Språk og litteratur

Kulturdepartementet ivaretar et bredt spekter oppgaver på feltene språk og litteratur. Dette skjer ved tildeling av midler til tiltak og institusjoner bevilget av Stortinget over statsbudsjettet.

menneskefiigurer med snakkebobler.

Språkpolitikken

Hovedmålet for språkpolitikken er å sikre bruken av et velfungerende norsk språk på alle samfunnsområder, støtte opp under begge målformene som hovedmål og styrke det nordiske språksamarbeidet.

Bokstabel og briller.

Litteraturpolitikken

Hovedformålet med den statlige litteraturpolitikken er å legge til rette for kvalitet, bredde og mangfold i innhold og sjangere både innen fag- og skjønnlitteratur, og tilgjengelighet for leserne, jf. Prop. 1 S Kulturdepartementets forslag til statsbudsjett.

Illustrasjonsbilde: nærbilde av et banner med Språkrådets logo

Målbruk i offentleg teneste

Sentrale statsorgan rapporterer kvart år om bruken av bokmål og nynorsk, jf. lov om målbruk i offentleg teneste (mållova) av 11. april 1980. Det lovbaserte kravet er at det skal vera minst 25 prosent av kvar målform i rundskriv, kunngjeringar og anna informasjonstilfang.

Relaterte tema og innsikt

Aktuelt nå

Stabler med bøker. Illustrasjonsfoto: Julia Joppien/Unsplash

Kulturdepartementet vil gi bedre tilgang til litteratur for personer med funksjonsnedsettelser

26.03.2021: Regjeringen la i dag frem en proposisjon med forslag til endringer i åndsverkloven, om samtykke til ratifikasjon av Marrakechtraktaten og til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om å innlemme Marrakechdirektivet i EØS-avtalen.

Bokstabel med lesebrett på topp.

Nytt blikk på bokmarkedet

11.02.2021: Regjeringen ber nå om en utredning av bokmarkedet. Strukturen i bokbransjen, digitalisering og fastprisordningen er blant temaene som skal utredes.

Dokumenter

Forslag til ny språklov

Prop. 108 L (2019-2020)

I proposisjonen legg departementet fram eit forslag til språklov. Føremålet med lova er å gje norsk språk lovfesta status og sterkare vern. Lova definerer også status for samiske språk, nasjonale minoritetsspråk og norsk teiknspråk. Lova erstattar lov om målbruk i offentleg teneste (mållova) og har i tillegg framlegg til ny rett. I tillegg til sjølve lovforslaget inneheld proposisjonen forslag til fleire språkpolitiske tiltak.

Kontakt

Kulturvernavdelinga

Telefon: 22 24 80 64
Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo