Kulturdepartementet

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri.

Aktuelt nå

Nett-tv

Utsnitt av forsiden til Åndsverkloven.

Høringsmøte om ny åndsverklov

Kulturdepartementet har invitert til høringsmøte om ny åndsverklov mandag 23. januar 2017.

Bilde av salen under innspillsmøtet om kunst- og kulturlivets bidrag til integrering og inkludering i Oslo 21. november 2016.

Kulturen er god på hverdagsintegrering

8 millioner kroner i spillemidler er fordelt til integreringstiltak i kunst- og kulturlivet.

Dokumenter

Statsbudsjettet 2017:

Prop. 1 S (2016–2017)

Her finner du Kulturdepartementets forslag til budsjett.

Høyring

Forskrift om fordeling av herrelaus arv til frivillig verksemd til fordel for barn og unge

Bakgrunnen er endringar i Arvelova, som trådde i kraft 1. september 2015, som inneber at dersom ein avdød ikkje har slektningar, ektemake eller sambuar som arvar han, og han ikkje har gjort testament om arven, skal nettoformuen fordelast til frivillig verksemd til fordel for barn og unge.

Kontakt


Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 90 23 10 93
Adresse: , Postboks 8030 Dep 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo