Pensjon, trygd og sosiale tjenester

Alle skal ha like muligheter, rettigheter og plikter til å delta i samfunnet og bruke sine ressurser, uavhengig av økonomisk og sosial bakgrunn.

koronavirus

Koronasituasjonen

Samlet og oppdatert informasjon fra regjeringen og departementene om tiltak og råd til befolkningen. For lokale tiltak, se din kommunes nettsider.

Bilde av et par som er pensjonister.

Alderspensjon fra folketrygden

Alle som bor eller arbeider i Norge opparbeider som hovedregel rett til alderspensjon fra folketrygden. Formålet med alderspensjon er å sikre at den enkelte har en rimelig inntekt i alderdommen.

Bilde av NAV-logoen på vegg

Sosialhjelp

Sosialhjelpen er rettet inn mot personer som ikke er i stand til å sørge for eget livsopphold. Mennesker i nød kan ha krav på økonomisk hjelp, gjeldsrådgivning og/eller et midlertidig botilbud.

Aktuelt nå

Tajik intervjues.

Endret trygdeoppgjør 2021

19.11.2021: Nær én million pensjonister får økt årlig pensjon og etterbetaling fra mai, etter at årets trygdeoppgjør er gjennomført på nytt.

Intervju med Hadia Tajik.

Foreslår forlenga stønadsperiode for AAP-mottakarar

08.11.2021: Regjeringa foreslår å forlenge retten til arbeidsavklaringspengar (AAP) til 30. juni 2022 for mottakarar som er under arbeidsavklaring. I tillegg har departementet starta eit arbeid med å vurdere ulike tiltak for å ivareta personar som ikkje har fått avklart arbeidsevna si når AAP-perioden går ut.

Dokumenter

Rundskriv

Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2020 (med virkning fra 1. september 2020)

Dette rundskrivet (A-1/2020) inneholder statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2020 (med virkning fra 1. september 2020).

Brosjyre/veiledning

Det norske trygdesystemet 2021

I denne oversikten finner du informasjon om norske trygderegler.

Kontakt

Pensjonsavdelingen / Pensjonsavdelinga

Telefon: 22 24 85 00
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 64,

Velferdspolitisk avdeling

Telefon: 22 24 85 00
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 64,