Kulturdepartementet

Abid Q. Raja (V)

Kultur- og likestillingsminister

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, likestilling og diskriminering, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet og pengespill og lotteri.

Tema og innsikt

Illustrasjon tre figurer en spiller klarinett, en er skuespiller og en trikser med ball

Korona:

Sviktende inntekter i kulturlivet, idretten og frivillig sektor på grunn av koronavirus. Hvilke tiltak finnes og hvor kan du henvende deg?

Det er flere tiltak som allerede er på plass og en del tiltak som er under utarbeidelse. Vi vil forsøke å gi dere en samlet oversikt over hva regjeringen gjør og hvor dere skal henvende dere for å få svar når det gjelder de ulike ordningene.

Fra barneforestillingen Mørkemodig. En ungdom og fire mindre barn sitter rundt en diskokule i mørket. Ett av barna lyser på diskokulen med en lommelykt.

Arbeidet med barne- og ungdomskulturmelding

Regjeringen har igangsatt arbeidet med en barne- og ungdomskulturmelding, hvor kulturskole skal inngå. Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet samarbeider om meldingen, som etter planen legges frem høsten 2020.

Ein vaksen viser eit bilete for nokre ungdommar. Dei er ute.

Arbeid med ny museumsmelding

Regjeringa skal leggja fram ei ny museumsmelding for Stortinget ved årsskiftet 2020/21. Meldinga skal gjennomgå situasjonen for museumssektoren, inkludert dei samiske musea, i lys av museumsreforma, og drøfta framtidige utfordringar og handlingsrom for musea.

Dokumenter

Meld. St. 8 (2018-2019)

Kulturens kraft — Kulturpolitikk for framtida

Meldinga viser den overordna politiske retninga for kulturpolitikken framover, gjer greie for prioriteringar og presenterer nye nasjonale kulturpolitiske mål.

Kulturbudsjettet for 2020

Kulturdepartementets budsjettforslag for 2020.

Aktuelt fra departementet

Illustrasjonsbilde for revidert statsbudsjett 2020

Revidert nasjonalbudsjett:

Her er RNB-sakene til Kulturdepartementet

I forbindelse med RNB blir det mer til kultur, idrett, frivillighet, medier, film- og serieproduksjoner, fagpresse og musikkorps.

Statsråd Raja

Lovendring om tiltak mot pengespillreklame

Vedtaket om å gi Medietilsynet hjemmel til å stanse markedsføring for pengespill som ikke har tillatelse i Norge ble sanksjonert av Kongen i statsråd i dag. – Dette vil redusere omfanget av pengespillreklame, og kan igjen bidra til å redusere antall problemspillere, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Portrett av Elisabeth Lier Haugseth

Elisabeth Lier Haugseth ny ekspedisjonssjef for avdeling for likestilling, diskriminering og internasjonale saker i Kulturdepartementet

Elisabeth Lier Haugseth er utdannet jurist, og vil som ekspedisjonssjef få det faglige ansvaret for regjeringens politikk på hele likestillings- og diskrimineringsfeltet, inkludert juridisk arbeid på området, internasjonalt arbeid på likestillings- og kulturområdet og arbeid med kulturelt mangfold.

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja snakker med den islandske statsministeren Katrin Jakobsdottir på storskjerm.

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja møtte de nordiske likestillingsministrene

– I dag har jeg hatt mitt første møte med mine likestillingsministerkollegaer. Høyt på dagsorden stod hvordan krisen påvirker likestillingen i Norden, men også globalt. Vi ble enige om å iverksette et felles nordisk prosjekt på lhbti-feltet, opplyser statsråd Abid Q. Raja.

Tom rullestol parkert på en platting i en park

Søknadsfrist 31. mai:

Tilskuddsordning for arrangementer for personer med funksjonsnedsettelser

Tilskuddsordningen skal bidra til at personer med funksjonsnedsettelser kan delta på arrangementer for idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv, på lik linje med funksjonsfriske. Alle frivillige organisasjoner og virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke på ordningen.

Til toppen