Språk og litteratur

Kulturdepartementet ivaretar et bredt spekter oppgaver på feltene språk og litteratur. Dette skjer ved tildeling av midler til tiltak og institusjoner bevilget av Stortinget over statsbudsjettet.

menneskefiigurer med snakkebobler.

Språk

Hovedmålet for språkpolitikken er å sikre bruken av et velfungerende norsk språk på alle samfunnsområder, støtte opp under begge målformene som hovedmål og styrke det nordiske språksamarbeidet.

Bokstabel og briller.

Litteratur

Hovedformålet er å legge til rette for kvalitet, bredde og mangfold i innhold og sjangere både innen fag- og skjønnlitteratur, og tilgjengelighet for leserne.

Illustrasjonsbilde: nærbilde av et banner med Språkrådets logo

Målbruk i offentleg teneste

Sentrale statsorgan rapporterer kvart år om bruken av bokmål og nynorsk, jf. lov om målbruk i offentleg teneste (mållova) av 11. april 1980. Det lovbaserte kravet er at det skal vera minst 25 prosent av kvar målform i rundskriv, kunngjeringar og anna informasjonstilfang.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Lesebrett

Arbeidet med ny boklov er i gang

20.10.2021: - Folk i hele landet skal ha tilgang til et mangfold av litteratur. Derfor vil regjeringen legge frem en ny boklov som skal sikre forutsigbarhet, bredde og kvalitet, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre skal lede utredningsarbeidet i forkant.

Siste nytt om temaet

Dokumenter

Ny språklov

I proposisjonen la departementet fram eit forslag til språklov. Føremålet med lova er å gje norsk språk lovfesta status og sterkare vern. Lova definerer også status for samiske språk, nasjonale minoritetsspråk og norsk teiknspråk. Lova erstattar lov om målbruk i offentleg teneste (mållova) og har i tillegg framlegg til ny rett. I tillegg til sjølve lovforslaget inneheld proposisjonen forslag til fleire språkpolitiske tiltak. Lova trer i kraft frå 1. januar 2022.

Kontakt

Kulturvernavdelinga

Telefon: 22 24 80 64
Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo