Internasjonalt samarbeid om arbeids- og velferdspolitikk

Arbeids- og inkluderingsdepartementet deltar i internasjonalt samarbeid på flere felter. Viktige samarbeidsområder er EU/EØS-samarbeid, nordisk samarbeid, OECD- og ILO-samarbeidet. Se de ulike samarbeidsorganene og temaene under.
 • EU/EØS/Europarådet

  EØS-avtalens bestemmelser om fri bevegelighet av personer danner grunnlaget for et felles arbeidsmarked i EØS-området. Det er utgangspunkt for departementets EØS-arbeid på arbeids- og sosialområdet. I tillegg kommer EØS-avtalens bestemmelser knyttet til bedring av arbeidstakernes leve- og arbeidsvilkår.

 • Schengen/migrasjon

  Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) er et globalt samarbeidsforum om migrasjonspolitiske spørsmål. Norge deltar også i en rekke regionale komiteer og programmer om migrasjonsspørsmål.

 • ILO – International Labour Organization

  ILO er FNs internasjonale særorganisasjon for arbeidslivet.

 • OECD - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

  OECD er en mellomstatlig organisasjon med et virkeområde som gjelder økonomisk, sosial og miljømessig utvikling i demokratiske stater. OECD har 34 medlemsland. Arbeids- og inkluderingsdepartementet deltar i komiteen for sysselsetting og sosialpolitikk (ELSA).

 • Nordisk samarbeid

  Arbeids- og inkluderingsdepartementet deltar i samarbeid innenfor to ministerråd: Ministerrådet for arbeidsliv og Ministerrådet for sosial og helse.

 • Koordinering av trygdeordninger

  Dersom du planlegger å bo eller arbeide i utlandet, er det lurt å kontakte Nav på forhånd, for å få avklart hvordan dette vil virke inn på dine trygderettigheter.