Kultur, idrett og frivillighet

Språk og litteratur

Kultur- og likestillingsdepartementet ivaretar et bredt spekter av oppgaver på feltene språk og litteratur. Dette skjer ved forvaltning av lovverk og tildeling av midler til tiltak og institusjonar bevilget av Stortinget over statsbudsjettet.

gruppebilde prisvinnere og statsråd KUDs litteraturpriser 2022

Disse bøkene er tildelt Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur

Nyhet 24.03.2023

Fredag 24. mars ble Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur 2022 delt ut. - Tusen takk for den viktige jobben dere gjør for å tenne lesegnisten i de aller viktigste leserne der ute, barn og unge.

menneskefiigurer med snakkebobler.

Språk

Artikkel

Hovedmålet for språkpolitikken er å sikre bruken av et velfungerende norsk språk på alle samfunnsområder, støtte opp under begge målformene som hovedmål og styrke det nordiske språksamarbeidet.

Bokstabel og briller.

Litteratur

Artikkel

Hovedformålet er å legge til rette for kvalitet, bredde og mangfold i innhold og sjangere både innen fag- og skjønnlitteratur, og tilgjengelighet for leserne.

Bruk av norsk i offentlege organ

Artikkel

Språklova gjeld for alle offentlege organ. Føremålet med lova er å gje norsk språk lovfesta status og sterkare vern, gjennom å sikre offentleg bruk av både bokmål og nynorsk. Lova skal tryggje statusen norsk har som samfunnsberande hovudspråk og fellesspråk for alle i landet. Samtidig gjev språklova status til samiske språk, kvensk, romani, romanes og norsk teiknspråk.

Kontakt

Kulturvernavdelinga

Telefon: 22 24 80 64
Adresse: Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Grubbegata 1, Oslo