Kulturdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, opphavsrett, kirke, medier, idrett, frivillig virksomhet, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri.

Aktuelt nå

Utsnitt av forsiden til Åndsverkloven.

Invitasjon til høringsmøte om ny åndsverklov

Kulturdepartementet inviterer med dette til høringsmøte om ny åndsverklov mandag 23. januar 2017.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland og ny styreleder for Nasjonalmuseet Linda Bernander Silseth foran byggetomten til det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen.

Linda Bernander Silseth blir ny styreleder for Nasjonalmuseet

Kulturdepartementet har oppnevnt sine representanter til nytt styre for Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst. Den nåværende styreperioden går ut ved årsskiftet, og nytt styre tiltrer 1. januar 2017.

Dokumenter

Statsbudsjettet 2017:

Prop. 1 S (2016–2017)

Her finner du Kulturdepartementets forslag til budsjett.

Høyring

Forskrift om fordeling av herrelaus arv til frivillig verksemd til fordel for barn og unge

Bakgrunnen er endringar i Arvelova, som trådde i kraft 1. september 2015, som inneber at dersom ein avdød ikkje har slektningar, ektemake eller sambuar som arvar han, og han ikkje har gjort testament om arven, skal nettoformuen fordelast til frivillig verksemd til fordel for barn og unge.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo