Språk og litteratur

Kultur- og likestillingsdepartementet ivaretar et bredt spekter av oppgaver på feltene språk og litteratur. Dette skjer ved forvaltning av lovverk og tildeling av midler til tiltak og institusjonar bevilget av Stortinget over statsbudsjettet.

Lubna Jaffery med alle prisvinnerne på scenen i auditoriet på Nasjonalbiblioteket.

Her er vinnarane av Kulturdepartementet sine prisar for barne- og ungdomslitteratur

Nyheit 19.03.2024

Ni forfattarar, illustratørar, omsetjarar og teikneserie-skaparar vart heidra då prisar til barne- og ungdomslitteratur frå bokåret 2023 vart delt ut i dag.

Kvinnehånd holder i Norges lover

Bokloven - hva skjer videre?

Artikkel 24.01.2024

Bokloven ble vedtatt av Stortinget i juni 2023. Loven skal legge til rette for at det kan skapes en bred og mangfoldig litteratur av god kvalitet i Norge, og at denne litteraturen er tilgjengelig for alle i landet. Bokloven trådte i kraft 1. januar 2024

""

Om arbeidet med leselyststrategien

Oversiktsside

Befolkningen i Norge, og spesielt barn og unge, leser mindre enn før. Regjeringen ønsker å snu denne trenden ved å rette oppmerksomheten mot leselyst og leseglede. Gjennom arbeidet med en ny leselyststrategi er målet å skape en kultur for lesing hos barn, unge og voksne, slik at lesing blir noe som kan gi glede gjennom hele livet.

To damer bruker tegnspråk med hverandre

Språk

Artikkel

Hovedmålet for språkpolitikken er å sikre bruken av et velfungerende norsk språk på alle samfunnsområder, støtte opp under begge målformene som hovedmål og styrke det nordiske språksamarbeidet.

Flere bøker er åpnet på midten og spredt utover

Litteratur

Artikkel

Hovedformålet med litteraturpolitikken er å legge til rette for kvalitet og mangfold innen fag- og skjønnlitteratur. Et bredt utvalg av litteratur og god tilgjengelighet er viktig for demokratiet og ytringsfriheten.

Bruk av norsk i offentlege organ

Artikkel

Språklova gjeld for alle offentlege organ. Føremålet med lova er å gje norsk språk lovfesta status og sterkare vern, gjennom å sikre offentleg bruk av både bokmål og nynorsk. Lova skal tryggje statusen norsk har som samfunnsberande hovudspråk og fellesspråk for alle i landet. Samtidig gjev språklova status og vern til samiske språk, kvensk, romani, romanes og norsk teiknspråk.

Kontakt

Kulturvernavdelinga

Telefon: 22 24 80 64
Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo