Kulturdepartementet

Trine Skei Grande (V)

Kultur- og likestillingsminister

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, likestilling og diskriminering, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet og pengespill og lotteri.

Tema og innsikt

Dame og ung gutt foran bokhylle på bibliotek

Arbeidet med Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023

Kulturdepartementet har satt i gang arbeidet med Nasjonal bibliotekstrategi for perioden 2020-2023. Strategien skal gi en oversikt over statens ansvar og oppgaver for utvikling av offentlige bibliotek, og tiltak til støtte for kommunenes utviklingsarbeid.

""

Språklov og ny stortingsmelding om språk

Regjeringa har sett i gang arbeidet med ei heilskapleg språklov og ei ny stortingsmelding om språk. Lovforslaget og meldinga skal etter planen leggjast fram for Stortinget våren 2020.

Bilde fra dataspillet Skate City. En skater hopper ned en trapp.

Arbeidet med dataspillstrategi 2020-2022

Kulturdepartementet har satt i gang arbeidet med en dataspillstrategi. Strategien skal blant annet se nærmere på rammevilkårene for spillbransjen og sette mål for spillpolitikken.

Dokumenter

Meld. St. 8 (2018-2019)

Kulturens kraft — Kulturpolitikk for framtida

Meldinga viser den overordna politiske retninga for kulturpolitikken framover, gjer greie for prioriteringar og presenterer nye nasjonale kulturpolitiske mål.

Aktuelt fra departementet

Nett-tv

Ordsky formet som en hånd med ordene stop og racism

Hindre rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion

Følg direktesendingen fra innspillskonferansen om hva vi kan gjøre for å hindre rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion, torsdag 25. april kl. 9-15.

Mange deltakere fra spillbransjen på tur med Spill ut i verden-programmet

Innspillsmøte om dataspillpolitikken

Spillbransjen og andre organiserte aktører på feltet er invitert til å gi innspill til framtidas spillpolitikk.

Nett-tv

Trine Skei Grande intervjues av Medier24

Regjeringa vil endre mediestøtta for å sikre langsiktig og føreseieleg finansiering

Regjeringa vil etablere faste, langsiktige økonomiske rammer for NRK og den direkte mediestøtta, for å gi mottakarane meir føreseielege vilkår og større sjølvstende. Regjeringa opprettar også eit uavhengig mediestøtteråd for å sikre og styrkje prinsippet om armlengds avstand.

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande på scenen under presentasjonen av mediestøttemeldingen.

Kronikk i Medier24, 29. mars:

Mediepolitikk for en ny tid

Norge er det landet i verden med størst pressefrihet. Det gir oss et ansvar, men betyr også at vi har mer å miste. I møte med et helt nytt medielandskap er det viktigere enn noensinne med et mangfold av uavhengige medier. Derfor tar vi grep i mediestøttemeldingen.

Portrett av Trine Skei Grande

Kronikk i VG 15. mars:

Derfor stopper vi pengespillreklamen

– Vi har en enerettsmodell for pengespill i Norge av hensyn til sårbare spillere, og vi har i dag et reklameforbud for dem som ikke har lisens. Likevel ruller enorme mengder pengespillreklame over TV-skjermene i norske hjem hver uke.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo

Til toppen