Kulturdepartementet

Trine Skei Grande (V)

Kultur- og likestillingsminister

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, likestilling og diskriminering, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet og pengespill og lotteri.

Tema og innsikt

Møtedeltagere rundt et møtebord

Regionreform - dialog om kulturpolitisk oppgavedeling

Som et ledd i regionreformen har regjeringen en ambisjon om at fylkeskommunene skal få et større ansvar for kulturoppgaver. Oppgaveoverføringene skal etter planen tre i kraft fra 1. januar 2021.

Fra barneforestillingen Mørkemodig. En ungdom og fire mindre barn sitter rundt en diskokule i mørket. Ett av barna lyser på diskokulen med en lommelykt.

Arbeidet med barne- og ungdomskulturmelding

Regjeringen har igangsatt arbeidet med en barne- og ungdomskulturmelding, hvor kulturskole skal inngå. Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet samarbeider om meldingen, som etter planen legges frem høsten 2020.

Ein vaksen viser eit bilete for nokre ungdommar. Dei er ute.

Arbeid med ny museumsmelding

Regjeringa skal leggja fram ei ny museumsmelding for Stortinget ved årsskiftet 2020/21. Meldinga skal gjennomgå situasjonen for museumssektoren, inkludert dei samiske musea, i lys av museumsreforma, og drøfta framtidige utfordringar og handlingsrom for musea.

Dokumenter

Handlingsplan

Et samfunn for alle - Likestilling, demokrati og menneskerettigheter

Regjeringens handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse 2020-2025.

Meld. St. 8 (2018-2019)

Kulturens kraft — Kulturpolitikk for framtida

Meldinga viser den overordna politiske retninga for kulturpolitikken framover, gjer greie for prioriteringar og presenterer nye nasjonale kulturpolitiske mål.

Aktuelt fra departementet

Trine Skei Grande og Lars Petter Hagen på statsrådens kontor.

Komponist Lars Petter Hagen ny rådsleder i Kulturrådet

Det er i statsråd i dag oppnevnt ny rådsleder, medlemmer og vara til Norsk kulturråd for perioden 2020 til 2023. Komponist Lars Petter Hagen er ny rådsleder. Daglig leder for Scenekunst Sør Peder Horgen og komponist Rebecka Sofia Ahvenniemi er nye medlemmer. Forfatter, musiker og kritiker Bjørn Hatterud er nytt varamedlem. I tillegg er to medlemmer og ett varamedlem gjenoppnevnt.

Bilde fra salen under lanseringen. Vi ser øverste del av handlingsplanen med tittelen og scenen og noe av publikummet i bakgrunnen.

Regjeringen la frem handlingsplan mot rasisme og diskriminering basert på etnisitet og religion

I dag presenterte regjeringen ved kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande sin handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion.

Nærbilde av mann som trener ute

36,8 millioner kroner til nyskapende aktivitetsarenaer i 2019

Kulturdepartementet har behandlet søknadene for tilskudd til nyskapende aktivitetsarenaer for 2019. Dette er en tilskuddsordning for å stimulere kommuner til nytenking og kreativitet når det gjelder utforming av anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet. Formålet er å bidra til at en enda større del av befolkningen blir fysisk aktive.

Paneldebatt hvor deltakerne sitter etter hverandre på stoler oppe på en liten scene. Ordstyreren står til høyre for scenen.

Ny medieansvarslov lagt fram

Kulturdepartementet la i dag fram et forslag til ny lov om redaksjonell uavhengighet og ansvar i redaktørstyrte journalistiske medier (medieansvarsloven).

Oversikt over deler av konferansesalen med publikum med kultur- og likestillingsministeren på talestolen.

Lanserer handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse

På den internasjonale dagen for personer med funksjonsnedsettelse lanserer regjeringen "Et samfunn for alle – regjeringens handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse." Handlingsplanen skal sikre medvirkning, deltakelse og inkludering.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo

Til toppen