Pensjon, trygd og sosiale tjenester

Alle skal ha like muligheter, rettigheter og plikter til å delta i samfunnet og bruke sine ressurser, uavhengig av økonomisk og sosial bakgrunn.

Bilde av hverdagsliv i Oslo, personer som går på fortauet i retning Stortinget

Dagpenger

Dagpenger under arbeidsløshet er en folketrygdytelse som gir delvis dekning av tapt arbeidsinntekt ved arbeidsløshet.

Eldre kvinne sykler

Alderspensjon fra folketrygden

Alle som bor eller arbeider i Norge opparbeider som hovedregel rett til alderspensjon fra folketrygden. Formålet med alderspensjon er å sikre at den enkelte har en rimelig inntekt i alderdommen.

Bilde av NAV-logoen på vegg

Sosialhjelp

Sosialhjelpen er rettet inn mot personer som ikke er i stand til å sørge for eget livsopphold. Mennesker i nød kan ha krav på økonomisk hjelp, gjeldsrådgivning og/eller et midlertidig botilbud.

Aktuelt nå

Blid gutt med briller

Innføring av ny brillestøtteordning for barn

26.07.2022: Arbeids- og inkluderingsdepartementet har fastsatt en forskrift som innfører en ny støtteordning for barn som trenger briller. Ordningen trer i kraft 1. august 2022. Den gjelder fram til barnet fyller 18 år og kommer i tillegg til de to andre ordningene som dekker briller til barn.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

Kan jobbe uten å få avkortet pensjonen

08.09.2022: Pensjonister med offentlig avtalefestet pensjon som jobber på pensjonistlønn med TISK-tiltak og vaksinering som følge av covid-19 får ikke avkortet pensjon.

Kontakt

Pensjonsavdelingen / Pensjonsavdelinga

Telefon: 22 24 85 00
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 64,

Velferdspolitisk avdeling

Telefon: 22 24 85 00
Adresse: Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo
Besøksadresse: Akersgata 64,