Kulturdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, opphavsrett, kirke, medier, idrett, frivillig virksomhet, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri.

Aktuelt nå

Utvalgsleder Knut Olav Åmås overleverer delutredningen til kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Mediemangfoldsutvalgets delutredning overlevert til kulturministeren

Utvalgsleder Knut Olav Åmås overleverte i dag Mediemangfoldsutvalgets delrapport med vurdering av modeller for offentlig kompensasjon til kommersiell allmennkringkasting.

Kulturbudsjettet 2017

Regjeringen Solberg la frem sitt forslag til statsbudsjett torsdag 6. oktober. På denne siden finner du aktuelle dokumenter og informasjon om satsingene fra Kulturdepartementet.

Dokumenter

Statsbudsjettet 2017:

Prop. 1 S (2016–2017)

Her finner du Kulturdepartementets forslag til budsjett.

Høyring

Forskrift om fordeling av herrelaus arv til frivillig verksemd til fordel for barn og unge

Bakgrunnen er endringar i Arvelova, som trådde i kraft 1. september 2015, som inneber at dersom ein avdød ikkje har slektningar, ektemake eller sambuar som arvar han, og han ikkje har gjort testament om arven, skal nettoformuen fordelast til frivillig verksemd til fordel for barn og unge.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo