Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen.

Kulturdepartementet

Abid Raja (V)

Kultur- og likestillingsminister

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, likestilling og diskriminering, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet og pengespill og lotteri.
Visualisering av koronaviruset

Koronapandemien:

Tidslinje: Koronatiltak under Kulturdepartementet

Smitteverntiltakene etter utbruddet av covid-19 har fått store konsekvenser for kultur-, frivillighets- og idrettssektoren. I tidslinjen er departementets tiltak listet opp kronologisk.

Koronapandemien:

Smittevernveiledere for kultur-, idrett- og frivillighetsfeltet

Henvendelser om bransjestandarder og smittevernveiledere på ulike fagområder håndteres nå av sektordepartementene for å avlaste helsemyndighetene.

Illustrasjon av flere meldinger i en bunke

Meld. St. 18 (2020-2021)

Oppleve, skape, dele

19.03.2021: Med denne meldinga presenterer regjeringa for første gongen barne- og ungdomskulturfeltet som eit samla politisk satsingsområde på nasjonalt nivå. Målet er å gi alle barn og unge, uavhengig av bakgrunn, tilgang til kunst og kultur, å sikre at kunst og kultur som blir skapt for og formidla til barn og unge, er av høg kvalitet og å gi alle barn og unge moglegheita til å oppleve og å skape kultur på eigne premissar

Dokumenter

Prop. 1 S (2020-2021)

Kulturdepartementets budsjettforslag

Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt frem 7. oktober. Fagproposisjonen inneholder en detaljert beskrivelse av budsjettforslaget for Kulturdepartementet.

Handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer

Handlingsplanen tar utgangspunkt i Granavollplattformen som stadfester at regjeringen vil bekjempe rasisme, religiøs diskriminering, antisemittisme, sosial kontroll og fordommer basert på etnisitet.

Aktuelt fra departementet

Jente foran PC. Illustrasjonsfoto: Annie Spratt/Unsplash

14,5 millioner kroner til utvikling av universell utforming

07.04.2021: 36 prosjekter får støtte fra tilskuddsordningen for kunnskapsutvikling, forskning og utvikling, kompetanseheving og informasjon om universell utforming i 2021.

Nett-tv

Statsråd Raja presentererer museumsmeldingen midt i utstillingen "Liv og død" på Teknisk Museum. Foto: Susanna Arsky/KUD

Museumsmeldinga presenteres fredag 26. mars

Nye mål for musea

26.03.2021: I dag la kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja fram stortingsmeldinga "Musea i samfunnet: Tillit, ting og tid".

Nett-tv

Guri Melby og Abid Raja holder den store boken med innspill fra barn og unge.

Regjeringen lanserer Norges første stortingsmelding om barne- og ungdomskultur

19.03.2021: For første gang i historien legger en norsk regjering fram en melding om kunst og kultur for, av og med barn og unge. Hele 1000 barn og unge har bidratt inn i arbeidet med å forme fremtidens politikk på feltet og innspillene har vært retningsgivende i arbeidet med meldingen.

Illustrasjonsfoto av konsert med mange mennesker. Foto: Anthony Delanoix / Unsplash

Koronasituasjonen:

Ny kompensasjonsordning for kultursektoren på høring

23.03.2021: Ordningen Kulturdepartementet nå sender på høring vil kompensere kultursektoren for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer som følge av råd eller pålegg fra offentlige myndigheter i forbindelse med koronaen.

Stabler med bøker. Illustrasjonsfoto: Julia Joppien/Unsplash

Kulturdepartementet vil gi bedre tilgang til litteratur for personer med funksjonsnedsettelser

26.03.2021: Regjeringen la i dag frem en proposisjon med forslag til endringer i åndsverkloven, om samtykke til ratifikasjon av Marrakechtraktaten og til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om å innlemme Marrakechdirektivet i EØS-avtalen.