Kultur, idrett og frivillighet

Språk og litteratur

Kultur- og likestillingsdepartementet ivaretar et bredt spekter av oppgaver på feltene språk og litteratur. Dette skjer ved forvaltning av lovverk og tildeling av midler til tiltak og institusjonar bevilget av Stortinget over statsbudsjettet.

menneskefiigurer med snakkebobler.

Språk

Hovedmålet for språkpolitikken er å sikre bruken av et velfungerende norsk språk på alle samfunnsområder, støtte opp under begge målformene som hovedmål og styrke det nordiske språksamarbeidet.

Bokstabel og briller.

Litteratur

Hovedformålet er å legge til rette for kvalitet, bredde og mangfold i innhold og sjangere både innen fag- og skjønnlitteratur, og tilgjengelighet for leserne.

Bruk av norsk i offentlege organ

Språklova gjeld for alle offentlege organ. Føremålet med lova er å gje norsk språk lovfesta status og sterkare vern, gjennom å sikre offentleg bruk av både bokmål og nynorsk. Lova skal tryggje statusen norsk har som samfunnsberande hovudspråk og fellesspråk for alle i landet. Samtidig gjev språklova status til samiske språk, kvensk, romani, romanes og norsk teiknspråk.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Roger Sevrin Bruland foran ein buss med flyktningar.

Roger Sevrin Bruland i NRK fekk nynorskprisen for journalistar

10.05.2022: Fredag 6. mai fekk utanrikskorrespondent Roger Sevrin Bruland Kulturdepartementets nynorskpris for journalistar. Bruland er korrespondent i Berlin, med ansvar for den tysktalande delen av Europa og Aust-Europa.

Gruppebilde

Ål er årets nynorskkommune

23.11.2021: Kvart år sidan 2009 har Kulturdepartementet og Språkrådet delt ut prisen «Årets nynorskkommune». I 2021 har juryen sett spesielt etter kommunar og fylkeskommunar som har gjort ein ekstra innsats for skaffe nynorske læremiddel og læringsressursar til skuleelevane sine.

Lesebrett

Arbeidet med ny boklov er i gang

20.10.2021: - Folk i hele landet skal ha tilgang til et mangfold av litteratur. Derfor vil regjeringen legge frem en ny boklov som skal sikre forutsigbarhet, bredde og kvalitet, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre skal lede utredningsarbeidet i forkant.

Dokumenter

Ny språklov

I proposisjonen la departementet fram eit forslag til språklov. Føremålet med lova er å gje norsk språk lovfesta status og sterkare vern. Lova definerer også status for samiske språk, nasjonale minoritetsspråk og norsk teiknspråk. Lova erstattar lov om målbruk i offentleg teneste (mållova) og har i tillegg framlegg til ny rett. I tillegg til sjølve lovforslaget inneheld proposisjonen forslag til fleire språkpolitiske tiltak. Lova trer i kraft frå 1. januar 2022.

Kontakt

Kulturvernavdelinga

Telefon: 22 24 80 64
Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo