Språk og litteratur

Kulturdepartementet ivaretar et bredt spekter oppgaver på feltene språk og litteratur. Dette skjer ved tildeling av midler til tiltak og institusjoner bevilget av Stortinget over statsbudsjettet.

menneskefiigurer med snakkebobler.

Språkpolitikken

Hovedmålet for språkpolitikken er å sikre bruken av et velfungerende norsk språk på alle samfunnsområder, støtte opp under begge målformene som hovedmål og styrke det nordiske språksamarbeidet.

Bokstabel og briller.

Litteraturpolitikken

Hovedformålet med den statlige litteraturpolitikken er å legge til rette for kvalitet, bredde og mangfold i innhold og sjangere både innen fag- og skjønnlitteratur, og tilgjengelighet for leserne, jf. Prop. 1 S Kulturdepartementets forslag til statsbudsjett.

Illustrasjonsbilde: nærbilde av et banner med Språkrådets logo

Målbruk i offentleg teneste

Sentrale statsorgan rapporterer kvart år om bruken av bokmål og nynorsk, jf. lov om målbruk i offentleg teneste (mållova) av 11. april 1980. Det lovbaserte kravet er at det skal vera minst 25 prosent av kvar målform i rundskriv, kunngjeringar og anna informasjonstilfang.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Journalistane Siri Kleiven Strøm og Arill Riise i TV 2 står saman med blomer, diplom og kunstverk. Foto: Magni Øvrebotten/NRK

Kulturdepartementets nynorskpris for journalistar til Siri Kleiven Strøm og Arill Riise i TV 2

31.05.2021: Nyhendeankera Siri Kleiven Strøm og Arill Riise i TV 2 får Kulturdepartementets nynorskpris for journalistar for 2021.

Bibliotekvegg på Fubiak med en sirkelformet lesekrok i midten.

Menon Economics skal se på ulike forhold i bokmarkedet

18.05.2021: Nærings- og fiskeridepartementet har signert avtale med Menon Economics som leverandør for utredningen om bokmarkedet. Utredningen skal utarbeides i samarbeid med professor Tore Slaatta, professor Helge Rønning og professor Erling Hjelmeng.

Stabler med bøker. Illustrasjonsfoto: Julia Joppien/Unsplash

Kulturdepartementet vil gi bedre tilgang til litteratur for personer med funksjonsnedsettelser

26.03.2021: Regjeringen la i dag frem en proposisjon med forslag til endringer i åndsverkloven, om samtykke til ratifikasjon av Marrakechtraktaten og til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om å innlemme Marrakechdirektivet i EØS-avtalen.

Dokumenter

Ny språklov

I proposisjonen la departementet fram eit forslag til språklov. Føremålet med lova er å gje norsk språk lovfesta status og sterkare vern. Lova definerer også status for samiske språk, nasjonale minoritetsspråk og norsk teiknspråk. Lova erstattar lov om målbruk i offentleg teneste (mållova) og har i tillegg framlegg til ny rett. I tillegg til sjølve lovforslaget inneheld proposisjonen forslag til fleire språkpolitiske tiltak. Lova trer i kraft frå 1. januar 2022.

Kontakt

Kulturvernavdelinga

Telefon: 22 24 80 64
Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo