Departementene

Statsministerens kontor

Statsministeren er den fremste blant regjeringsmedlemmene og har ansvar for å samordne og lede arbeidet i Regjeringen. Statsministerens kontor (SMK) bistår statsministeren i å lede og samordne arbeidet i Regjeringen.

Statsminister Erna Solberg

Erna Solberg (H)

Statsminister

Regjeringens satsningsområder

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, pensjoner og velferd.

Portrett av fiskeri- og sjømatminister Torbjørn Røe Isaksen

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Arbeids- og sosialminister

Barne- og familiedepartementet

Barne- og familiedepartementet (BFD) har ansvar for barn og unges oppvekst- og levekår, familie og samliv, tro og livssyn og forbrukerpolitikk.

Ida Lindtveit Røse

Ida Lindtveit Røse (KrF)

Konstituert barne- og familieminister

Finansdepartementet

Finansdepartementet (FIN) har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og forvaltningen av Statens pensjonsfond.

Jan Tore Sanner

Jan Tore Sanner (H)

Finansminister

Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet (FD) er eit regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetjing av norsk tryggleiks- og forsvarspolitikk.

Frank Bakke-Jensen

Frank Bakke-Jensen (H)

Forsvarsminister

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester.

Helse- og omsorgsminister Bent HøieBorgos Foto AS

Bent Høie (H)

Helse- og omsorgsminister

Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har ansvar for rettsvesenet, kriminalomsorgen, politi- og påtalemyndigheten, redningstjenesten, samfunnssikkerhet, utlendingsmyndigheter og polarområdene.

Portrettfoto av Monica Mæland

Monica Mæland (H)

Justis- og beredskapsminister

Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Sveinung Rotevatn

Sveinung Rotevatn (V)

Klima- og miljøminister

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Departementet (KMD) har ansvar for bustadpolitikk, plan- og bygningslova, arbeid med FNs bærekraftsmål, kart- og geodatapolitikken, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, elektronisk kommunikasjon, regional- og distriktspolitikk, det administrative ansvaret for fylkesmenna, valgjennomføring, politikken overfor samar og nasjonale minoritetar, statleg arbeidsgivarpolitikk og statleg bygg- og eigedomsforvaltning.

Statsråd Nikolai Astrup

Nikolai Astrup (H)

Kommunal- og moderniseringsminister

Linda Hofstad Helleland

Linda Hofstad Helleland (H)

Distrikts- og digitaliseringsminister

Kulturdepartementet

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, likestilling og diskriminering, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet og pengespill og lotteri.

Abid Q. Raja

Abid Q. Raja (V)

Kultur- og likestillingsminister

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning, voksnes læring og kompetansepolitikk. Departementet har også ansvar for forskning og integrering.

Bilde av Guri Melby

Guri Melby (V)

Kunnskaps- og integreringsminister

Bilde av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

Henrik Asheim (H)

Forsknings- og høyere utdanningsminister

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har hovedansvaret for mat- og landbrukspolitikken. Det omfatter arealforvaltning, jord- og skogbruk, husdyrhold, reindrift og utvikling av nye næringer med utgangspunkt i landbruket.

Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad.

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Landbruks- og matminister

Nærings- og fiskeridepartementet

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Iselin Nybø

Iselin Nybø (V)

Næringsminister

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

Odd Emil Ingebrigtsen (H)

Fiskeri- og sjømatminister

Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementets (OED) hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.

Bilde av Tina Bru

Tina Bru (H)

Olje- og energiminister

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har det overordna ansvaret for rammevilkår for postverksemda, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltninga og hamne- og sjøtransportpolitikken.

Knut Arild Hareide

Knut Arild Hareide (KrF)

Samferdselsminister

Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementets (UD) oppgave er å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi, vår posisjon som kyststat og forvalter av store marine ressurser og omfattende eksport av olje og gass.

Ine Eriksen Søreide

Ine Eriksen Søreide (H)

Utenriksminister

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein

Dag-Inge Ulstein (KrF)

Utviklingsminister

Til toppen