ILO – International Labour Organization

ILO er FNs internasjonale særorganisasjon for arbeidslivet.

ILOs mandat

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) ble opprettet i 1919 og innlemmet i FN-systemet i 1946 som særorganisasjon for arbeidslivsspørsmål. ILOs mandat er å arbeide for sosial rettferdighet gjennom full sysselsetting og anstendige arbeidsforhold. ILO er sammensatt som en trepartsorganisasjon, med likeverdige representanter for regjerninger, arbeidstakere og arbeidsgivere – en unik struktur innen FN-systemet.

ILOs ansvar

ILO er ansvarlig for å utvikle, overvåke og håndheve internasjonale arbeidsstandarder, først og fremst gjennom konvensjoner, rekommandasjoner og veiledende dokumenter. I tillegg driver ILO et omfattende utviklingssamarbeid for å hjelpe medlemslandene å slutte seg til, gjennomføre og håndheve nevnte konvensjoner og anbefalinger. ILO er også en viktig pådriver overfor andre internasjonale organisasjoner.

ILOs arbeid

ILOs arbeid bidrar til flere av FNs bærekraftsmål.  Framfor alt bidrar ILO til FNs bærekraftsmål 8 «om anstendig arbeid og økonomisk vekst» og til fattigdomsbekjempelse under mål 1 «om å utrydde fattigdom». ILO er også en viktig aktør for oppfyllelse av utdanningsmål, gjennom kampen mot barnearbeid, og likestillingsmål. ILOs arbeid tilsvarer den sosiale dimensjonen i begrepet bærekraftig utvikling.

Styrerepresentasjon

De nordiske landene skifter på å representere myndighetene i styret. I perioden 2014–2017 var det Norge som hadde denne plassen. I perioden 2021-2024 er Sverige og Island representert i ILOs styre. I samme periode har LO fra Island og NHO fra Norge hver sin styrerepresentant.

Les mer