsfond.

Finansminister Siv Jensen

Siv Jensen (Frp)

Finansminister

Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet (FD) er eit regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetjing av norsk tryggleiks- og forsvarspolitikk.

Frank Bakke-Jensen

Frank Bakke-Jensen (H)

Forsvarsminister

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Bent Høie (H)

Helseminister

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen

Åse Michaelsen (Frp)

Eldre- og folkehelseminister

Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og polarområdene.

Tor Mikkel Wara

Tor Mikkel Wara (Frp)

Justis-, beredskaps- og innvandringsminister

Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Ola Elvestuen (V)

Klima- og miljøminister

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Departementet (KMD) har ansvar for bustadpolitikk, plan- og bygningslova, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, regional- og distriktspolitikk, valgjennomføring, statleg arbeidsgivarpolitikk, samar og nasjonale minoritetar, kart- og geodatapolitikken.

Portrettfoto av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Monica Mæland (H)

Kommunal- og moderniseringsminister

Kulturdepartementet

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri.

Portrettbilde av Trine Skei Grande

Trine Skei Grande (V)

Kulturminister

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning, voksnes læring og kompetansepolitikk. Departementet har også ansvar for forskning og integrering.

Bilde av Jan Tore Sanner

Jan Tore Sanner (H)

Kunnskaps- og integreringsminister

Bilde av Iselin Nybø

Iselin Nybø (V)

Forsknings- og høyere utdanningsminister

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken. Det omfattar arealforvalting, jord- og skogbruk, husdyrhald, reindrift og utvikling av nye næringar med utgangspunkt i landbruket.

Bård Hoksrud

Bård Hoksrud (Frp)

Landbruks- og matminister

Nærings- og fiskeridepartementet

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Portrett av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Næringsminister

Fiskeriminister Harald T. Nesvik

Harald T. Nesvik (Frp)

Fiskeriminister

Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementets (OED) hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.

Kjell-Børge Freiberg

Kjell-Børge Freiberg (Frp)

Olje- og energiminister

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har det overordna ansvaret for rammevilkår for post- og televerksemda, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltninga og hamne- og sjøtransportpolitikken.

Jon Georg Dale

Jon Georg Dale (Frp)

Samferdselsminister

Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Ine Eriksen Søreide

Ine Eriksen Søreide (H)

Utenriksminister

Utviklingsminister Nikolai Astrup

Nikolai Astrup (H)

Utviklingsminister

Til toppen